0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีฟ้องขับไล่ : ไล่ที่ บุกรุก ลุกล้ำ ฯลฯ ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับการฟ้องขับไล่ สารบัญ คดีที่ ๑ ผู้อาศัยมิได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเจ้าของขับไล่ได้ ฏ. ๓๙๑/๒๔๖๕ ปลูกเรือนเสาไม้แก่นล้อมรั้วอยู่เกิน ๑๐ ปี คดีที่ ๒ ใบเหยียบย่ำทับที่นาโจทก์ ฏ. ๑๑๑/๒๔๖๖ ที่นามือเปล่าทำกว่า ๑๐ ปีหยุด ๒-๓ ปีทำต่อ คดีฟ้องขับไล่ทศวรรษที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๑-๒๔๘๐ คดีที่ ๓ ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดิน ฏ. ๔๙๒/๒๔๗๔ ขับไล่เรียกค่าเสียหาย คดีที่ ๔ ฟ้องเถียงกรรมสิทธิที่ดิน ฏ. ๙๙, ๑๐๐/๒๔๗๖ ตัดสินผิดหลักวิธีพิจารณา คดีที่ ๕ ภริยาขายที่ ผู้ซื้อเข้าทำ สามีฟ้องขับไล่ ฏ. ๓๐๘/๒๔๗๖ ปกครองโดยปรปักษ์ คดีที่ ๖ ฉุดลากผู้เช่าออกจากบ้าน ฏ. ๙๔๗/๒๔๗๖ ทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ คดีที่ ๗ ผู้เช่าห้องแถวไม่ยอมออกไม่ผิดบุกรุก ฏ. ๖๕/๒๔๗๘ บอกเลิกสัญญาเช่า คดีที่ ๘ ตึกซึ่งผู้อาศัยปลูกในที่ดินของผู้ให้อาศัย ฏ. ๓๙๑/๒๔๗๘ ขอให้รื้อตึก คดีฟ้องขับไล่ทศวรรษที่ ๓ พุทธศักราช ๒๔๘๑-๒๔๙๐ คดีที่ ๙ โจทก์ชนะความยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ฏ. ๓๕๐/๒๔๘๘ ขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย คดีที่ ๑๐ ไม่ยอมออกจากที่เช่าเป็นการละเมิด ฏ. ๕๔๕/๒๔๘๘ บอกเลิกสัญญา คดีที่ ๑๑ เช่าบ้านแล้วแบ่งให้เช่าช่วง ฏ. ๔๕/๒๔๘๙ ผู้เช่าผิดสัญญาเช่า คดีที่ ๑๒ อาศัยห้องเช่าชิงห้องเช่า ฎ. ๕๒๙/๒๔๘๙ ข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง คดีฟ้องขับไล่ทศวรรษที่ ๔ พุทธศักราช ๒๔๙๑-๒๕๐๐ คดีที่ ๑๓ หญฺงสามีฟ้องความมิได้รับความยินยอมจาสามี ฏ. ๓๕๒/๒๔๙๓ ความคู่สามารถของคู่ความ คดีที่ ๑๔ บุตรบุญธรรมไม่จดทะเบียนไม่มีสิทธิ ฏ. ๑๑๘๒/๒๔๙๓ ขับไล่ออกจากที่ดิน บทที่ ๑๕ พฤติการณ์ที่ไม่ถือว่าผู้เช่าผิดนัด ฏ. ๑๓๙๗/๒๔๙๓ ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย บทที่ ๑๖ สืบพยานบุคคลแก้ไขพยานเอกสาร