0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 หลักการส่งเสริม เพื่อปูพื้นฐานหรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้อ่านก่อน เพราะ “การพูด การประชุม และการเขียน” เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้ในงานส่งเสริมเกือบทุกรูปแบบ เช่น ในการฝึกอบรม การสาธิต การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นต้น ตอนที่ 2 หลักการพูด ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของการพูด วิธีการพูด องค์ประกอบของการพูด ทั้งด้านผู้ฟัง ตัวผู้พูด และเนื้อหาสาระในการพูด การปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้พูด และเทคนิคที่ทำให้การพูดประสบความสำเร็จ เป็นต้น ตอนที่ 3 หลักการประชุม ได้แสดงถึงหลักการจัดการประชุมที่ดี บทบาทและหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการของที่ประชุม การประชุมรูปแบบต่าง ๆ และเทคนิคที่ใช้ เป็นต้น ตอนที่ 4 หลักการเขียน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียน วิธีการเขียนบทความ เอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร ข่าว บทวิทยุ และบทโทรทัศน์ เป็นต้น

รายละเอียด

ISBN : 974-537-056-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 189 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.51 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว