0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 160.00 ฿

เกี่ยวกับ

"สารบัญ บทที่ 1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประธานอาเซียน (President of ASEAN) โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียน เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมอาเซียน กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศในอาเซียน รายได้ต่อหัว สัดส่วนอายุ โครงสร้างประชากรใน AEC การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (MRA) บทที่ 2 กฎบัตรอาเซียน หรือธรรมนูญอาเซียน วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย (Link) กฎบัตรอาเซียนกับการส่งเสริมการติดตามพันธกรณีและความตกลงในกรอบอาเซียน ประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย บทที่ 3 รอบรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน 1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR) 5. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) 6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 10. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) สัตว์ประจำชาติของ 10 ประเทศอาเซียน อาหาร และดอกไม้ประจำชาติอาเซียน บทที่ 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จุดประสงค์หลักของการจัดตั้งอาเซียน ยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พิมพ์เขียว AEC BLUEPRINT จุดแข็ง-จุดอ่อน ของกลุ่มประเทศ AEC บทที่ 5 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) การสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคของอาเซียน ความสำคัญของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำคัญของสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คุณลักษณะ องค์ประกอบของแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน บทสรุป บทที่ 6 บทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน บทที่ 7 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พัฒนาการความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม สาระสำคัญของแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน องค์ประกอบความร่วมมือใน 6 ด้าน บทที่ 8 พันธมิตรและคู่ประเทศเจรจาของอาเซียน ความร่วมมืออาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) การรักษาการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา บทบาทของไทยต่อพันธมิตร AEC บทที่ 9 ผลกระทบต่อไทยกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จุดเด่นและข้อได้เปรียบของไทย ที่ดีกว่าประเทศอื่นในอาเซียน วิเคราะห์ SWOT ประเทศไทยใน AEC ไทยจะได้อะไรจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็น AEC ผลกระทบต่อไทยกับการเข้าสู่ AEC ในด้านต่างๆ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวของไทยสู่การเป็น AEC การศึกษาอุตสาหกรรมหลัก 12 กลุ่มของไทย SMEs ที่มีแนวโน้มดีในช่วงก่อนเปิด AEC ดุลการค้าและสินค้าที่ไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ Logistics และขนส่งในไทยเมื่อเข้าสู่ AEC ปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันต่อ AEC ภาพรวมการเปิดเสรีด้านการค้าขายของ AEC ที่มีผลกระทบไทย ภาพรวมการเปิดเสรีด้านแรงงานฝีมือของ AEC ที่มีผลกระทบไทย ภาพรวมการเปิดเสรีด้านการบริการของ AEC ที่มีผลกระทบกับไทย ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ AEC ประเทศไทยประตูสู่อาเซียน ประเทศไทยเตรียมพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมาย AEC กระทรวงพาณิชย์ ทำแผนบุก AEC การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย รองรับ AEC ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน บทที่ 10 ปัญหา ทิศทางในอนาคต และข้อเสนอแนะจากการรวมกลุ่ม AEC ปัญหากฎบัตรอาเซียน ปัญหาสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปัญหาสหภาพอาเซียน ทิศทางในอนาคตของอาเซียน ภาคผนวก AEC จะพัฒนาไปถึงระดับเดียวกับ Euro zone ได้หรือไม่ GDP per capital เป็นจุดอ่อนในการจัดตั้ง AEC จริงหรือไม่ CLMV คือกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพดี สินค้าอะไรที่คนไทยทำตลาดได้บ้าง ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อประชาชน อาเซียนกับการส่งเสริมการหารือกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน อาเซียนกับสิทธิมนุษยชน อาเซียนกับการแก้ปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหายาเสพติด อาเซียนกับการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาเซียนกับการรวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือด้านพลังงาน แรงงานข้ามชาติกับประชาคมอาเซียน ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวที AEC ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา ASEAN SMEs สินค้าขายดีในอาเซียน การเปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (RCEP) สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรียบเมื่อเปิด AEC ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะที่แรงงานไทยยังต้องพัฒนา ความแตกต่างระหว่าง AEC กับ EU ประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ นักศึกษาจบใหม่กับสิ่งที่เป็นไปใน AEC การดำเนินความสัมพันธ์ภายนอก เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไร และวิธีการคัดเลือก, สมัคร ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด MRA และ MNP เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท มีผลอย่างไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ASEAN Common Visa คืออะไร ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ใดบ้าง เอกสารผ่านแดน การเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน กับวีซ่า คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด การประดับธงอาเซียน อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร อาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ความสำเร็จของอาเซียน Link และ QR Code ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับอาเซียน สรุปย่อประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน 10 ชุด 259 ข้อ บรรณานุกรม"

รายละเอียด

ISBN : 9786163250940

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 274 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup