0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 250.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 259.00 บาท

กด *410525959320005

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

ชื่อเรื่อง วิถีชีวิตของครอบครัวเกษตรกรสวนยางพารา ในอำเภอชุแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยวิจัย นางสาวจิราภรณ์ สิมลี, นายพงษ์ศิริ นิลสมบูรณ์, นายวีระศักดิ์ ทองภู ผู้วิจัย นายสมชาย โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ปรึกษา นายสมใจ วิเศษทักษิณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม สถาบัน โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ปีที่พิมพ์ 2555 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของครอบครัวเกษตรกรสวนยางพารา ในอำเภอชุแพ จังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนอาชีพมาทำสวนยางพาราเพื่อให้ได้ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และผลตอบแทนของการปลูกพืชแต่ละชนิด ขอบเขตของการวิจัย กลุ่มเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตอำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบอาชีพการเกษตร และมีการปลูกยางพาราภายในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการสรุปพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยรายละเอียด ดังนี้ 1. ด้านสังคม พบว่า เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมงานสังคมเท่าที่ควร สาเหตุเนื่องจาก มีการทำงานหลายอย่าง เช่น การปลูกพริกระหว่างต้นยางพารา และการทำไร่ ทำนา ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก 2. ด้านวัฒนธรรม พบว่า เกษตรกรมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี และทำบุญบ้างบางครั้ง เช่น ทำบุญตักบาตร ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 3. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา เพราะว่าสวนยางพาราของเกษตรกร มีอายุระหว่าง 1 – 6 ปี ส่วนรายได้ได้มาจากผลผลิตข้าวเป็นหลัก 4. ด้านการศึกษา พบว่า เกษตรกรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 5. ด้านผลตอบแทนของการปลูกพืชแต่ละชนิด พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการทำนา และทำไร่อ้อยเป็นหลัก ส่วนยางพารานั้นยังไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพยางพารา เพราะว่าเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในอำเภอชุมแพนั้น อายุเฉลี่ยของต้นยางพารา ประมาณ 1-5 ปี ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องกรีด

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 68 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.10 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมชาย โพธิ์ศรี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว