0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 220.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำราเรื่องการเล่าเรื่อง (Storytelling) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเล่าเรื่องให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 พัฒนาขึ้นจากการ รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระด้านการเล่าเรื่อง ครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา และ ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันจากการค้นคว้าจากตำรา หนังสือ วารสารทางวิชาการทั้งในและ ต่างประเทศ แหล่งข้อมูลออนไลน์ เอกสารต่าง 1 ผสมผสานความสนใจด้านการเล่าเรื่อง ในงานสื่อสารมวลชน และต่อยอดมาศึกษาการเล่าเรื่องในงานสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาศัย องค์ความรู้และประสบการณ์การเป็นผู้เล่าเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูทูบ และติ๊กต็อก รวมถึงการทำงานวิจัยด้านการเล่าเรื่องในงานสื่อสังคมออนไลน์มาหลายปี ตำราเล่มนี้จึงนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง เรื่องเล่า เทคนิค วิธีการ ศิลปะ การเล่าเรื่อง และเพิ่มเติมการนำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเล่าเรื่องตามวัตถุประสงค์และช่องทาง การสื่อสารต่าง ๆ ทั้งผ่านวาจา สื่อกระจายเสียงและภาพ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทาง ให้ผู้อ่านที่ศึกษาด้านการสื่อสารหรือผู้ที่สนใจด้านการเล่าเรื่องสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ตำราเล่มนี้ออกแบบเนื้อหารายวิชาออกเป็น 3 ส่วน รวม 8 บท ดังนี้ ส่วนที่ 1 การทำ ความเข้าใจพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐาน ของการเล่าเรื่อง เรื่องเล่า และองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ส่วนที่ 2 แนวทางในการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย โครงสร้างของการเล่าเรื่อง ศิลปะการเล่าเรื่อง เทคนิคและวิธีการเล่าเรื่อง และ ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย การเล่าเรื่องตามวัตถุประสงค์ และ การเล่าเรื่องผ่านช่องทางการสื่อสาร

รายละเอียด

ISBN : 9786169427179

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 229 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup