0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีก่อสร้าง : ผิดแบบ อาคารเสียหาย รื้อถอน รุกล้ำ อายุความ ฯลฯ รวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง สารบัญ 1. ก่อสร้างจากอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ 2. ก่อสร้างซ่อมแซมวัดไม่เสร็จตามสัญญา 3. ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดไปจากเดิม 4. ก่อสร้างทางผ่านที่ดินซึ่งมีตึกแถวปลูกอยู่ 5. ก่อสร้างบ้านพักตากอากาศที่มีสภาพเป็นสินส่วนตัว 6. ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนเป็นเหตุบังทางลมและแสงสว่าง 7. ก่อสร้างผนังตึกรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น 8. ก่อสร้างโรงเรียนวัดบางกะพี้ 9. ก่อสร้างอาคารเกินกำหนดสัญญา 10. ก่อสร้างอาคารใกล้กันเป็นเหตุเกิดความเสียหาย 11. ก่อสร้างอาคารตึกแถวผิดไปจากแผนผัง 12. ก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 13. ก่อสร้างอาคารผิดตำแหน่งที่จะปลูกสร้าง 14. ก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลน 15. ก่อสร้างอาคารพิพาทโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 16. ก่อสร้างอาคารไม่ถือเอาสภาพมั่นคง 17. ก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามสัญญา 18. ก่อสร้างอาคารรุกล้ำกำแพงเข้าเขตผู้อื่น 19. ก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินผู้อื่น 20. ก่อสร้างอาคารล้ำบนกำแพงรั้วของผู้อื่น 21. ก่อสร้างอาคารสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์ รุกล้ำที่ดินผู้อื่น 22. ก่อสร้างอาคารใหม่โดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก 23. การจดทะเบียนการเช่าตึกแถว 24. การรับผิดเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องของอาคาร 25. การเรียกเก็บภาษีป้าย 26. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 27. ความเสียหายของแผ่นเหล็กกันดิน 28. ค้างค่าจ้างในการก่อสร้างอาคาร 29. ค้างค่าจ้างในการออกแบบตกแต่งภายใน 30. ค้างชำระภาษีโรงเรือน 31. เงินค่าทดแทนในการเช่า 32. เงินช่วยค่าก่อสร้างตึกแถวพิพาท 33. จ่ายเงินค่าจ้างไม่เต็มตามที่ตกลงกันไว้ 34. จ่ายเงินสมทบกองทุนไม่คำนึงถึงลูกจ้าง 35. ใช้เครื่องจักรเกินกว่าสองแรงม้า 36. ใช้อิฐบล๊อกแทนสังกะสีต่อเติมอาคาร 37. ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยจ่ายเงินไม่ครบ 38. ซื้ออาคารพิพาทอย่างอสังหาริมทรัพย์ 39. ดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 40. ดัดแปลงอาคารเชื่อมปิดคลุมทางเดิน 41. ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 42. ดัดแปลงอาคารพิพาทปกคลุมทางเดินหลังอาคาร 43. ตอกเสาเข็มเป็นเหตุให้อาคารเสียหาย 44. ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 45. ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 46. ทะเลาะกันเรื่องการชำระเงินการก่อสร้าง 47. ทิ้งงานการรับเหมาก่อสร้างอาคาร หักกลบลบหนี้ 48. ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงในบ้านผู้อื่น 49. เทศบาลสั่งให้รื้ออาคารในภาวะคับขัน 50. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเป็นเหตุเกิดความเดือดร้อน 51. ปลูกตึกแถวในที่ดินของผู้อื่น 52. ปลูกเพิงหลังคามุงสังกะสีโดยไม่ได้รับอนุญาต 53. ปลูกเรือนรุกล้ำในเขตที่ดินผู้อื่น 54. ปลูกสร้างโกดังรุกล้ำเข้าเขตผู้อื่น 55. ปลูกสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำที่สาธารณะ 56. ปลูกสร้างโรงเรือนปิดกั้นถนนสาธารณะ 57. ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดินผู้อื่น อำนาจฟ้อง 58. ปลูกสร้างอาคารโดยไม่ตรวจสอบแบบแปลน 59. ปลูกสร้างอาคารในท้องที่ที่อาคารมาก 60. ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณะ 61. ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำชานคลองชลประทาน 62. ปลูกสร้างอาคารล่วงล้ำเข้าไปในทะเล 63. ปลูกสร้างอาคารให้เช่าเกิน 10 ปี 64. เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งจอง 65. แปลงอาคารเพื่อประโยชน์อย่างอื่น 66. ผลิตเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 67. ผิดสัญญาค่าจ้างก่อสร้างห้องแถว 68. ผิดสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร 69. ผิดสัญญาเช่าโรงแรม 70. ฝ่าฝืนคำสั่งก่อสร้างอาคารตึกสามชั้น 71. ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งให้รื้ออาคาร 72. ฝ่าฝืนคำสั่งในการก่อสร้าง 73. ไม่จ่ายเงินชดเชยตามสัญญา 74. ไม่ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 75. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 76. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า 77. ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างที่เหลือ 78. ไม่ยอมรับผิดในงานที่ชำรุด 79. ไม่รื้อถอนอาคารที่ชำรุด 80. ไม่ลงนามใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร 81. ไม่สิทธิ์เรียกร้องค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 82. รับจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพื่อทำฐานรากอาคาร 83. รีบไปคุมงานก่อสร้างไม่ระวังเป็นเหตุเสียชีวิต 84. รื้อถอนเปลี่ยนแปลงอาคารที่ปลูก 85. รื้อถอนอาคารที่มีสภาพไม่แข็งแรง 86. รื้อป้ายโฆษณาที่ก่อสร้างโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 87. รื้อไม้นั่งร้านค้าข้างอาคารที่กำลังก่อสร้างออก 88. ลงเข็มและตั้งเสาอาคารไม่มีใบอนุญาต 89. ลงชื่อในสัญญาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ 90. ละเลยหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้าง 91. สร้างตึกผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 92. สร้างบ้านพักครูในที่ดินของผู้อื่น 93. สร้างรั้วและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าเขตผู้อื่น 94. สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อายุความฟ้องร้อง 95. สัญญาการกำหนดทำงานก่อสร้างอาคาร 96. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีทวนสัญญาณ 97. สัญญาซื้อขายห้องสมุดในอาคาร 98. สัญญามีเงื่อนไขก่อนก่อสร้าง 99. สัญญารับผิดในการก่อสร้างอาคารชำรุด 100. สัญญาว่าจ้างให้ทำการปรับปรุงพื้นดาดฟ้า 101. สิทธิการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ราชพัสดุ 102. สิทธิเรียกค่าจ้างหรือค่าผลงาน 103. สิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้าง 104. สิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างจากนายจ้าง 105. สิทธิเรียกร้องเอาสินจ้างในการก่อสร้าง 106. แสดงตัวแทนในการลงชื่อรับของ ซื้อขายแบบ 107. หนังสือขอเบิกเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างเหมา 108. อำนาจสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 370 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 120.83 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup