0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

สารบัญ ภาค ๑ รายชื่อคลิปคำอธิบาย ภาค ๒ ๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ “ปรับปรุงใหม่” อุเทศ : ยกขึ้นชี้แจง บทนิยามกฎหมาย หมวด ๑ ลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๒ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๓ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๔ อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๕ การละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนที่ ๗ ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ หมวด ๒ สิทธิของนักแสดง หมวด ๒/๑ ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี หมวด ๓ การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ หมวด ๔ คณะกรรมการลิขสิทธิ์ หมวด ๕ ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ หมวด ๖ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดงข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด ๘ บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล เหตุผลและหมายเหตุในการแก้ไขกฎหมาย ภาค ๓ ๒. พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ - บัญชีท้าย พ.ร.ฎ. รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ๓. กฎกระทรวง - ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ - กำหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทำการลบหรือเปลี่ยนแปลง และลักษณะของงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ ฯ - แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563 ๔. ประกาศ - รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย - การทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น พ.ศ. ๒๕๕๘ - ที่ ๒๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ - ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ - ที่ 7/2552 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ - ที่ 3/2548 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ - การแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลลิขสิทธิ์ - การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. 2562 - การแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ๕. ระเบียบ - ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลหรือเงินสินบนคดีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีดีหรือผลิตภัณฑ์เทปที่ละเมิดต่อกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๗ - ว่าด้วยการบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ว่าด้วยการบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ดัชนี : ค้นหา

รายละเอียด

ISBN : 9786165903882

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 145 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 67.22 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว