0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 45.00 ฿

เกี่ยวกับ

ธรรมบรรยายชดุ “คมู่อืมนษุย”์ ของพระเดชพระคณุ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ) หรือ หลวงปพู่ทุธทาสภกิขุ แหง่ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็นหนึ่งในผลงานซึ่ง ถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมชมชอบจาก ชาวพุทธอย่างกว้างขวาง จนมีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆ ในหลาย ประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านหลวงปู่พุทธทาสภิกขุได้บรรยายเรื่องที่ สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องรู้ และควรจะต้องปฏิบัติตามให้ จงได้ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ธรรมบรรยายชุดนี้ หลวงปู่พุทธทาสได้บรรยายอบรมผู้ที่จะรับ การโปรดเกล้าฯ เป็นตุลาการ รุ่นปี ๒๔๙๙ ณ ห้องบรรยายของเนติบัณฑิตยสภา ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๙ รวมทั้งหมด ๑๐ ครั้ง ๑๐ หัวเรื่อง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ : ใจความสำคัญของพุทธศาสนา (พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร) (๒ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๒ : ไตรลักษณ์ (ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง) (๔ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๓ : อุปาทานสี่ (อำนาจของความยึดติด) (๗ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๔ : ไตรสิกขา (ขั้นของการปฏิบัติศาสนา) (๘ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๕ : เบญจขันธ์ (คนเราติดอะไร) (๙ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๖ : สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ (การทำให้รู้แจ้ง ตามวิธีธรรมชาติ) (๑๑ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๗ : สมาธิและวิปัสสนาตามหลักวิชาในรูปเทคนิค (การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา) (๑๔ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๘ : อริยบุคคลกับการละกิเลส (ลำดับแห่งความหลุดพ้นจากโลก) (๑๗ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๙ : พุทธศาสนากับคนทั่วไป (พุทธศาสนาสอนศิลปะการเป็นคน) (๑๗ พ.ค. ๒๔๙๙) ครั้งที่ ๑๐ : ตุลาการตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา (ภาคสรุปความ) (๒๒ พ.ค. ๒๔๙๙) ด้วยทาง สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้เล็ง เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์สุขที่ผู้อ่านจะได้รับจึงได้นำธรรมบรรยายชุด “คู่มือมนุษย์” ทั้ง ๑๐ หัวเรื่องมาจัดพิมพ์ใหม่ โดยจัดแยกเป็น ๑๐ เล่ม ตามหัวข้อ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านไม่ต้องถือหนังสือเล่มหนา ในการ จัดพิมพ์คู่มือมนุษย์ครั้งนี้ได้เน้นให้เป็นฉบับที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย โดยได้ เพิ่มภาพประกอบพร้อมคำการ์ตูน ชูคำเด่น เน้นข้อความ สร้างหัวข้อ หน้า แบ่งวรรคตอน ซอยขึ้นบรรทัดใหม่ หน้าใหม่ ใส่สีสัน เสริมธรรม ให้ผู้อ่านอ่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เมื่ออ่านไปทีละเล่มทีละหัวเรื่องแล้ว จะทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทาง พุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นทีละขั้น หนังสือ “คู่มือมนุษย์ ฉบับอ่านง่าย เข้าใจง่าย เรื่อง ใจความ สำคัญของพุทธศาสนา (พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร)” เล่มนี้ เป็น การนำเสนอใจความสำคัญโดยย่อของพุทธศาสนาอย่างเรียบง่าย และ ชัดแจ้งที่สุดแก่บุคคลทั่วไปทุกประเภท ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า... “ถ้าใครรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องครบถ้วนลึกซึ้งถึงที่สุด แล้ว คนคนนั้นได้ชื่อว่ารู้พุทธศาสนามากที่สุดเหมือนกัน” ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นคู่มือชี้ทาง ใหเ้ราทกุคนไดพ้บเจอแสงสวา่งแหง่ชวีติ เพอื่มงุ่สเู่สน้ทางแหง่การดบัทกุข์ อย่างสิ้นเชิง สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในที่สุด ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่าน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 81 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 387.19 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17