0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

“วิจัยการตลาด (Marketing Research)” ถูกเรียบเรียงขึ้นจากแรงบันดาลใจและ ประสบการณ์การสอนของผู้เขียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนสำหรับนิสิตในสถำบันอุดมศึกษา และเป็น คู่มือสำหรับนักการตลาด ผู้บริหาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยตำราเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 9 บท คลอบคลุมเนื้อหารายวิชาวิจัยการตลาด ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัการตลาด ประเภท การวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ตัวแปร กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐาน การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล กสรวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาด จัดทำและการนำเสนอรายงานการวิจัยการตลาด การเขียนข้อเสนอโครงการการวิจัยการตลาด

รายละเอียด

ISBN : 978-616-91890-1-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 209 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 208.90 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว