0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"สารบัญ เล่ม ๒ คดีที่ดินทศวรรษ ๑ พุทธศักราช ๒๔๖๑-๒๔๗๐ คดีที่ ว่าด้วย ๑๐๙ ถึงจะปกครองที่ดิน 10 ปี ก็หามีสิทธิไม่ ให้คืน ฎ.๓๔๓/๒๔๖๕ ซื้อขายที่ดิน ๑๑๐ ผู้จัดการห้างใส่ชื่อตนในโฉนดแทนห้าง ผิดหน้าที่ ฏ. ๗๐๗/๒๔๖๕ หักล้างชื่อในโฉนดแผนที่ ๑๑๑ ซื้อไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครอบครองปรปักษ์ ๙-๑0 ปีชวด ฏ. ๗๓๓/๒๕๖๕ ซื้อขายที่ดิน ๑๑๒ ที่สวนไม่มีหนังสือสำคัญละทิ้ง ๙-๑0 ปีขาดกรรมสิทธิ ฎ.๒๙๗/๒๕๖๖ ละทิ้งที่ดิน ที่บ้าน ที่สวน คดีที่ดินทศวรรษ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๑-๒๔๘๐ ๑๑๓ เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้และมีสิทธิร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ฏ. ๒๗๑-๒๗๔/๒๔๗๖ ขอเฉลี่ยทรัพย์ ๑๑๔ ผู้ตายทำหนังสือยกที่ดินให้มีพยานลงมอบโฉนด ฏ. ๒๙๑-๒๔๗๖ พินัยกรรมที่ดิน ๑๑๕ ขายที่ดินจำยอมยังไม่ทำสัญญา เจ้าหนี้อื่นยึดไม่ได้ ฏ. ๒๙๓/๒๔๗๖ ยึดที่ดิน ยอมความ ๑๑๖ ที่ดินมือเปล่าเดิมสามีขายเกิน ๑ ปี สามีขอเพิกถอนมิได้ ฏ. ๓๐๘/ ๒๔๗๖ สินบริคณห์ปกครองปรปักษ์ ๑๑๗ อ้างสิทธิครอบครองที่ดินมีคนอื่นถือสิทธิ ฏ. ๓๒๙/๒๔๗๖ ครอบครองที่ดิน ๑๑๘ เอาที่ดินที่ศาลยึดไว้ไปตกลงกันนอกศาลขายโดยสุจริต ฏ. ๓๓๑/๒๔๗๖ สิทธิของเจ้าหนี้เจ้าของที่ดินเดิม ๑๑๙ ที่นาน้ำเต็มทำนาไม่ได้ ไม่เรียกว่าละทิ้ง ฏ.๓๕๕/๒๔๗๖ สละการครอบครอง ๑๒๐ คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ฏ.๓๕๖/๒๔๗๖ กำหนดทุนทรัพย์ ๑๒๑ สัญญาจะซื้อขายที่ดินทำด้วยปากเปล่า ฎ.๓๕๘-๓๕๙/๒๔๗๖ สัญญาจะซื้อขายที่ดิน ๑๒ ๒ กดลายพิมพ์นิ้วมือมีพยานลงชื่อรับรองสมบูรณ์ ฏ.๓๖๒/๒๔๗๖ เอกสารทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ๑๒๓ เจ้าของที่นาเข้าไปทำนาซึ่งถูกยึดค้างชำระอากรค่านา ฎ. ๒๒๑/๒๔๗๗ บุกรุกที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ ๑๒๔ เจ้าหนี้ไม่จำต้องสืบว่าลูกหนี้โอนทรัพย์ทุจริตหรือสมยอม ฏ.๗๒๙/๒๔๗ ๘ เพิกถอนฉ้อฉล ยึดทรัพย์ ๑๒๕ คดีร้องขัดทรัพย์ผูกพันผู้ร้องกับผู้นำยึดทรัพย์ ฏ.๗๖๙/๒๔๗๘ ซื้อขายที่ดิน ๑๒๖ อ้างทำสัญญาโดยถูกหลอกลวง ฏ.๗๗๐/๒๔๗๘ มรดก ปกครองร่วมกัน ๑๒๗ กรรมสิทธิ์ครอบครองที่หลวง ฏ. ๗๘๗/๒๔๗๘ ที่หลวง ผู้ครอบครอง คดีที่ดินทศวรรษ ๓ พุทธศักราช ๒๔๘๑-๒๔๙๐ ๑๒๘ ชนะคดียึดที่ดินขายทอดตลาด ฏ.๓๕๐/๒๔๘๘ ละเมิด ค่าเสียหาย คดีที่ดินทศวรรษ ๔ พุทธศักราช ๒๔๙๑-๒๕๐๐ ๑๒๙ เจ้าหนี้ยึดหน่วงไม้ตามสิทธิ ฏ. ๑๗๗๗/๒๔๙๓ สิทธิยึดหน่วง ๑๓๐ คนต่างด้าวซื้อที่ดินให้คนไทยลงชื่อฟ้องรับสิทธิ ฏ. ๑๙๗๙/๒๔๙๔ ที่ดินในส่วนคนต่างด้าว ๑๓๑ เจ้าของรวมคนหนึ่งทำสัญญาจะขายที่ดิน ฏ. ๑๑๓๕/๒๔๙๖ กรรมสิทธ์รวม ๑๓๒ ข้าหลวงพิเศษแบ่งที่ดินให้กรรมสิทธิ์ ฏ. ๒๗๑-๒๗๒/๒๔๙๗ เรียกค่าเสียหาย ๑๓๓ ซื้อที่ดินครอบครองปรปักษ์ ครอบครอง ๒ ปีได้สิทธิ์ ฏ.๑๗๐ /๒๔๙๙ อายุความครอบครอง ๑๓๔ ที่รังวัดแล้วยังไม่ออกโฉนดยังไม่มีกรรมสิทธิ์ ฏ. ๒๗๑/๒๔๙๙ ครอบครองปรปักษ์ ๑๓๕ มีชื่อในโฉนดที่ดินเพราะเจ้าของให้เป็นหัวหน้าจัดการ ฏ. ๑๙๕/๒๔๙๙ แสดงกรรมสิทธิที่ดิน ๑๓๖ ชื้อที่ดินโดยสุจริต เจ้าของที่ไม่ทราบไม่มีสิทธิฟ้องขอคืน ฏ.๕๒๗/๒๔๙๙ ขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล ๑๓๗ ผู้เช่าที่ดินขายฝากเรือนที่ปลูกสร้างในที่เช่า ฎ. ๘๓๕/๒๔๙๙ เช่าที่ บอกเลิกสัญญาเช่า ๑๓๘ สัญญาเช่าที่ดินซึ่งคู่สัญญาตกลงยกเลิก ฏ. ๒๐๐๘/๒๕๐๐ เลิกสัญญา อาศัย คดีที่ดินทศวรรษที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๑๐ ๑๓๙ ขุดหลุมส้วมจากแนวเขตระยะ ๒ เมตรไม่ได้ ฏ.๑๐๔๖ /๒๕๐๕ ขุดหลุมใกล้แนวเขต ๑๔๐ เข้าครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งสงวนไว้ ฏ. ๑๖๙๑-๑๖๙๗/๒๕๐๕ ความผิดต่อเนื่อง ๑๔๑ เข้าแบ่งการครอบครองที่พิพาทรุกล้ำที่ ฏ.๖๒๘/๒๕๐๖ อายุความสะดุดหยุดลง ๑๔๒ เงินค่าภาษีเงินได้ไม่ใช่เป็นเงินอันพึงประเมินภาษี ฏ. ๑๐๐๗/๒๕๐๗ ภาษีเงินได้พึงประเมิน ๑๔๓ น.ส.๓ หาใช่หลักฐานกรรมสิทธิ์ไม่ ฎ. ๑๐๕๖/๒๕๐๗ แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๑๔๔ รับซื้อฝากแทนไม่ได้ทำเป็นหนังสือ ฏ.๕๘๖ /๒๕๐๙ ขายฝาก บรรยายฟ้อง ๑๔๕ แบ่งเอาสิทธิครอบครอง อายุความ ฏ. ๘๑๒/๒๕๐๙ ฟ้องเคลือบคลุม ๑๕๖ คนต่างด้าวแบ่งทรัพย์ที่ดิน ฏ. ๑๓๒๔/๒๕๐๙ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ ๑๔๗ ชำระหนี้เงินกู้ด้วยการโอนที่ดินให้เจ้าหนี้ ฏ. ๑๑๗๘/๒๕๑๐ ชำระหนี้อย่างอื่น ๑๔๘ ถูกยึดสวนยางโดยไม่ทราบถูกยึดและถูกฟ้อง ฏ. ๑๒๙๖ /๒๕๑๐ ขอให้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ คดีที่ดินทศวรรษที่ ๖ พุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๒๐ ๑๔๙ ทำสัญญาจะขายที่ดินและตึกแถว ๓ เดือนก่อนล้มละลาย ฏ.