0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 279.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 279.00 บาท

กด *410527957380019

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือ ปฏิทิน ๑๕๐ ปี ฉบับครอบครัว เล่มนี้ ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่ จากต้นฉบับเดิมที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้วก่อนหน้านี้ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ไดป้ รบั ปรงุ แกไ้ ขเนอื้ หาใหมเ่ กอื บทงั้ หมด มกี ารปรบั ส􀄇ำ นวนและเพมิ่ ภาพประกอบ เพื่อให้อ่านง่ายเข้าใจง่าย ในส่วนที่เป็นปฏิทิน ๑๕๐ ปีก็ได้ตรวจแก้ให้ถูกต้อง แม่นยำ􀄇มากขึ้น เนื้อหาในเล่มนี้ แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ ภาคที่ ๑ ดวงชะตาวาสนาและเคล็ดเสริมสิริมงคล ซึ่งประกอบด้วย ตำ􀄇ราโชคชะตา ๑๒ ราศี, ตำ􀄇ราเศษพระจอมเกล้าฯ, ดวงชะตาราศีประจำ􀄇วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ภาคที่ ๒ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อมงคล และการตั้งฉายาพระสงฆ์ ภาคที่ ๓ พระคาถาเสริมสิริมงคลชีวิต รวบรวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อาทิ หัวใจอิติปิโส หัวใจเศรษฐี คาถามหาอุด เป็นต้น ภาคที่ ๔ ปฏิทิน ๑๕๐ ปี ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของปฏิทิน, วิธีดูปฏิทิน ๑๕๐ ปี, และปฏิทิน ๑๕๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๕๘๐ ดูได้ทั้ง แบบไทยและแบบสากล อนึ่ง ในการคิดคำ􀄇นวณปฏิทิน ๑๕๐ ปีนี้ ได้พบปัญหายุ่งยากอยู่อย่างคือ การคิดคำ􀄇นวณวันอธิกวาร (วันแรม ๑๕ ค่ำ􀄇 เดือน ๗) ซึ่งเพิ่มขึ้นในปีไม่ตรงกัน ของหนังสือที่วางขายตามท้องตลาด ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้หนังสือเป็น อย่างมาก สำ􀄇หรับการแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เทียบเคียงกับหนังสือ ของอาจารย์ ๒ ท่าน คือ ปฏิทินโหราศาสตร์ ๑๐๐ ปี ของนายทองเจือ อ่างแก้ว และ ปฏิทิน ๓ ภาษา ของ ร.ท.ทองคำ􀄇 ยิ้มกำ􀄇ภู และนายปรีชา หงส์วิไล ซึ่งหนังสือ ทั้ง ๒ เล่มนี้ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่า มีความแม่นยำ􀄇ถูกต้องมากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์โดยเต็มที่

รายละเอียด

ISBN : 9786162681776

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 577 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 336.06 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว