0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ + ๓ ปีหรือครบ 1. ยุทธวิธีใช้กฎหมายที่ง่าย ตรง เร็ว = ฐานความผิด : การตั้งและแก้ข้อกล่าวหา 2. ตัวบทกฎหมายจับประเด็น = เน้นประเด็นหลักแต่ละมาตราของกฎหมายฉบับนี้ 3. ดัชนีค้น "กฎหมายสรรพสามิต" ดังใจ = เข้าถึง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต โยง 1 กับ 3. 4. ภาคผนวก กรมสรรพากร สารบัญ 1. ฐานความผิด การตั้งข้อหา ยุทธวิธีใช้กฎหมายที่ง่าย ตรง เร็ว 2. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ “ จับประเด็นทุกมาตรา ” บทนิยามศัพท์ หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต ส่วนที่ 3 การจดทะเบียนสรรพสามิต ส่วนที่ 4 คลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนที่ 5 การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ส่วนที่ 7 การประเมินและการวางประกันค่าภาษี ส่วนที่ 8 การอุทธรณ์การประเมินภาษี ส่วนที่ 9 การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี ส่วนที่ 10 บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ ส่วนที่ 11 พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนที่ 12 การเปรียบเทียบคดี ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ส่วนที่ 14 การบังคับชำระภาษีค้าง ส่วนที่ 15 การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น หมวด 2 ใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ ส่วนที่ 1 สุรา ส่วนที่ 2 ยาสูบ ส่วนที่ 3 ไพ่ ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต หมวด 3 บทกำหนดโทษ - บทเฉพาะกาล - หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียม บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ สินค้า 1 น้ำมัน 2 เครื่องดื่ม 3 เครื่องไฟฟ้า 4 แบตเตอรี่ 5 แก้ว, เครื่องแก้ว 6 รถยนต์ 7 รถจักรยานยนต์ 8 เรือ 9 เครื่องหอม เครื่องสำอาง 10 พรม สิ่งทอ ปูพื้น 11 หินอ่อน 12 สารทำลายชั้นบรรยากาศ 13 สุรา 14 ยาสูบ 15 ไพ่ 16 อื่นๆ 17 บันเทิง, หย่อนใจ 18 กิจการเสี่ยงโชค 19 ต่อสิ่งแวดล้อม 20 สัมปทานจากรัฐ 21 บริการอื่น ๆ 3. ดัชนีค้น เข้าถึงกฎหมายสรรพสามิตดังใจ 4. ภาคผนวก "กรมสรรพสามิต" • ประวัติตรากรม • การจัดตั้งกรม • วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • ประเด็นยุทธศาสตร์ • ค่านิยมกรมสรรพสามิต • ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) • สถิติผลการจัดเก็บภาษีในประเทศ และภาษีนำเข้า จำแนกตามประเภทรายได้ • หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต • ข่าวสารกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่

รายละเอียด

ISBN : 9786163251114

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 178 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup