0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 123.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือวิชา "การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 20104-2005" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและระบบสายดิน การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งระบบสื่อสารในอาคาร นอกจากนี้ในทุกบทเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำบท เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน

รายละเอียด

ISBN : 9786160843312

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 358 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 39.28 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup