0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 154.00 ฿

เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสดุสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้รวบรวมได้จัดทำหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนทุกคนควรรู้

รายละเอียด

ISBN : 9786163812971

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 259 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 20.86 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อินส์พัล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup