0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 329.00 ฿

เกี่ยวกับ

Preface Vocabularies for Chemical Engineering book English words that are used to name objects or techniques of use. Words spoken both directly and these theoretical practices will be arranged in this book. By the structure of the content those words will be quoted with an explanation appended. Some items may be used at the same time and complement each other as some words. The author and editor tried to follow the usage and commonly known things in lessons and daily life to get 200 words and hope that the book will be suitable for people who want to be an engineer in the future and learn these words to prepare well for the future. Sample Chemical Engineering: 1. Chemical reaction 2. Catalyst 3. Reactor 4. Distillation 5. Thermodynamics 6. Mass transfer 7. Heat exchanger 8. Pressure vessel 9. Process control 10. Reaction kinetics 11. Fluid mechanics 12. Separation techniques 13. Polymerization 14. Chemical plant 15. Unit operations 16. Heat transfer 17. Reaction engineering 18. Petrochemicals 19. Environmental impact 20. Safety protocols These words can be used as object names or to describe various techniques and concepts used in the respective fields. The book aims to provide explanations and examples for each word mentioned above, helping aspiring engineers understand and prepare for their future careers. คำนำ หนังสือคำศัพท์วิศวะเคมี คำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกวัตถุหรือเทคนิคการใช้งาน หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมคำพูดทั้งโดยตรงและเชิงปฏิบัติเหล่านี้ไว้ ตามโครงสร้างของเนื้อหาคำเหล่านั้นจะยกมาพร้อมคำอธิบายต่อท้าย บางรายการอาจใช้พร้อมกันและเสริมกันเป็นคำบางคำได้ ผู้เขียนและบรรณาธิการพยายามติดตามการใช้และสิ่งรู้ทั่วไปในบทเรียนและชีวิตประจำวันให้ได้ 200 คำ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเหมาะกับคนที่อยากเป็นวิศวกรในอนาคตและเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เพื่อเตรียมตัวให้ดีสำหรับ อนาคต. ตัวอย่าง วิศวกรรมเคมี: 1. ปฏิกิริยาเคมี 2. ตัวเร่งปฏิกิริยา 3. เครื่องปฏิกรณ์ 4. การกลั่น 5. อุณหพลศาสตร์ 6. การโอนมวล 7. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 8. ภาชนะรับความดัน 9. การควบคุมกระบวนการ 10. จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา 11. กลศาสตร์ของไหล 12. เทคนิคการแยก 13. การเกิดพอลิเมอไรเซชัน 14. โรงงานเคมี 15. การปฏิบัติงานของหน่วย 16. การถ่ายเทความร้อน 17. วิศวกรรมปฏิกิริยา 18. ปิโตรเคมี 19. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 20. ระเบียบการด้านความปลอดภัย คำเหล่านี้สามารถใช้เป็นชื่อวัตถุหรือเพื่ออธิบายเทคนิคและแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายและตัวอย่างสำหรับแต่ละคำที่กล่าวถึงข้างต้น ช่วยให้วิศวกรที่ต้องการเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 514 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.69 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ JACK PK

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว