0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 600.00 ฿

เกี่ยวกับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปรับปรุงใหม่สุด แปลไทย-อังกฤษแปลเรียงทุกมาตรา พร้อมอุเทศ สารบัญ ข้อความเบื้องต้น บรรพ ๑ หลักทั่วไป ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๑ บุคคลธรรมดา ส่วนที่ ๑ สภาพบุคคล ส่วนที่ ๒ ความสามารถ ส่วนที่ ๓ ภูมิลำเนา ส่วนที่ ๔ สาบสูญ หมวด ๒ นิติบุคคล ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ส่วนที่ ๒ สมาคม ส่วนที่ ๓ มูลนิธิ ลักษณะ ๓ ทรัพย์ ลักษณะ ๔ นิติกรรม หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ การแสดงเจตนา หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ลักษณะ ๕ ระยะเวลา ลักษณะ ๖ อายุความ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ กำหนดอายุความ บรรพ ๒ หนี้ ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้ หมวด ๒ ผลแห่งหนี้ ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี้ ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ ส่วนที่ ๓ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ส่วนที่ ๔ เพิกถอนการฉ้อฉล ส่วนที่ ๕ สิทธิยึดหน่วง ส่วนที่ ๖ บุริมสิทธิ ๑. บุริมสิทธิสามัญ ๒. บุริมสิทธิพิเศษ (ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ ๓. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ ๔. ผลแห่งบุริมสิทธิ หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง หมวด ๕ ความระงับหนี้ ส่วนที่ ๑ การชำระหนี้ ส่วนที่ ๒ ปลดหนี้ ส่วนที่ ๓ หักกลบลบหนี้ ส่วนที่ ๔ แปลงหนี้ใหม่ ส่วนที่ ๕ หนี้เกลื่อนกลืนกัน ลักษณะ ๒ สัญญา หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ หมวด ๔ เลิกสัญญา ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้ ลักษณะ ๕ ละเมิด หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หมวด ๓ นิรโทษกรรม บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๑ ซื้อขาย หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ส่วนที่ ๓ ความรับผิดในการรอนสิทธิ ส่วนที่ ๔ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด หมวด ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนที่ ๑ ขายฝาก ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน ลักษณะ ๓ ให้ ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน ลักษณะ ๗ จ้างทำของ ลักษณะ ๘ รับขน หมวด ๑ รับขนของ หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร ลักษณะ ๙ ยืม หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ ผลก่อนชำระหนี้ หมวด ๓ ผลภายหลังชำระหนี้ หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน ลักษณะ ๑๒ จำนอง หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง หมวด ๔ การบังคับจำนอง หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง หมวด ๖ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง ลักษณะ ๑๓ จำนำ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ หมวด ๓ การบังคับจำนำ หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก หมวด ๕ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน หมวด ๖ ตัวแทนค้าต่าง ลักษณะ ๑๖ นายหน้า ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันต่อ ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ ประกันวินาศภัย ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ส่วนที่ ๒ วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน ส่วนที่ ๓ ประกันภัยค้ำจุน หมวด ๓ ประกันชีวิต ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ ตั๋วแลกเงิน ส่วนที่ ๑ การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน ส่วนที่ ๒ การรับรอง ส่วนที่ ๓ อาวัล ส่วนที่ ๔ การใช้เงิน ส่วนที่ ๕ การสอดเข้าแก้หน้า (๑) การรับรองเพื่อแก้หน้า (๒) การใช้เงินเพื่อแก้หน้า ส่วนที่ ๖ สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน ส่วนที่ ๗ ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ หมวด ๓ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมวด ๔ เช็ค หมวด ๕ อายุความ หมวด ๖ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส่วนที่ ๑ บทวิเคราะห์ ส่วนที่ ๒ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ส่วนที่ ๓ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก ส่วนที่ ๔ การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ ส่วนที่ ๕ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ส่วนที่ ๖ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน หมวด ๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมวด ๔ บริษัทจำกัด ส่วนที่ ๑ สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด ส่วนที่ ๒ หุ้นและผู้ถือหุ้น ส่วนที่ ๓ วิธีจัดการบริษัทจำกัด ๑. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ๒. กรรมการ ๓. ประชุมใหญ่ ๔. บัญชีงบดุล ๕. เงินปันผลและเงินสำรอง ๖. สมุดและบัญชี ส่วนที่ ๔ การสอบบัญชี ส่วนที่ ๕ การตรวจ ส่วนที่ ๖ การเพิ่มทุนและลดทุน ส่วนที่ ๗ หุ้นกู้ ส่วนที่ ๘ เลิกบริษัทจำกัด ส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน ส่วนที่ ๑๐ หนังสือบอกกล่าว ส่วนที่ ๑๑ การถอนทะเบียนบริษัทร้าง หมวด ๕ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ลักษณะ ๒๓ สมาคม ... (ยกเลิก) บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์ หมวด ๑ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หมวด ๒ แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ หมวด ๓ กรรมสิทธิ์รวม ลักษณะ ๓ ครอบครอง ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม ลักษณะ ๕ อาศัย ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ลักษณะ ๑ การสมรส หมวด ๑ การหมั้น หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา หมวด ๕ ความเป็นโมฆะของการสมรส หมวด ๖ การสิ้นสุดแห่งการสมรส ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร หมวด ๑ บิดามารดา หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร หมวด ๓ ความปกครอง หมวด ๔ บุตรบุญธรรม ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู บรรพ ๖ มรดก ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก หมวด ๒ การเป็นทายาท หมวด ๓ การตัดมิให้รับมรดก หมวด ๔ การสละมรดกและอื่นๆ ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ หมวด ๓ การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ ส่วนที่ ๑ ญาติ ส่วนที่ ๒ คู่สมรส หมวด ๔ การรับมรดกแทนที่กัน ลักษณะ ๓ พินัยกรรม หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๒ แบบพินัยกรรม หมวด ๓ ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม หมวด ๔ พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ หมวด ๕ การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม หมวด ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก หมวด ๓ การแบ่งมรดก ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ ลักษณะ ๖ อายุความ อุเทศ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รายละเอียด

ISBN : 9786163251206

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 1024 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 119.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup