0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นรูปแบบของอาชญากรรมที่ได้รับความสนใจในวงวิชาการอย่างกว้างขวางในปัจจุบันด้วยเหตุปัจจัยที่อาชญากรรมประเภทดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองอย่างมากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับระหว่างประเทศในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา และแม้รูปแบบของอาชญากรรมดังกล่าวจะมีการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยพัฒนาการของอาชญากรรมข้ามชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่และยุคสมัย การศึกษาทำความเข้าใจอาชญากรรมข้ามชาติยังคงเป็นสิ่งท้าทายของสังคมโลก เนื่องจากขอบข่ายเนื้อหาที่กว้างและมีความซับซ้อน ทำให้การรวบรวมองค์ความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มีอย่างกระจัดกระจายเป็นไปค่อนข้างยาก ในขณะที่ ตำราและหนังสือด้านอาชญากรรมข้ามชาติยังไม่ปรากฏมากนักในประเทศไทย ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้จากเรื่องที่ฟังดูยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น หนังสือนี้ได้รับการพัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาความตกลงระหว่างประเทศด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม (สมสค 623) และรายวิชาอาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ (สมสค 519) ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตอาชญวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม กฎหมายอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน และโดยที่ ปัจจุบันกฎหมายระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกระบวนการทางอาญาระหว่างประเทศและเป็นตัวกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อให้กฎหมายอาญาภายในประเทศของนานาประเทศมีความสอดคล้องกันเพื่อสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยปูหลักการพื้นฐานและเป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนในการศึกษา วิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติบนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศอันมีรากฐานของการมีส่วนร่วมในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

รายละเอียด

ISBN : 9786164436664

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 212 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 10.33 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup