0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 549.00 ฿

เกี่ยวกับ

รวม 1,024 หน้า คำพิพากษาศาลฎีกาเป็นคำพิพากษาของศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยและตีความกฎหมาย หนังสือฎีกาใหม่ พ.ร.บ. ต่างๆ เล่มนี้ ได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ ๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวางหลักข้อกฎหมายที่สำคัญ ผู้รวบรวมเห็นว่าเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในวงการกฎหมายรวมถึงนักศึกษาวิชากฎหมายได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งถูกต้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ผู้รวบรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งความยุติธรรมสืบต่อไป โดย วินัย หนูโท และ สำเร็จ พงศ์วงประเสริฐ ผู้พิพากษา สารบัญฎีกา พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.๒๕๐๓ พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ร.บ.การกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.๒๔๕๖ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ร.บ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๑ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๓ พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.๒๔๘๔ พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๑ พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๕ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๒ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.๒๔๗๔ พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.๒๔๘๕ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ร.บ.จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ร.บ.ชดเซยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๕ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๒๓ พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประทศไทย พ.ศ.๒๔๘๕ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙ค ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๐๓ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ปุ๋ย ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.๒๔๙๘ พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๔๙๘ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ.ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืนฯ พ.ศ.๒๕๔๖ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.รถยนต์ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ ฯ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.รายได้เทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่ ฯ มีพระชนมพรรษา ๘· พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕ ๔๕ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ฯ พ.ศ.๒๔๘๙ พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยขี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.๒๕ ๔. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของหนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๘๓ พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง ฯ ร.ศ.๑๒๘ พ.ร.บ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๔๙๘ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕ ๓๕ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.๒๕๑๗ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ร.บ.หลักรัพย์และตลาดหลักรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๔๗๕ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ พ.ร.บ.ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐ พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ.๒๔๘๙ พ.ร.บ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๗ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔o พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลวัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉ.๒๑๘) ฯ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ภาคผนวก (คำพิพากษาศาลฎีกา ๒๕๕๕) พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดนเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒"

รายละเอียด

ISBN : 9789745209855

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 1025 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 104.52 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup