0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือนี้ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งหมดจำนวน ๔ เล่ม ดังนี้ 1. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2. คู่มือการทำสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3. คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยการจัดทำ “คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งหวังว่าพนักงานอัยการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 366 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 264.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ แมนชัย ชูเสน

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup