0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นคู่มือและขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ระเบียบ, ประกาศ, หนังสือกรมที่ดิน แบบคำขอ, หนังสือสำคัญ ใบอนุญาต ตัวอย่าง, ถาม-ตอบ และอื่นๆ สารบัญ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๑. บทนำ ๒. ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๓. ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๔. ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่) ๕. การขออนุมัติแผนงานโครงการเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ๖. การดำเนินการโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ๗. ข้อควรรู้ พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / ประกาศ / หนังสือเวียน ๘. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙. ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือการดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๐.ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัดทำบัญชี พ.ศ.๒๕๔๕ ๑๑.ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร ๑๒.ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนแบบหนังสือสำคัญและแบบทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๑๓.ระเบียบคณะกรรมการการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๔.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๕.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๑๕๑๗.๒/ ๑๖๒๗๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ๑๖.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๑๕๑๗.๒/ว ๑๐๑๔๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนโอนที่ดินในระหว่างระงับการจดทะเบียนจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๑๗.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๑๕๑๗.๒/ว ๑๕๖๐๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรณีโครงการที่มีได้รับใบอนุญาต ๑๘.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๑๕๑๗.๒/ว ๒๐๗๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๙.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0๕๑๕/ว ๓๗๘๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และ/หรือบริการสาธารณะ อื่นๆ ๒๐. คำถาม - คำตอบ ๒๑. ขั้นตอนการเรียกประชุมใหญ่ ๒๒. การจัดทำรายการกิจการงบดุลฯ ๒๓. เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คำขอ แบบ หนังสือต่างๆ 1 .คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน (จ.ส.๑) 2. ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (จ.ส.๒) 3. คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (จ.ส.ก.๑) 4. คำขอโอนใบอนุญาต (จ.ส.ก.๒) 5. คำขอโอนใบอนุญาต (กรณีผู้จัดสรรที่ดินตาย) (จ.ส.ก.๓) 6. แบบบัญชีคุมเรื่องการจัดสรรที่ดิน จังหวัด... 7. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรที่ดิน (จ.ส.ก.๕) 8. คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.๖) 9. คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ (จ.ส.ก.๗) + ใบแนบ 10. คำขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.๘) 11. คำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.๙) 12. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.๑๐) 13. ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.๑๑)

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 206 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 71.13 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว