เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์ www.ookbee.com นี้ ("เว็บไซต์") หรือ แอปพลิเคชัน (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด ("บริษัทฯ") (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า "บริษัทฯ" "สตอรี่ล็อก" หรือ "เรา") หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข") และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ

1. คำนิยาม

"A la Carte" หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการ ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์เป็นรายเล่มหรือเรื่อง รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline)

"Buffet" การสมัครสมาชิกหรือบริการรูปแบบเหมาจ่าย ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์ในลักษณะเช่าอ่านหรือฟังเป็นรายเดือน หรือรายปี รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตราบเท่าอายุสมาชิกภาพ

"ช่องทางของสตอรี่ล็อก" หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของสตอรี่ล็อก

"บริษัทผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิ Apple, Google, Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้น ๆ อาทิ Apple App Store, Google Android Market, Windows Store

"ระบบปฏิบัติการ" หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต อาทิ iOS, Android, Windows

"สื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทใด ๆ ที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือ ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตหรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่น ๆ

"สิ่งตีพิมพ์" หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ

"แอปพลิเคชัน" หมายถึง แอปพลิเคชัน Ookbee และ/หรือ แอปพลิเคชัน Ookbee-ร้านหนังสือออนไลน์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน OOKBEE Buffet ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ/หรือ iOS

2. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของบริษัทฯ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ข้อตกลง" หรือ "เงื่อนไข") หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

นอกจากนี้การใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตและควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (เรียกว่า "ช่องทางของสตอรี่ล็อก") หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

3. คำจำกัดความของบริการและแอปพลิเคชัน

บริษัทฯ ให้บริการสำหรับซื้อหรือสมัครสมาชิกหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์สิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล สิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ (เรียกโดยรวมว่า "สิ่งตีพิมพ์" "สื่ออิเล็กทรอนิกส์") โดยท่านสามารถรับ อ่าน หรือฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะทางแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบริษัทฯ จากบริษัทผู้ให้บริการรายอื่น อาทิ Apple, Google, Microsoft ("บริษัทผู้ให้บริการ") ภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขสัญญานี้ ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์เครื่องมือ (Device) อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันได้ (เรียกโดยรวมว่า "อุปกรณ์")

4. การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ("ข้อมูลบัญชี") และแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านควรรายงานให้บริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิกระทำการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เว้นแต่ ท่านซื้อ สมัครสมาชิก หรือดาวน์โหลดสิ่งตีพิมพ์จากบริษัทอื่นท่านต้องลงทะเบียนเพื่อรองรับบัญชีสำหรับธุรกรรมต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการสมัครของผู้ให้บริการรายนั้น ๆ

การลงทะเบียนสำหรับบัญชี ท่านต้องเป็นผู้มีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯ อาจขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่าน

5. ข้อจำกัดการดาวน์โหลด

เมื่อท่านซื้อสิ่งตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ("สิ่งตีพิมพ์" "เนื้อหาสิ่งตีพิมพ์" "เนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์") ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ผ่านรวมแอปพลิเคชัน อาทิ Apple App Store, Google Android Market, Windows Store ("แหล่งรวมแอปพลิเคชัน") ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารของท่านจะต้องรองรับระบบปฏิบัติการ เช่น iOS Android Windows และมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่าสิ่งตีพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางเรื่องหรือบางประเภทถูกจำกัดสำหรับการดาวน์โหลด อ่าน ฟัง หรือบันทึก ซึ่งอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของการให้บริการตามนโบบายหรือข้อตกลงของบริษัทฯ

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาที่อัปโหลด การเข้าถึงเนื้อหาหรือดาวน์โหลดและคำอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแม่ข่ายหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ) ซึ่งท่านได้ใช้งาน ว่าเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าวจะครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์บางรายการที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้อาจไม่มีให้ท่านดาวน์โหลดในภายหลัง ณ ขณะหนึ่งขณะใด โดยบริษัทฯ ขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาดังกล่าวสูญหาย ถูกทำลาย เสียหายหรือยกเลิก ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบจากการที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่ได้รับมาก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์หรือรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิสำหรับคุณสมบัติเฉพาะอย่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

6. การใช้เนื้อหาสิ่งตีพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านยอมรับว่าบริการและเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทฯ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งท่านจะไม่สามารถซื้อ ใช้ ดาวน์โหลดหรือในลักษณะอื่นใดสำหรับบริการและเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่ทำการละเมิด การกระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส ดัดแปลง แก้ไข หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ บริการหรือเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการอันเป็นการละเมิดภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้ ท่านตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นโดยวิธีการอื่นใดนอกจากการใช้ผ่านทางซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้เพื่อการเข้าถึงบริการ ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงเพื่อการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือบริการที่เป็นการละเมิดข้อบังคับหรือกฎหมาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสิ่งตีพิมพ์ได้ ความเห็น คำแนะนำ คำกล่าว บริการ การเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่น ๆ อีกทั้งเนื้อหาใด ๆ ที่ได้นำเสนอโดยบุคคลอื่นหรือสำนักพิมพ์ รวมถึงที่อยู่ในสิ่งตีพิมพ์ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันความถูกต้องและสมบูรณ์ของสิ่งตีพิมพ์ที่นำมาให้บริการ รวมถึงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านรับข้อมูลที่ได้จากบริการหรือจากสิ่งตีพิมพ์นั้น ๆ

7. ข้อกำหนดการใช้บริการและการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์

(1) ท่านมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ เช่า หรือใช้เนื้อหาสิ่งตีพิมพ์เพื่อส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

(2) ท่านสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสิ่งตีพิมพ์จากบัญชีของท่านผ่านอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) ยกเว้นการเช่าเนื้อหา (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

(3) ท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายสิ่งตีพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ เว้นแต่เป็นการทำสำเนาจัดเก็บหรือบันทึกเพื่อการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าตามสิทธิที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ

(4) จำนวนหรือประเภทของสิ่งตีพิมพ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการเข้าถึงการใช้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ

(5) การเช่าเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ (สำหรับบริการ Buffet) (ก) ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่เช่าจากอุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งท่านจะต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์ขณะที่ทำการดาวน์โหลดเนื้อหาที่เช่า โดยท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ได้ (ข) สิทธิสำหรับการเช่าเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ของท่านขึ้นอยู่ตามการสมัครสมาชิกหรือบริการของบริษัทฯ ท่านสามารถดาวน์โหลด บันทึก และอ่านเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่เช่าได้ตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือนโยบายของการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการของบริษัทฯ ตามที่กำหนด การหยุด ระงับ พักหรือเริ่มต้นอ่านหรือฟังเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่เช่าใหม่อีกครั้ง ไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการได้ (ค) เมื่อท่านใช้ อ่าน หรือฟังสิ่งตีพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล อาทิ ชื่อสิ่งตีพิมพ์ที่ท่านอ่านหรือฟัง การหยุด อุปกรณ์ที่ใช้ และระยะเวลาในการใช้ โดยท่านยินยอมให้บริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทฯ รวบรวมข้อมูล ดำเนินการ และส่งข้อมูลการใช้ของท่าน เพื่อรายงานและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปยังเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดเตรียมและปรับปรุงเนื้อหาและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มจำนวนและประเภทของสิ่งตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

8. ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน

(1) ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ

(2) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย ตัวแทนบริษัทฯ เจ้าของสิ่งตีพิมพ์ หรือบริษัทอื่น

(3) กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

(4) ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(5) ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิด พื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

(6) ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน

9. วิธีการชำระเงิน

(1) ท่านสามารถชำระเงินตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) ณ ช่วงเวลาที่ท่านดำเนินการ รวมถึงท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะไม่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิใด ๆ กับบริษัทฯ หรือตัวแทนคนใดของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้ชำระ เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากเจตนาทุจริตของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขวิธีการชำระเงินเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

(2) กรณีท่านมีคำสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ หรือผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินรายนั้น ๆ

(3) ท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีที่สกุลเงินต่างกัน (เช่น ท่านซื้อสิ่งตีพิมพ์ในประเทศไทย แต่ราคาสิ่งตีพิมพ์แสดงสกุลเงินเป็น US Dollar เป็นต้น)จำนวนเงินที่ท่านต้องชำระตามคำสั่งซื้อเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละธนาคาร ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงิน

(4) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ่งตีพิมพ์ที่ปรากฏทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินแก่ท่าน ในกรณีที่ราคา ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมหรือซื้อขายแตกต่างกับราคาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการลดราคา การส่งเสริมการขาย หรือการเปลี่ยนมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร

(5) ท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูล บัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชีผู้ใช้ และข้อมูลทางการเงิน (ถ้ามี) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น ท่านยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้บัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(6) ในกรณีที่ท่านทำการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ท่านตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และท่านต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการชำระเงินทุกครั้ง

(7) กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินอันมีสาเหตุจากผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง เว้นแต่ การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่ 02- 187-2666

(8) ท่านตกลงและยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน หรือ ค่าบริการการเติมเหรียญ ตามอัตราที่บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

10. การขอคืนเงิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการท่านตามเงื่อนไขได้อันเนื่องมาจากการที่บริษัทอื่น เจ้าของสิ่งตีพิมพ์ สำนักพิมพ์ ผู้เป็นเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หยุดดำเนินการ ระงับ ยกเลิก หรือไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายสำหรับการผลิตหรือจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์เรื่องหรือประเภทนั้น ๆ ในขณะที่ท่านเป็นสมาชิกภาพและบริการหรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ระบุ ณ วันที่ท่านซื้อสิ่งตีพิมพ์ผ่านช่องทางของบริษัทฯ โดยท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น หรือ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น

11. การเป็นสมาชิก

ท่านสามารถขอรับ ใช้ ซื้อ หรืออ่านเนื้อหาของสิ่งตีพิมพ์ โดยการเป็นสมาชิก ("สมาชิกระหว่างการใช้บริการ") สมาชิกในระหว่างการใช้บริการ อาจต้องมีการชำระค่าสมาชิกซึ่งไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ท่านได้เลือกสมัครไว้ โดยการเป็นสมาชิกระหว่างการใช้บริการสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ท่านเลือก ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้าที่สมาชิกภาพในระหว่างการใช้บริการ ณ ปัจจุบันจะครบกำหนด (วิธีการเก็บขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการ) ท่านสมารถยกเลิกการเป็นสมาชิกระหว่างการใช้บริการได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา หรือ ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้ โดยท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้ให้บริการรายนั้น ๆ

12. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

(1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันว่า บริการจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือ คุณภาพของสิ่งตีพิมพ์หรือบริการทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการหรือเข้าร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและเป็นความเสี่ยงของท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น

(2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดเนื้ อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

(3) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านต้องชำระเงินผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขาย รวมถึงสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เปลี่ยนแปลง รับคืนเงินในทุกกรณี

(4) ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการและสิ่งตีพิมพ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการเสียหา ย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

(5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันเนื่องมาจากการที่ท่านใช้สิ่งตีพิมพ์และบริการ ซึ่งบริษัทฯ จะจำกัดความรับผิดชอบตามอัตราค่าบริการที่ท่านได้ชำระให้แก่บริษัทฯ ตามสัดส่วนมูลค่าการให้บริการหรือสิ่งตีพิมพ์จนถึงขณะที่เกิดข้อเรียกร้องดังกล่าว

(6) ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ หากมีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบ การให้บริการของเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลอันเนื่องมาจากสืบเนื่องจากความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงของท่านเพื่อก ารใช้หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายของการซื้อหรือสำหรับการดำเนินการใด ๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

13. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือ การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใด ๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

14. การดำเนินการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

การบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งการมีลิงค์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้า

15. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่น ๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ รวมถึงข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านตกลงที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่บุคคลอื่นที่จัดเตรียมเนื้อหาไว้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของตามกฎหมายของเนื้อหา ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันหากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลอื่นจากเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ บริษัทฯ ไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือเป็นนัย

16. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีของท่าน ("ยกเลิกบริการ") โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯทั้งหมดและถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

17. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

18. เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้และกฎระเบียบอื่น ๆ แนวทางปฏิบัติและการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทฯกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านและจะยึดถือตามนี้โดยเพิกเฉยต่อข้อ ตกลงโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่เคยมีต่อกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ โดยเงื่อนไขแห่งสัญญานี้จะถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโมฆะ ให้ถือว่า ข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วน อื่น ๆ

ปรับปรุงเมื่อ

1 เมษายน 2566