0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงใหม่สุด + ประกัน 5 ปี ภาค ๑ คำอธิบาย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ ๒ วิธีการบันทึก ๓ การร่างหนังสือ ๔ การเขียนและการพิมพ์ ๕ การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ ๖ การทำสำเนา ๗ การเสนอหนังสือ ๘ การจ่าหน้าซอง (ใช้ข้อความใหม่) ๙ การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ ๑๐ รายงานการประชุม ภาค ๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรับปรุงใหม่สุด ๒๕๖๒ หมวด ๑ ชนิดหนังสือ ส่วนที่ ๑ หนังสือภายนอก ส่วนที่ ๒ หนังสือภายใน ส่วนที่ ๓ หนังสือประทับตรา ส่วนที่ ๔ หนังสือสั่งการ ส่วนที่ ๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ ๖ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ส่วนที่ ๗ บทเบ็ดเตล็ด หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ ส่วนที่ ๑ การรับหนังสือ ส่วนที่ ๒ การส่งหนังสือ ส่วนที่ ๓ บทเบ็ดเตล็ด หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ส่วนที่ ๑ เก็บรักษา ส่วนที่ ๒ การยืม ส่วนที่ ๓ การทำลาย หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง บทเฉพาะกาล ภาค ๓ ตัวอย่างแบบหนังสือ แบบที่ แบบหนังสือ ๑ ภายนอก ๒ ชั้นความเร็ว ๓ ประทับตรา ๔ คำสั่ง ๕ ระเบียบ ๖ ข้อบังคับ ๗ ประกาศ ๘ แถลงการณ์ ๙ ข่าว ๑๐ รับรอง ๑๑ รายงานการประชุม ๑๒ ตรารับหนังสือ ๑๓ ทะเบียนหนังสือรับ ๑๔ ทะเบียนหนังสือส่ง ๑๕ การจ่าหน้าซอง (ใช้ข้อความใหม่) ๑๖ สมุดส่งหนังสือ ๑๗ ใบรับหนังสือ ๑๘ บัตรตรวจค้น ๑๙ บัญชีหนังสือส่งเก็บ ๒๐ ทะเบียนหนังสือเก็บ ๒๑ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ๒๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ปี ที่ขอเก็บเอง ๒๓ บัญชีฝากหนังสือ ๒๔ บัตรยืมหนังสือ ๒๕ บัญชีหนังสือขอทำลาย ๒๖ ลักษณะครุฑ แบบมาตรฐาน ๒ ขนาด ๒๗ ตัวอย่างตราชื่อส่วนราชการ ๒๘ กระดาษครุฑพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ๒๙ กระดาษครุฑดุน ๓๐ บันทึกข้อความ ภาค ๔ มอบอำนาจและอิเล็กทรอนิกส์ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาคผนวก ภาคผนวก ๑ การกำหนดเลขที่หนังสือออก ๑. รหัสพยัญชนะ ๒ ตัวแรก * ๒. เลขประจำของส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง ภาคผนวก ๒ คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ๑. พระราชวงศ์ ๒. พระภิกษุ ๓. บุคคลธรรมดา ภาคผนวก ๓ การลงชื่อและตำแหน่ง ๑. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๒. กฎหมายอื่นโดยเฉพาะ ภาคผนวก ๔ หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ๑. ประเภทของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ๒. การใช้หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ๓. ส่วนประกอบของหนังสือ ๔. คำอธิบายในการพิมพ์หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ภาคผนวก ๕ การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ ๑. รหัสตัวพยัญชนะและ เลขประจำของเจ้าของเรื่อง ๒. การออกหนังสือภายนอก ๓. การออกหนังสือประทับตรา ๔. การลงชื่อและตำแหน่ง ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร และหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

ISBN : 9786163251381

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 159 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 81.21 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup