0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

กล่าวกันว่า คนที่จะประสบความสำาเร็จในชีวิตนั้น คุณธรรมสำาคัญข้อหนึ่ง ซึ่งจะขาดการถือปฏิบัติไปมิได้ นั่นคือ สัจจะ ที่แปลว่า ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความจริงใจ เป็นต้น เหตุที่ทำาให้คนมีสัจจะ มีความสำาเร็จในชีวิตด้วย เพราะว่า คนเช่นนี้เมื่อพูดอย่างไร ก็ทำาอย่างนั้น รักษาคำาพูด มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ จึงทำาให้เป็นที่เคารพ และ ยอมรับนับถือจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ในการบำาเพ็ญเพียรภาวนาก็เช่นกัน ถ้าประสงค์จะให้ ก้าวหน้านั้น สัจจะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เช่นกัน ดังคำา ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม ท่านสอนว่า “การบำาเพ็ญภาวนาถ้าอยากให้ก้าวหน้าให้ตั้ง สัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำาให้ดูเป็นตัวอย่างว่า แมเ้ลอืดเนอ้ืจะเหอืดแหง้ไป ถา้ยงัไมต่รสัรจู้ะไมล่กุขน้ึ รับรองการทำากรรมฐานของท่านจะได้ผลแน่นอน” หนังสือ มหัศจรรย์กรรมฐานแก้เคราะห์ ก่อบุญหนุน ชีวิต เล่มนี้ เป็นคำาสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่าน แสดงไว้ โดยสำานักพิมพ์มอบให้คุณอนุวัฒน์ จกจรัสกุล เป็น ผรู้วบรวม จดัทำาหวัขอ้ยอ่ย ซอยยอ่หนา้ และใหฝ้า่ยศลิปกรรม วาดภาพประกอบ เพื่อมอบสารธรรมดีๆ แด่ผู้อ่านให้เกิด แนวคิดเพื่อดำาเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 72 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 226.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17