ฏ. ๑๕๕๐/๒๔๙๓ สัญญาเช่าหลีกเลี่ยงการคุ้มครอง บทที่ ๑๗ คดีมโนสาเร่ ฏ. ๘๗๔/๒๔๙๔ ละเมิด ขับไล่ บทที่ ๑๘ ขอให้ขับไล่ออกจากที่เช่า ฏ. ๑๐๗๖/๒๔๙๔ อำนาจฟ้อง ประเด็น บทที่ ๑๙ ไม่จำต้องสืบพยานตามข้ออ้าง ฏ. ๑๑๕๐/๑๔๙๔ เช่า ตัวการตัวแทน บทที่ ๒๐ ขอให้ขับไล่ออกจากห้องเช่า ฏ. ๑๔๔๔/๔๙๔ หน้าที่นำสืบ บทที่ ๒๑ ฐานะเป็นผู้เช่าช่วง ฏ. ๑๕๙๖/๒๔๙๔ ให้ผู้อื่นอาศัยค่าน้ำค่าไฟ บทที่ ๒๒ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฏ. ๑๕๙๗/๒๔๙๔ ผู้ให้เช่าขายสถานที่เช่าแก่คนอื่น คดีที่ ๒๓ การมอบอำนาจ ฏ. ๑๖๐๓/๒๔๙๔ ขับไล่จำเลยกับบริเวณ คดีที่ ๒๔ ข้อเท็จจริงข้อกฏหมาย ฏ. ๑๘๒๒/๒๔๙๔ เจ้าของที่ฟ้องเจ้าของโรงเรือน คดีที่ ๒๕ เปลี่ยนแปลงห้องเช่าเป็นร้านค้า ฏ. ๒๐๐๒/๒๔๙๔ ไม่ได้รับความคุ้มครอง คดีที่ ๒๖ เช่าช่วงให้ตั้งร้านตัดผม ฏ.๑๓๑๔/๒๔๙๕ ไม่ต้องการให้อยู่ต้องออกไป คดีที่ ๒๗ เช่าบ้านจริง เปล่าน๊ะมิได้ให้เช่าช่วง ! ฏ. ๑๕๓๔/๒๔๙๕ ไถ่ห้องแถวและขับไล่ คดีที่ ๒๘ ไถ่ห้องแถวและขับไล่จากห้องแถว ฏ. ๑๕๖๗ ขยายระยะเวลา คดีที่ ๒๙ เหตุให้ผู้ให้เช่าฟ้องขับไล่ ฏ. ๘๑๒/๒๔๙๖ เช่าที่ดินปลูกบ้านให้ญาติอยู่หลายหลัง คดีที่ ๓๐ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฏ. ๙๔๓/๒๔๙๖ เช่าตึกทำการค้าในทำเลการค้า คดีที่ ๓๑ เจ้าของที่ดินขายห้องแถว ฏ. ๑๐๕๓/๒๔๙๖ คดีที่ ๓๒ เรียกค่าเสียหาย ขับไล่ ฏ. ๑๐๕๓/๒๔๙๖ ให้ห้องทำการค้าในทำเลการค้า คดีที่ ๓๓ ศาลชั้นต้นให้ขับ อุทธรณ์แก้ขับ ฏีกาข้อกฏหมาย ฏ. ๑๒๒๖,๑๒๒๗,/๒๔๙๖ ผิดสัญญาเช่า คดีที่ ๓๔ ผลของคำพิพาทษา ฏ. ๑๒๔๓/๒๔๙๖ ผู้ให้เช่าให้ผู้เช่าเลิก คดีที่ ๓๕ ควบคุมค่าเช่า ฏ. ๑๓๕๐/๒๔๙๖ เอกเทศสัญญา คดีที่ ๓๖ ใช้สิทธิไม่สุจริต ฏ. ๗๗๖/๒๔๙๗ สิทธิอุทธรณ์ คดีที่ ๓๗ สืบพยานบุคคลแก้ไขเอกสาร ฏ. ๕๐/๒๔๙๙ ขอแสดงกรรมสิทธิ์ คดีที่ ๓๘ ข้อที่จำเลยรับแล้ว ฏ. ๒๕๔/๒๔๙๙ ขับไล่ออกจากห้องเช่า คดีที่ ๓๙ เรียกค่าเสียหาย ฏ. ๓๒๙/๒๔๙๙ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๔๐ เช่าเพื่อเลี้ยงเป็ดขายไข่อาชีพ ฏ. ๒๘๖/๒๔๙๙ ประกอบธุรกิจตามที่มุ่งเช่า คดีที่ ๔๑ สัญญาเช่าเป็นโมฆะ ขับไล่ขึ้นค่าเช่า คดีที่ ๔๒ สามีเช่าฟ้องขับภริยา ฏ. ๖๗๓/๒๔๙๙ ฟ้องขับไล่ภริยา คดีที่ ๔๓ เลิกสัญญาเช่า ฏ. ๗๗๒/๒๔๙๙ เช่าช่วง ขับไล่ออก คดีฟ้องขับไล่ทศวรรษที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๐๑-๑๕๑๐ คดีที่ ๔๔ เปลี่ยนเจตนาฝ่ายเดียว ฏ. ๖๖๔/๒๕๐๑ เงินแป๊ะเจี๊ยะ กินเปล่า คดีที่ ๔๕ เช่าใช้อยู่อาศัยใช้ประกอบธุรกิจ ฏ. ผิดสัญญาขับไล่ คดีที่ ๔๖ เช่า ๒ ห้องให้ทั้งค้าทั้งอาศัย ฏ. ๘๗๑,๘๗๒/๒๕๐๑ รับความคุ้มครองในห้อง คดีที่ ๔๗ ทรัพย์สินของจุฬา ฏ. ๑๒๕๖/๒๕๐๓ ไล่เพื่อประโยชน์สร้างสถานศึกษา คดีที่ ๔๘ ห้องเช่าในเขตสุขาภิบาล ฏ. ๕๖๗/๒๕๐๕ คดีที่ ๔๙ หน้าที่นำสืบขับไล่ ฏ. คำฟ้อง คำให้การ คดีที่ ๕๐ ควบคุมการเช่าเคหะ ฏ. ๑๘๒/๒๕๐๖ ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย คดีที่ ๕๑ เช่า แต่ไม่อยู่อาศัยเอง ฏ. ๑๘๘/๒๕๐๖ ผิดสัญญษ ขับไล่ คดีที่ ๕๒ ส่งมอบที่พิพาท คืน เวนคืน ฏ. ๖๐๔/๒๕๐๖ ขับไล่ออกจากที่ดิน คดีที่ ๕๓ อายุความสะดุดหยุดลง ฏ. ๖๒๘/๒๕๐๖ ที่ดิน ละเมิด ขับไล่ คดีที่ ๕๔ ฏีกาข้อเท็จจริง ฏ.๖๙๔/๒๕๐๘ เผชิญสืบห้องพิพาท คดีที่ ๕๕ ขอรับกันตามฟ้อง ฏ. ๑๓๓/๒๕๐๗ หน้าที่นำสืบขับไล่ คดีที่ ๕๖ ละเมิดเรียกค่าเสียหาย ฏ. ๔๘๕/๒๕๐๗ เช่าทรัพย์ ขับไล่ คดีที่ ๕๗ บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่า ฏ. ๖๙๒/๒๕๐๗ ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย คดีที่ ๕๘ บอกเลิกสัญญาเช่า ฏ. ๗๖๕/๒๕๐๗ ขับไล่เช่าเพื่อการค้า คดีที่ ๕๙ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมการเช่า ฏ. ๑๐๘๑/๒๕๐๗ ขับไล่ไม่เป็นฟ้องซ้ำ คดีที่ ๖๐ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฏ. ๑๑๒๑/๒๕๐๗ ขับไล่กีดขวางทาง คดีที่ ๖๑ เผชิญสืบตรวจห้องพิพาท ฏ. ๖๙๔/๒๕๐๘ ฏีกาข้อเท็จจริง คดีที่ ๖๒ บอกเลิกสัญญาเช่าไม่บังเกิดผล ฏ. ๑๐๙๗/๒๕๐๘ ขับไล่เช่าเก็บสินค้า คดีที่ ๖๓ พยานหลักฐานเพิ่มเติม ฏ. ๔๖/๒๕๑๐ สิทธินำสืบขับไล่ คดีที่ ๖๔ คำท้าขับไล่ ฏ. ๒๒๖/๒๕๑๐ ละเมิด ค่าเสียหาย คดีฟ้องขับไล่ ทศวรรษที่ ๖ พุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๒๐ คดีที่ ๖๕ สิทธิการดำเนินคดี ฏ. ๑๙๗๐/๒๕๑๑ บังคับคดีขับไล่ คดีที่ ๖๖ สัญญาต่างตอบแทน ฏ. ๑๘๔/๒๕๑๒ สืบพยาน ขับไล่ คดีที่ ๖๗ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฏ. ๔๕๓/๒๕๑๒ หวงห้ามที่รกร้าง ขับไล่ คดีที่ ๖๘ ตัดสินตามข้อหาในฟ้อง ฏ. ๕๑๖/๒๕๑๓ ขับไล่ ข้อกฏหมาย คดีที่ ๖๙ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฏ. ๘,๙,๑๐/๒๕๒๔ อำนาจฟ้อง ขับไล่ คดีที่ ๗๐ สัญญาเช่าหมดอายุ ฟ้องขับไล่ ฏ. ๓๒๑๓/๒๕๑๖ ฟ้องแย้ง คดีที่ ๗๑ แสดงกรรมสิทธิที่ดินและขับไล่ ฏ. ๑๒๔๒/๒๕๑๘ ที่ดิน ขับไล่ คดีที่ ๗๒ ฟ้องขับไล่จากอสังหาริมทรัพย์ ฏ. ๙๐๐/๒๕๒๐ ฏีกา บรรยาย คดีฟ้องขับไล่ ทศวรรษที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๒๑-๒๕๓๐ คดีที่ ๗๓ บำเหน็จพิเศษ เงินบำรุงความรู้ ฏ. ๓๓๔๖-๓๓๔๘/๒๕๒๖ ไล่ออก ถูกให้ออก คดีฟ้องขับไล่ ทศวรรษที่ ๘ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน คดีที่ ๗๔ พยานหลักฐาน ย้อนสำนวน ฏ. ๑๕๐๑/๒๕๓๑ ที่ดินพิพาท ขับไล่ คดีที่ ๗๕ ชนะคดีขับไล่ ฏ. ๕๒๘๖/๒๕๓๑ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๗๖ จำเลยขาดนัดพิจารณา ฏ. ๑๓๘๒/๒๕๓๒ ทราบนัดไม่ศาล คดีที่ ๗๗ ฟ้องขับไล่จำเลยและผู้เช่าช่วง ฏ. ๒๗๕๔/๒๕๓๒ ร้องสอด คดีที่ ๗๘ ขับจำเลยและบริวารไปจากที่พิพาท ฏ.๓๐๘๘/๒๕๓๕ ฟ้องร้อง คดีที่ ๗๙ งดการบังคับคดี ฏ. ๓๒๔๒/๒๕๓๒ ห้ามจำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์ คดีที่ ๘๐ อุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ ฏ. ๓๒๗๑/๒๕๓๕ อุทธรณ์ฏีกา คดีที่ ๘๑ จดทะเบียนทรัพย์สิทธิ ฏ. ๓๒๘๗/๒๕๓๒ ซื้อขาย คดีที่ ๘๒ บุตรของจำเลยเป็นบริวาร ขับไล่ ฏ. ๓๒๙๐/๒๕๓๒ บริวารของจำเลย คดีที่ ๘๓ ข้อเท็จจริงคดีอาญาผูกพันคดีแพ่ง ฏ. ๓๘๑๓-๓๘๑๔/๒๕๓๕ พิพาทษาไม่เกินคำขอ คดีที่ ๘๔ ขับไล่จากตึกแถวครบอายุเช่า ฏ. ๔๑๒๑/๒๕๓๒ งดสืบพยาน คดีที่ ๘๕ เช่าทรัพย์ หลักฐานการเช่า ฏ. ๑๗๑ / ๒๕๓๓ บังคับคดี บริวาร คดีที่ ๘๖ สะพานไม้ส่วนที่ลุกล้ำ ฏ. ๕๑๒/๒๕๓๓ บังคับให้รื้อถอน คดีที่ ๘๗ ข้อเท็จจริงคดีอาญาผูกพันคดีแพ่ง ฏ. ๑๒๕๒/๒๕๓๓ ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ คดีที่ ๘๘ ฏีกา ข้อเท็จจริงห้ามฏีกา ฏ. ๒๐๑๙-๒๐๒๕/๒๕๓๓ ร้องสอด คดีที่ ๘๙ อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ฏ. ๓๑๔๔/๒๕๓๓ ความบกพร่องของจำเลย คดีที่ ๙๐ อายุความสิทธิ ฏ. ๓๗๖๑-๕/๒๕๓๓ ใช้สิทธิไม่สุจริต คดีที่ ๙๑ ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฏ. ๘๑๒/๒๕๓๔ จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องขับไล่ คดีที่ ๙๒ ขับให้ไปจากที่ดินและบ้านพิพาท ฏ. ๒๔๑๑/๒๕๓๔ ร้องสอด คดีที่ ๙๓ ข้อเท็จจริงห้ามอุทธรณ์ ฏ. ๒๕๕/๒๕๓๕ อุทธรณ์ฏีกา คดีที่ ๙๖ คนละเหตุกับคดีก่อน ฎ. ๒๗๐๗/๒๕๓๕ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๙๕ สิทธิเหนือพื้นดิน ฏ. ๓๗๐๒/๒๕๓๕ ซื้อขาย แบบ คดีที่ ๙๖ ฟ้องเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับฟ้องเติม ฏ. ๓๙๐๓/๒๕๓๕ ฟ้องแย้ง คดีที่ ๙๗ อุทธรณ์ฏีกา ข้อที่ไม่ว่ากันในศาลล่าง ฏ. ๗๒๘/๒๕๓๖ ให้ถอนคืน คดีที่ ๙๘ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ฏ. ๔๓๘๔-๗/๒๕๓๖ จำหน่ายคดี คดีที่ ๙๙ อำนาจศาลฏีกา ฏ.๔๕๒๕/๒๕๓๖ ร้องสอด คดีที่ ๑๐๐ คุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา ฏ. ๔๗๓๒/๒๕๓๖ คุ้มครอง คดีที่ ๑๐๑ บ้านโจทก์ได้จากการขายฝาก ใช้สิทธิ ฏ. ๔๘๓๒/ ๒๕๓๖ ขอกันส่วน คดีที่ ๑๐๒ แย่งการครอบครอง ฏ.๔๙๓๖/๒๕๓๖ ประเด็น คดีที่ ๑๐๓ ละเมิดสิทธิในที่ดิน ฏ. ๕๔๐๗/๒๕๓๖ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๑๐๔ ข้อที่ไม่ได้ว่ากันในศาลล่าง ฏ. ๑๐๔๑/๑๕๓๗ อุทธรณ์ฏีกา คดีที่ ๑๐๕ ข้อเท็จจริงห้ามฏีกา ฏ. ๒๕๑/๒๕๓๗ อุทธรณ์ฏีกา คดีที่ ๑๐๖ สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก ฏ. ๖๒๕/๒๕๓๗ สัญญาต่างตอบแทน คดีที่ ๑๐๗ พิพากษาไม่เกินคำขอ ฏ.๗๓๘/๒๕๓๗ ฟ้องแย้ง คดีที่ ๑๐๘ ฟ้องขับไล่ เรียกค่าเช่า ค่าเสียหาย ฏ. ๑๐๙๐/๒๕๓๗ ฟ้องแย้ง"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 351 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 115.89 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup