0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ทุกวันนี้ เรากำาลังอยู่ในช่วงเวลาที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation)ในด้านพลังงานก็เช่นกัน หากสามารถนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดการวางแผน ควบคุมตรวจสอบ บำารุงรักษาด้วยตนเองแบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถช่วยสถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้เป็นอย่างมาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. จึงจัดให้มีโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น โดยจะนำาผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่สู่โรงงานและอาคารทั่วประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตอบสนองและสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์พลังงานชาติ และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี อนึ่ง ในปีนี้ มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำานวนรวมทั้งสิ้นกว่า 185 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานประกวดประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน จำานวน 90 ผลงาน และ 95 ผลงาน ตามลำาดับ ทั้งนี้ ด้วยผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีความน่าสนใจเป็นจำานวนมากกว่ารางวัลที่ได้กำาหนดไว้เพียง 10 รางวัล (ประกอบด้วยรางวัลผลงานประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน จำานวนประเภทละ 5 รางวัล) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดจึงมีมติกำาหนดให้มีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 กลุ่มรางวัล อันได้แก่ กลุ่มรางวัลพิเศษด้านนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0 กลุ่มรางวัลพิเศษด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และกลุ่มรางวัลพิเศษด้านนวัตกรรมสร้าง แรงบันดาลใจ โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำานวน 2 ผลงาน 9 ผลงาน และ 5 ผลงาน ตามลำดับ อีกทั้งยังกำาหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานที่มีความน่าสนใจสำาหรับการต่อยอดขยายผลเพิ่มเติม จำนวน 20 ผลงาน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 20 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 70.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TEIT

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17