0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 499.00 ฿

เกี่ยวกับ

มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดตาม ป.วิ.อาญา และ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา ปรับปรุงใหม่ ระเบียบคู่กับกฎหมาย ระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม แฝงความสำนึก ความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทรและอีกหลากหลายคำนิยาม สอดรับกับกฎหมายซึ่งบางครั้งรุนแรง แปลกใหม่ มีความจริงจัง แฝงด้วยอำนาจเด็ดขาด มักเปิดช่องให้อนุบัญญัติเป็นกลไกขับเคลื่อนกำหนดบทบาท สารบัญ - ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น - บทที่ ๑ คำนำ - บทที่ ๒ อำนาจและหน้าที่ของตำรวจ - บทที่ ๓ คำจำกัดความ - ลักษณะ ๒ การสืบสวน - บทที่ ๑ หลักทั่วไป - บทที่ ๒ การสืบสวนและตรวจสถานที่เกิดเหตุ - บทที่ ๓ การบันทึกการสืบสวน - ลักษณะ ๓ การจับกุม - บทที่ ๑ อำนาจการจับกุม - บทที่ ๒ การจับในที่รโหฐาน - บทที่ ๓ การจับกุมของราษฎร - บทที่ ๔ วิธีการจับ - บทที่ ๕ การจับกุมพระภิกษุสามเณร - บทที่ ๖ การจับกุมข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและชั้นตรีขึ้นไป - บทที่ ๗ การแจ้งข้อกล่าวหา การจับ การคุมขังหรือการออกหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา - บทที่ ๘ การจับกุมทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ - บทที่ ๙ การจับกุมบุคคลในองค์การสหประชาชาติ - บทที่ ๑๐ การจับกุมผู้กระทำผิดในเรือต่างประเทศ - บทที่ ๑๑ การจับกุมพนักงานรถไฟ - บทที่ ๑๒ การจับกุมไปรษณียบุรุษและคนขับรถบางประเภท - บทที่ ๑๓ การจับกุมคนขอทาน คนเป็นโรคเรื้อนและคนทุพพลภาพ - บทที่ ๑๔ การจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าหลบหนีคดีอาญา - บทที่ ๑๕ การจับกุมบุคคลที่เป็นยามเฝ้าทรัพย์หรือสถานที่ - บทที่ ๑๖ การตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งอยู่ในหน้าที่ ของกรมสรรพสามิต - บทที่ ๑๗ การจับกุมและสงเคราะห์หญิงนครโสเภณี - ลักษณะ ๔ การค้น - บทที่ ๑ อำนาจในการค้น - บทที่ ๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวแก่การค้นในที่รโหฐาน - บทที่ ๓ การค้นในที่สาธารณสถาน - บทที่ ๔ การค้นร้านจำหน่ายฝิ่น - บทที่ ๕ การตรวจค้นรถไฟ - บทที่ ๖ การตรวจค้นของผิดกฎหมายในหีบเงินหลวงในระหว่างทาง - บทที่ ๗ การค้นของผิดกฎหมายในเรือค้าขายต่างประเทศและเรือค้าขายชายฝั่ง - บทที่ ๘ การตรวจค้นของตำรวจหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจเจ้าของท้องที่ - บทที่ ๙ ข้อตกลงว่าด้วยการอายัดพัสดุไปรษณีย์ในประเทศระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย กรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - ลักษณะ ๕ หมายเรียกและหมายอาญา - บทที่ ๑ หมายเรียก - บทที่ ๒ หมายจับ - บทที่ ๓ หมายค้น - ลักษณะ ๖ การควบคุม - บทที่ ๑ อำนาจการควบคุม - บทที่ ๒ การควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ - บทที่ ๓ การขออำนาจศาลขัง - บทที่ ๔ การใช้เครื่องพันธนาการ - บทที่ ๕ การนำผู้ถูกควบคุมเดินทาง - บทที่ ๖ ความรับผิดชอบในการควบคุมร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจ - บทที่ ๗ การรับช่วงคุมส่ง - บทที่ ๘ การปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องหาที่บาดเจ็บในโรงพยาบาล - บทที่ ๙ การควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้ต้องขังไปมาระหว่างศาลกับเรือนจำ - บทที่ ๑๐ การควบคุมผู้ต้องขังส่งทางรถไฟ - บทที่ ๑๑ การฝากควบคุม - บทที่ ๑๒ การควบคุมผู้ต้องขังย้ายเรือนจำและการป้องกันจำเลยหรือผู้ต้องขังก่อการร้ายหรือหลบหนี - บทที่ ๑๓ การอายัดตัวผู้ต้องขังยังเรือนจำ - บทที่ ๑๔ การควบคุมผู้ต้องขังทำการงาน - บทที่ ๑๕ การให้ผู้ถูกคุมขังพบและปรึกษาทนายความ - ลักษณะ ๗ การปล่อยชั่วคราว - บทที่ ๑ การปล่อยชั่วคราวเฉพาะหน้าที่ตำรวจ - บทที่ ๒ สัญญาประกัน - บทที่ ๓ ข้าราชการตำรวจประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย - บทที่ ๔ ค่าเขียนคำร้องและสัญญาประกัน - บทที่ ๕ สถิติประกัน - บทที่ ๖ การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว - ลักษณะ ๘ การสอบสวน - บทที่ ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการสอบสวน - บทที่ ๒ อำนาจการสอบสวน - บทที่ ๒/๑ การสอบสวนคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท ในกรณีความผิดกรรมเดียวกระทำลงในหลายท้องที่ - บทที่ ๓ การสอบสวนคดีที่ยังไม่ได้หลักฐานพอฟ้อง - บทที่ ๔ การบันทึกการสอบสวน - บทที่ ๕ การถามปากคำ - บทที่ ๖ การคุมพยานและการป้องกันพยานสำคัญในคดีอาญา - บทที่ ๗ การกันผู้ต้องหาเป็นพยานในบางคดี - บทที่ ๘ การชี้ตัวและชี้รูปผู้ต้องหา - บทที่ ๙ การทำแผนที่และถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ - บทที่ ๑๐ การประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนท้องที่ กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง - บทที่ ๑๑ การเรียงลำดับเอกสาร การใช้หมายเลข การลงชื่อในสำนวนการสอบสวนและการรวบรวมสำนวนการสอบสวนประกอบด้วยความเห็น - บทที่ ๑๒ อำนาจการทำความเห็นทางคดีของตำรวจนครบาล - บทที่ ๑๓ การส่งคดีแก่พนักงานอัยการเฉพาะกรุงเทพมหานคร - บทที่ ๑๔ ความเกี่ยวพันระหว่างพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวน - บทที่ ๑๕ การเก็บสำนวน - บทที่ ๑๖ แบบบันทึกการสอบสวน - บทที่ ๑๗ จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน - ลักษณะ ๙ การเปรียบเทียบคดีอาญา - บทที่ ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีอาญา - บทที่ ๒ การเปรียบเทียบคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากรในหน้าที่พนักงานสอบสวน - บทที่ ๓ การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก - บทที่ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ การจอดรถยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล - บทที่ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - ลักษณะ ๑๐ การชันสูตรพลิกศพ - บทที่ ๑ อำนาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ - บทที่ ๒ การชันสูตรพลิกศพที่ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครหรือตายในที่สาธารณะ - บทที่ ๓ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีวินาศภัย - ลักษณะ ๑๑ การฟ้องคดีอาญา - บทที่ ๑ การฟ้องคดี - บทที่ ๒ การอุทธรณ์ - บทที่ ๓ การฎีกา - ลักษณะ ๑๒ รายงานประจำวัน - ลักษณะ ๑๓ การรายงานคดีอาญา - บทที่ ๑ สมุดสารบบการดำเนินคดี - บทที่ ๒ การรายงานคดีอาญา - บทที่ ๓ คำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ - บทที่ ๔ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานคดี - บทที่ ๕ ระเบียบวิธีปฏิบัติกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะในราชการตำรวจ) เป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่ง - บทที่ ๖ ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะในราชการตำรวจ) เป็นโจทก์ - บทที่ ๗ ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะในราชการตำรวจ) เป็นจำเลย - ลักษณะ ๑๔ การออกตำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์ - บทที่ ๑ การออกตำหนิรูปพรรณผู้กระทำความผิด - บทที่ ๒ การออกตำหนิรูปพรรณทรัพย์หายและได้คืน - บทที่ ๓ การดำเนินการเกี่ยวกับคนหาย พลัดหลงและได้คืน - ลักษณะ ๑๕ ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา - บทที่ ๑ ของกลาง - บทที่ ๒ สิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา - บทที่ ๓ สัตว์พลัดเพลิด - บทที่ ๔ ของตกที่มีผู้เก็บได้ - บทที่ ๕ บัญชีของกลางคดีอาญาติดสำนวนการสอบสวน - บทที่ ๖ ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง ในคดีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่ และกฎหมายน้ำบาดาล ๒๕๔๐ - บทที่ ๗ ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ - บทที่ ๘ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๔๑ - บทที่ ๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลาง - ลักษณะ ๑๖ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน - บทที่ ๑ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กนักเรียนและเด็กอนาถาไม่เกี่ยวแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา - บทที่ ๒ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในส่วนที่เกี่ยวกับคดี - ภาคผนวก - ลักษณะ ๑๗ การควบคุมอาชญากรบางประเภท - บทที่ ๑ การทำตำหนิรูปพรรณและประวัติย่อผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๒๗ - บทที่ ๒ การทำบัตรประวัติคนพ้นโทษและการรายงานพฤติการณ์ - บทที่ ๓ การทำบัตรคนอันธพาล - บทที่ ๔ การทำตำหนิรูปพรรณและประวัติย่อของบุคคลผู้ได้รับการอาชีวศึกษาสงเคราะห์ - ลักษณะ ๑๘ กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ - บทที่ ๑ เหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน - บทที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - บทที่ ๓ ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับรถโดนกัน ชนหรือทับบุคคล หรือทรัพย์ - บทที่ ๔ วิธีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาสงเคราะห์ในหน้าที่ตำรวจ - บทที่ ๕ ระเบียบจัดการเกี่ยวกับการเมือง - บทที่ ๖ ระเบียบการป้องกันการจารกรรม - บทที่ ๗ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวแก่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน - บทที่ ๘ วิธีจัดการเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษอื่นๆ - บทที่ ๘/๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด - บทที่ ๘/๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในคดี ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ - บทที่ ๘/๓ กำหนดระบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด - บทที่ ๙ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยาพิษและสารเป็นพิษ - บทที่ ๑๐ ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับคนต้องบาดเจ็บ - บทที่ ๑๑ การปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประวัติและการตรวจสอบแผนประทุษกรรมฯ - บทที่ ๑๒ การปฏิบัติเกี่ยวกับโรงจำนำ - บทที่ ๑๓ คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว - บทที่ ๑๔ ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ - บทที่ ๑๕ วิธีการเพื่อความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - บทที่ ๑๖ จรจัด - บทที่ ๑๗ ระเบียบปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเมื่อมีชายพาหญิงที่อ้างว่า พากันหลบหนีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง มาแจ้งความ - บทที่ ๑๘ ระเบียบปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการลักรถยนต์ - บทที่ ๑๘/๑ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลและ การขอแต่งตั้งผู้ชำนาญการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - บทที่ ๑๙ การขอรับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก - บทที่ ๒๐ การอนุญาตให้ใช้รถบรรทุกของสูงเกินกำหนดชั่วคราว - บทที่ ๒๑ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การปฏิบัติงานประนีประนอม ข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๐ - บทที่ ๒๒ การติดตามประเมินผลการประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน - บทที่ ๒๓ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - บทที่ ๒๔ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ลักษณะ ๑๙ การเนรเทศ - บทที่ ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการเนรเทศ - บทที่ ๒ ฐานความผิดที่จะต้องพิจารณาเนรเทศ - บทที่ ๓ การสอบสวนคดีเนรเทศ - บทที่ ๔ วิธีจัดการเมื่อมีคำสั่งให้เนรเทศแล้ว - บทที่ ๕ การควบคุมผู้ต้องเนรเท - ลักษณะ ๒๐ ข้อตกลงระหว่าง - บทที่ ๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ - บทที่ ๑/๑ แบบของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ - บทที่ ๒ ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าและของกลางอื่น ๆ ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ + พร้อมดัชนีคัดย่อ "เกี่ยวกับคดี" ชำระใหม่สำหรับตำรวจทุกตำแหน่ง (ท้ายเล่ม)

รายละเอียด

ISBN : 9786163251299

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 672 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 367.37 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17