0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 70.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือเตรียมสอบ “สรุปย่อ เจาะประเด็น เน้นเพื่อสอบ” ชมรมupgrade” ได้รวบรวมข้อมูลเฉพาะตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับเตรียมสอบตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) มาไว้อย่างครบถ้วน และได้ สรุปย่อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตำแหน่งเน้นข้อความสาระสำคัญ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือจำนวนหลายหน้า ท่านที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย ก็จะเป็นทางลัดให้ท่านได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 2. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 3. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 5. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 8. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 9. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม หลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือ พ.ศ.2559 10. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม หลักเกณฑ์เงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2559 11. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 12. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 13. กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ 14. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๓ 15. ประมวลกฎหมายอาญา 16. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 17. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 18. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 19. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 20.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2539 21. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 22. เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ........................................................................

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 166 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.82 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ thumrongt@gmail.com

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup