ติวสอบ IC License: Complex Products (P2)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,200.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 45 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 13 นาที

สอนโดยนายชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป) วิทยากรด้านการเงินและที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT

อัพเดทข้อสอบใหม่ล่าสุดเพื่อใช้ในการสอบ IC License

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการทำโจทย์คำนวณ การตัดตัวเลือก พร้อมนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

**ปรับปรุงเนื้อหาใหม่** Update ล่าสุด 2562
คอร์ส อบรม "IC License" "Single License" (P2)
คอร์สอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
Securities Investment Consultant
Investment Consultant: Complex Products

ติวเนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน เข้าใจง่าย เป็นกันเอง 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Single License/IC License
ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสาร และกองทุนตราสารหนี้ซับซ้อน
สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน เทคนิคการทำโจทย์คำนวณ
การตัดตัวเลือกในห้องสอบ
พร้อมนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- สำหรับคนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ "Single License"/ IC License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป และกองทุนตราสารหนี้ซับซ้อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อน ทุกคนสามารถเรียนได้

ผู้สอน

ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)

วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
2:01
1. บทนำ
4:44
บทที่ 1
บทที่ 1 ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน
7:13
1. ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (Equity like Debt) (1)
12:07
1.1 ตราสารด้อยสิทธิ์กว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป (1)
2:37
1.2 ตราสาร BASEL III
7:04
1.3 ตราสารหนี่ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Bond)
6:13
1.4 ตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย
6:40
2.ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีอนุพันธ์แฝง (หุ้นกู้อนุพันธ์)
14:55
2.1 Equity-linked notes (ELN)
33:19
2.2 Interest rate-linked notes
10:13
2.3 Foreign exchange-linked notes
14:39
3. ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง
6:30
แนวข้อสอบ IC Complex (P2) Mock-Up Exam SET A ส่วนที่ 1
15:58
ความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับ OPTION
24:05
บทที่ 2
บทที่ 2 กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน
6:14
2.1 กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำหรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
17:42
2.2 กองทุนรวม Complex Return
32:51
2.3 กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
17:13
2 เรื่องที่ควรรู้ก่อนลงทุนกองทุนน้ำมัน
3:38
2.4 กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่ไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน (Hedge fund)
17:12
2.5 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงแบบซับซ้อน
1:32
แนวข้อสอบ IC Complex (P2) Mock-Up Exam SET A ส่วนที่ 2
5:06
บทที่ 3
3.1 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน - ขอบเขต
3:35
3.2 แนวทางการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ฯ
8:52
3.3 ตัวอย่างการให้คำแนะนำการลงทุนฯ - ตราสารหนี้
5:21
แนวข้อสอบ IC Complex (P2) Mock-Up Exam SET B
25:29