๗๐๒-๗๐๕/๒๕๑๓ อายุความฉ้อฉล ๑๕๐ ขอแบ่งแยกที่ดินตามสัญญาจากผู้รับมรดกสืบสิทธิ ฏ. ๑๑๖๕/๒๕๑๔ นอกประเด็น ๑๕๑ วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน กลับรื้อฟื้น ฏ. ๑๒๔๐ /๒๕๑๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ๑๕๒ ซื้อที่มี ส.ค.๑ มีสิทธิในที่พิพาทดีกว่า ฏ. ๑๗๕๖/๒๕๑๖ บรรยายฟ้อง ๑๕๓ ที่ดินของวัดโอนได้โดยออกพระราชบัญญัติเท่านั้น ฏ. ๑๗๕๘-๑๗๕๙/๒๕๑๖ เรียกค่าเสียหาย ๑๕๔ เจ้าของที่ดินร่วมขายฝากที่ดิน ฏ. ๒๙๘๗/๒๕๑๗ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ๑๕๕ แก้เล็กน้อยต้องห้ามฎีกา ฏ. ๑๒๒๙/๒๕๑๘ ข้อเท็จจริงฎีกาไม่ได้ ๑๕๖ คู่ความมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฏ.๑๒๔๖ /๒๕๑๘ ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา ๑๕๗ สาธารณสมบัติแผ่นดินนายอำเภอสั่งให้ออกไป ฏ. ๙๓๖ /๒๕๒๐ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คดีที่ดินทศวรรษที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๒๑-๒๕๓๐ ๑๕๘ ครอบครองที่สาธารณะประโยชน์ ฏ.๓๐๑๗/๒๕๒๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๕๙ ผู้ซื้อฟ้องเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฎ. ๑๕๗๔/๒๕๒ ๘ ผู้เสียหายโอนทรัพย์ ๑๖๐ ที่ดินเขตโบราณสถานขึ้นทะเบียน ฏ. ๒๐๒๕/๒๕๒๘ เปลี่ยนลักษณะการยึดถือ ๑๖๑ ฉ้อฉลที่ดินเป็นทรัพย์มรดก ฏ. ๒๑๘๓/๒๕๒ ๘ รับผิดเกินกว่าที่มรดกตกทอด คดีที่ดินทศวรรษที่ ๘ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน ๑๖๒ กิจการรับชื้อฝากขายอสังหาริมทรัพย์ ฏ. ๒๓๔๖ /๒๕๓๑ บรรยายฟ้อง ฝากขายที่ดิน ๑๖๓ เลิกสัญญาเช่าที่ดิน ฏ. ๒๕๔๙/๒๕๓๑ อำนาจฟ้อง ๑๖๔ สัญญาขายที่ดินพิพาท ฏ. ๒๖๒๓/๒๕๓๑ ควบคุมการเช่านา ๑๖๕ ต่างมีสิทธิครอบครองคนละครึ่ง ฏ. ๒๘๓๒/๒๕๓๑ กรรมสิทธิ์ครอบครอง ๑๖๖ สิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่า ฏ. ๒๙๖๓/๒๕๓๑ สละการครอบครอง ๑๖ ๗ การนับเวลาครอบครองปรปักษ์ ฏ. ๕๔๖ /๒๕๓๒ สิทธิครอบครองปรปักษ์ ๑๖๘ คุ้มครองตามกฎหมายพิเศษ ฎ.๕๕๙-๕๖๑/๒๕๓๒ บังคับคดี เช่าทรัพย์ ๑๖๙ ฟ้องบังคับจำลองประกันหนี้ ฏ. ๖๘๐/๒๕๓๒ เขตอำนาจศาล ๑๗๐ เลือกฟ้องบังคับคดีชำระหนี้ ฏ. ๙๐๘/๒๕๓๒ หักกลบลบหนี้ ๑๗๑ ปลูกห้องแถวเป็นส่วนควบของที่ดิน ฏ.๙๘๓/๒๕๓๒ จดทะเบียนส่วนควบ ๑๗๒ เงื่อนงำและเลศนัย ฏ. ๙๙๓/๒๕๓๒ งวดการบังคับคดี ๑๗๓ ยึดทรัพย์สินและจำนองออกขายทอดตลาด ฏ. ๙๙๖/๒๕๓๒ การบังคับจำนอง ๑๗๔ กู้โดยสัญญาจำนองที่ดิน ฏ.๙๙๖/๒๕๓๒ สิทธิบังคับคดีจำนอง ๑๗๕ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยเช็ค ฏ. ๑๑๓๐/๒๕๓๒ เลิกสัญญา ๑๗๖ ทางภาระจำยอม ฏ. ๗๗๗-๗๗๘/๒๕๓๘ สิทธิขัดขวาง ๑๗๗ สิทธินำที่ดินพิพาทส่วนของตนยกให้ผู้อื่น ฏ. ๘๒๓/๒๕๓๓ ครอบครองมรดกร่วมกัน ๑๗๘ ชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนตามสัญญา ฏ.๘๒๗/๒๕๓๓ ครอบครองปรปักษ์เช่าซื้อ ๑๗๙ หนังสือรับรองทำประโยชน์ออกทับที่พิพาท ฏ. ๘๓๕/๒๕๓๓ ครอบครองปรปักษ์ ๑๘o บังคับคดีถึงบริวารถึงจำเลยด้วย ฏ. ๘๗๖ /๒๕๓๓ พิพากษาไม่เกินคำขอ ๑๘๑ นอกฟ้องนอกประเด็น ฏ.๙๐๐/๒๕๓๓ วิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษา ๑๘๒ กรรมสิทธิ์ครอบครองที่จัดสรร ฏ. ๙๓๗ /๒๕๓๓ ครอบครองปรปักษ์ ๑๘๓ ชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน ฏ.๙๔๒/๒๕๓๓ สัญญาต่างตอบแทน ๑๘๔ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ฏ. ๙๘๑/๒๕๓๓ ตามรับผิดจำนอง ๑๘๕ ฟ้องขับไล่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ฏ. ๑๐๘๔/๒๕๓๓ อำนาจฟ้อง ๑๘๖ สร้างรั้วลุกล้ำเข้าไปในที่ดินมีโฉนด ฏ. ๑๕๘๒/๒๕๓๔ พิพากษาเกินคำขอ ๑๘๗ ขายทอดตลาดที่ชอบด้วยกฎหมาย ฏ. ๒๒๐๑/๒๕๓๔ บังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ๑๘๘ ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ยึด ฏ. ๗๘๐/๒๕๓๕ บังคับคดี เพิกถอน ๑๘๙ คดีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฏ. ๑๒๔๑/๒๕๓๕ ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา ๑๙o สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ย่อมไม่ระงับ ฏ. ๔๐๓๔/๒๕๓๕ สิทธิฟ้องคดีระงับ ๑๙๑ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องจดทะเบียน ฏ.๔๐๖๒/๒๕๓๕ ซื้อขายแบบ ๑๙๒ แย่งการครอบครองที่ดิน ฏ. ๔๑๒๑/๒๕๓๕ เปลี่ยนลักษณะการยึดถือ ๑๙๓ ขอให้แสดงสิทธิครอบครองปรปักษ์ ฏ. ๒๙๐๒/๒๕๓๕ คดีไม่มีข้อพิพาท ๑๙๔ หมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ฏ.๓๐๘๑ /๒๕๓๕ ถอนการให้ เนรคุณ ๑๙๕ ที่ดินพิพาทในเขตอุทยาน ฏ. ๓๐๖๓-๓๐๖๔/๒๕๓๕ ร้องสอด ๑๙๖ ถอนฟ้องไม่ถึงที่สุดห้ามยื่นฟ้อง ฏ. ๓๐๘๘/๒๕๓๕ ฟ้องซ้อน ๑๙๗ เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่พิพาท ฏ. ๓๐๙๙/๒๕๓๕ คำให้การ ๑๙๘ นำที่ดินและตึกแถวมาลงหุ้น ฏ.๗๙๔/๒๕๓๖ หุ้นส่วน ๑๙๙ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ฏ. ๙๔๖/๒๕๓๖ ประเด็นข้อพิพาท ๒๐๐ กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ฏ. ๙๖ ๒/๒๕๓๖ ซื้อขาย ครอบครองปรปักษ์ ๒๐๑ อ้างกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน ๙๘๕/๒๕๓๖ ล้มละลาย ๒o๒ นิติกรรมโอนขายที่พิพาท ฏ. ๑๐๔๘/๒๕๓๖ จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ๒๐๓ คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดิน ฏ. ๑๑๖๖/๒๕๓๖ แย้งการครอบครอง ๒๐๔ ยักยอกเงินขายที่ดิน ฏ. ๑๔๗๓/๒๕๓๖ บรรยายฟ้อง ยักยอก ๒๐๕ กรรมสิทธิ์ครอบครองที่พิพาทสิ้นสุดลง ภู. ๑๖๑๑/๒๕๓๖ ครอบครองปรปักษ์ ๒o๖ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความในเอกสารต้องห้าม ฏ. ๑๖๓๐/๒๕๓๖ สืบพยานเปลี่ยนแปลงเอกสาร ๒๐๗ เจตนาเปลี่ยนลักษณะการครอบครอง ฏ.๑๗๒๐/๒๕๓๖ แย้งการครอบครอง ๒๐๘ สำเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารมหาชน ฏ. ๑๗๒๖/๒๕๓๖ เอกสารมหาชน ๒๐๙ กรรมการผู้จัดการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ฏ. ๒๐๘๖ /๒๕๓๖ สืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงเอกสาร ๒๑๐ ขายทอดทรัพย์สินโดยมิชอบ ฏ.๒๒๘๖/๒๕๓๖ ล้มละลาย ๒๑๑ ระงับข้อพิพาท ต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ฏ.๒๔๓๕/๒๕๓๖ สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก ๒๑๒ ฟ้องผู้จัดการมรดก ฏ. ๒๔๘๔/๒๕๓๖ กฎหมายใกล้เดียง โรงเรือนรุกล้ำ ๒๑๓ ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินมือเปล่า ภู. ๒๘๐-๒๘๔/๒๕๓๗ สละการครอบครอง ๒๑๔ ซื้อขายไม่จดทะเบียนเป็นโมฆะ ภู. ๒๘๖/๒๕๓๗ อำนาจฟ้อง ๒๑๕ ราคาที่ดินข้างเคียงที่เวียนคืน ฏ. ๓๓๗/๒๕๓๗ กำหนดแนวทางหลวง ๒๑๖ สัญญาซื้อขายที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ฏ. ๖๑๙/๒๕๓๗ ห้ามโอนที่ดิน"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 375 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 118.56 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup