0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

"วิชาการสื่อสารตำรวจ : การสื่อสารแบบต่าง ๆ - ศูนย์การสื่อสาร การควบคุมสถานี - โทรศัพท์ในราชการตำรวจ - รับข่าว แจ้งข่าว และสื่อสารร่วม - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสาร - เครื่องโทรสาร - โครงสร้างตำรวจสื่อสาร สารบัญ บทที่ 1 ศูนย์การสื่อสาร จัดตั้งศูนย์การสื่อสาร ข้อปฏิบัติการติดต่อ ข่าวหน้าที่ตำรวจ ศูนย์รวมข่าว คำสั่งทางโทรศัพท์ บทที่ 2 การควบคุมสถานีสื่อสารและสถานีวิทยุกระจายเสียง บททั่วไป การควบคุมสถานีสื่อสาร การควบคุมสถานีวิทยุกระจายเสียง บทที่ 3 ระเบียบการรับ - จ่ายเงินบำรุง สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมตำรวจ การรับและจ่ายเงิน หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน อำนาจการสั่งจ่ายเงิน การตรวจสอบการเงินและการบัญชี บทที่ 4 ระเบียบการโทรศัพท์ในราชการตำรวจ หลักเกณฑ์การขอติดตั้งโทรศัพท์ การดำเนินการขอติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายเครื่องอุปกรณ์การโทรศัพท์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ระเบียบการขอเปิดใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ โทรศัพท์ราชการประจำบ้านพัก การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ขอย้ายโทรศัพท์ โอนโทรศัพท์ ตรวจสอบหนี้สินค่าเช่าใช้โทรศัพท์ค้างชำระ มาตรการประหยัดค่าโทรศัพท์ เช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ ภาคผนวก บทที่ 4 หลักฐานประกอบขอติดตั้ง ,ย้าย ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลผู้บังคับบัญชา คำขออนุญาตใช้โทรศัพท์ไปต่างประเทศ ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ไปต่างประเทศ สมุดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ ตารางแสดงค่าใช้จ่ายติดตั้งโทรศัพท์ อัตราค่าเช่าใช้วิทยุเซลลูล่ามือถือ มารยาทและศิลปะการพูดโทรศัพท์ บทที่ 5 ระเบียบการปฏิบัติภายในศูนย์การสื่อสารและสถานีวิทยุคมนาคมในราชการตำรวจ ความมุ่งหมาย เครื่องเขียน-แบบพิมพ์เกี่ยวกับการสื่อสาร องค์กรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และสถานี ข่ายการสื่อสาร โยกย้าย สับเปลี่ยน หรือระงับงานสื่อสาร ปฏิบัติการสถานีวิทยุ วิธีการสื่อสารในราชการตำรวจ วิธีการอ่านข้อความ ข้อปฏิบัติการศูนย์และสถานี ลำดับความเร่งด่วนข่าวในราชการตำรวจ อนุมัติข่าว และตรวจข่าว หน้าที่เสมียนข่าว ปฏิบัติการรับและส่งข่าว วิธีการส่งข่าว หน้าที่พนักงานวิทยุประจำสถานีปลายทาง ปฏิบัติการจ่ายข่าว มารยาทในการทดลองรับ-ส่งข่าว การจ่ายข่าวบางประเภท ความลับ เข้ารหัสลับ เก็บรักษา ค้น และทำลายข่าว ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ บทที่ 6 การรับข่าวทางวิทยุกระจายเสียง จดข่าว ลำดับความสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียง ข่าวราชการตำรวจ ห้ามรับฟังวิทยุฝ่ายตรงข้ามรัฐ บทที่ 7 การแจ้งข่าวลากรสื่อสารร่วม การประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งข่าวฉุกเฉิน การสื่อสารร่วม บทที่ 8 การแบ่งชั้นการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร การซ่อมบำรุงเครื่องขั้นที่ 1 การซ่อมบำรุงเครื่องขั้นที่ 2 การซ่อมบำรุงเครื่องขั้นที่ 3 การซ่อมบำรุงเครื่องขั้นที่ 4 การซ่อมบำรุงเครื่องขั้นที่ 5 บทที่ 9 การจัดการแสดงวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในนามของกรมตำรวจ เผยแพร่กิจการ วิทยาการ และประชาสัมพันธ์ บทที่ 10 การควบคุมเครื่องมือสื่อสารที่ชำรุดสูญหาย หลักการ เมื่อเครื่องมือสื่อสารเสียหายชำรุด โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ การเก็บเงินชำระหนี้ชดใช้ การจำหน่ายและเบิกเครื่องมือแทน ขีดอำนาจสั่งจำหน่าย บัญชีสิ่งของชำรุดสูญหาย บัญชีจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ คำขอ/อนุมัติจำหน่ายสิ่งของหลวงชำรุด รายงานการตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร รายการอุปกรณ์สื่อสารชำรุดต้องเปลี่ยน ประวัติเครื่องมือสื่อสาร บทที่ 11 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสาร หลักการ คุณสมบัติพนักงานวิทยุประจำหน่วยงาน คุณสมบัติช่างสื่อสารประจำหน่วยงาน คุณสมบัติพนักงานผู้ประกาศ คุณสมบัติผู้บังคับศูนย์การสื่อสาร คุณสมบัตินายสถานีวิทยุ หรือผู้ช่วย กรณีพิเศษ ตัวอย่างแบบเอกสาร บัญชีรายการผู้ร่วมการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ง.14-ต.125 ทะเบียนเงิน ง.2-ต.109 ทะเบียนแยกประเภท ง.1-ต.112 บัญชีรับ-จ่าย ง.63-ต.190 บัญชีรายจ่ายประจำวัน ระบบการสื่อสาร ผนวก 1 ใช้ประกอบบทที่ 2 ผนวก 2 สมุดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ ผนวก 3 แบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับการสื่อสาร (ว.6-ต.244) ผนวก 4 รหัสอักษรสำหรับใช้ทดสอบระหว่างคู่กรณี ผนวก 5 รหัสแบบมอรุส ซึ่งใช้สั่งด้วยวิธีวิทยุโทรเลข ผนวก 6 การอ่านออกเสียงของภาษาโรมันในการรับ-ส่งข่าวทางวิทยุโทรทัศน์หรือโทรศัพท์ ผนวก 7 ใบรับข่าวทางวิทยุกระจายเสียง บทที่ 12 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หมวด 1 คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ หมวด 2 วัตถุประสงค์ของการส่งวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ หมวด 3 จัดตั้ง/ย้ายสถานี ลักษณะทางเทคนิคและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของสถานี หมวด 4 การดำเนินกิจการของสถานี หมวด 5 หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สถานี หมวด 6 การดำเนินรายการ บทเฉพาะกาล บทที่ 13 กำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตำรวจ หมวด 1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหาร ฯ หมวด 2 วัตถุประสงค์ของการส่งวิทยุกระจายเสียง ฯ หมวด 3 จัดตั้ง/ย้ายสถานี ลักษณะทางเทคนิค ฯ หมวด 4 การดำเนินกิจการของสถานี หมวด 5 หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สถานี หมวด 6 การดำเนินรายการ บทเฉพาะกาล บทที่ 14 การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของกรมตำรวจ ความรู้ความเข้าใจ รปภ.สื่อสาร กำหนดนามเรียกขาน การอนุญาต ประมวลสลับ วิธีติดต่อสื่อสารกันโดยตรง ข้อความต้องสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ ข้อห้าม คลื่นความถี่ เหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน เคร่งครัด รปภ. ขนาดความดัง บังคับต้องใช้รหัส ห้ามบุคคลภายนอกเก็บ ใช้ หรือซ่อมเด็ดขาด รายงานด่วนกรณีชำรุดเสียหาย ห้ามพกพาเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปที่ไม่บังควร กองบังคับการตำรวจสื่อสารรักษาการตามระเบียบนี้ ลงทัณฑ์ผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ บทที่ 15 เครื่องโทรสาร ข้อปฏิบัติ คำแนะนำในการปฏิบัติ การเปิดทางไกลหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กับเครื่องโทรสาร ภาคผนวก กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระเบียบการไปรษณีย์โทรเลข พ.ศ.2533 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ - ระเบียบการพูดติดต่อสื่อสารวิทยุของ ตร. - ระบบสื่อสารของตำรวจญี่ปุ่น - นำวิทยุไม่ถูกต้องมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย - ทบทวนค่าภาษีอากรเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม จนท.รัฐ - หลักการเข้าร่วมข่ายการสื่อสารของ ตร. - ห้ามบุคคลภายนอกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องมือสื่อสาร - จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม - รับบริจาคเครื่องรับ-ส่งวิทยุไว้ใช้ในราชการ - จัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร - ของกลางเครื่องมือสื่อสาร - หน่วยงานอื่นใช้ความถี่วิทยุร่วมกับ ตร. - การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร - จัดตั้งศูนย์วิทยุของชมรมวิทยุอาสาสมัคร - ข่ายสื่อสารของทางราชการโดยมีบุคคลภายนอกร่วมใช้ - ติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ - เบิกจ่ายเงินค่าพูดโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ - ค่าเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท. รุ่น 800 - คู่มือการขอติดตั้งเครื่องโทรภาพ - ให้เรือติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคม โครงสร้างตำรวจสื่อสาร - พระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2535 - กองตำรวจสื่อสาร - กำหนดอำนาจหน้าที่ตำรวจสื่อสาร - การใช้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน - กำชับการให้ข่าวหรือการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน - ตัวอย่างแบบเอกสารจากเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อสาร (ของจริงจากภาคปฏิบัติ) - บันทึกรับ-ส่งข่าวประจำศูนย์วิทยุกรุงธน พร้อมตัวอย่างบันทึกรับ-ส่งข่าว - บันทึกแจ้งการรายงานเหตุประจำศูนย์วิทยุ พร้อมตัวอย่างแจ้งการรายงานเหตุ - บันทึกสกัดจับยานพาหนะ พร้อมตัวอย่างบันทึกสกัดจับยานพาหนะ - บันทึกการรับแจ้งคนหายหรือพลัดหลง พร้อมตัวอย่างบันทึกการรับแจ้งคนหายหรือพลัดหลง - กระดาษเขียนข่าววิทยุ"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 243 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 68.56 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup