0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีพยานแพ่ง : พยานสำคัญในคดีพยานแพ่ง น่ารู้ ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับพยานทางแพ่ง - หลักฐาน กรรมสิทธิ์ สืบหักล้าง - ลายพิมพ์นิ้วมือ สัญญาค้ำประกัน - บุกรุก ฟ้องขับไล่ - หนังสือจดทะเบียน สัญญากู้ปลอม - เลียนแบบเครื่องหมายการค้า - เอกสารภาษาต่างประเทศ สารบัญ 1.หลักฐานพยานแห่งกรรมสิทธิ์ ; พยานเอกสาร สืบหักล้าง 2.พยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือในสัญญาค้ำประกัน : ลายพิมพ์นิ้วมือ 3.พยานพิมพ์นิ้วมือในเอกสาร ; พยานผู้รับรอง 4.การสืบพยานนอกประเด็น 5.การกำหนดหน้าที่นำสืบ 6.ปัญหาดำเนินความของพยาน ; พยานเท็จ 7.เจ้าพนักงานยึดทรัพย์ ไม่เชื่อหลักฐาน 8.คู่ความทำให้สืบหนังสือสัญญากู้ 9.ทำสัญญาเช่าเพื่อหลีกเลี่ยง พรบ.ควบคุมค่าเช่า 10.ใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐาน 11.นำพยานบุคคลเข้าสืบประกอบข้อต่อสู้ 12.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร 13.นำสืบพยานบุคคล 14.กู้เงินโดยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ 15.ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โมฆะกรรม 16.ชำระหนี้ในคดีล้มละลาย 17.กู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ 18.สืบพยานเกี่ยวกับต้นฉบับเอกสาร 19.เช่าห้องพิพาทให้เป็นที่เก็บสินค้า 20.เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ 21.เอกสารที่แสดงว่าได้ชำระหนี้สินแล้ว 22.โจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ 23.หนังสือมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐานได้ 24.สัญญากู้ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ ไม่อาจเป็นพยานหลักฐานได้ 25.ใช้สิทธิไม่สุจริต 26.ใบมอบอำนาจเป็นภาพถ่ายมีผู้รับรองเป็นทอดๆ 27.ฝ่าฝืนระเบียบไม่ทำหลักฐาน 28.จำเลยไม่ได้ให้การและสืบปฏิเสธ 29.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดสอบพยานลูกหนี้ 30.มูลละเมิดมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย 31.โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างล่วงเวลาของพนักงานโจทก์ 32.จำเลยบุกรุกอยู่ในที่พิพาท 33.ศาลชั้นต้นสั่งคัดนั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคดี 34.จำเลยผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้แก่โจทก์ 35.คณะกรรมการสอบสวนไม่มีการลงนามเป็นเพียงพยานบอกเล่า 36.จำเลยมีสิทธิยกเลิกการประมูล 37.โจทก์มิได้ร้องขอปิดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ำประกัน 38.ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยาน 39.ศาลอนุญาตให้โจทก์อ้างสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบ 40.โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานในระหว่างที่มีการไต่สวน 41.ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยาน 42.จำเลยนำสืบโจทก์ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ 43.ฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์ 44.ใช้สิทธิซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 45.โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าไฟฟ้าเพิ่ม 46.ฟ้องขับไล่เนื่องจากครบกำหนดอายุการเช่า 47.ยื่นบัญชีระบุพยานและส่งสำเนาเอกสาร 48.นำพยานบุคคลเข้าสืบเพื่อสนันสนุนข้อเท็จจริง 49.ยื่นเอกสารเป็นพยานหลักฐาน 50.สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน 51.ปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้ 52.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ 53.ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินในสลิป 54.ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่หามาได้ร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน 55.การขออนุญาตนำตราสารไปปิดแสตมป์ 56.การนำสืบปฏิเสธนอกคำให้การ 57.ทายาทโดยธรรมได้ครอบครองทรัพย์มรดก 58.ระบุพยานได้นับแต่วันชี้สองสถาน 59.การนำสืบนอกประเด็น งดสืบพยาน 60.คำเบิกความนับเป็นที่เชื่อฟังได้หรือไม่ 61.หน้าที่นำสืบพยานหลักฐาน 62.จำเลยมิได้คัดคำการอ้างเอกสารเป็นพยานของโจทก์ 63.ขาดนัดพิจารณาและสืบพยาน 64.หนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 65.ไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา 66.ส่งเอกสารตามคำสั่งเรียกต่อศาลก่อนวันสืบพยานนัดแรก 67.สำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ทำสัญญาแทนโจทก์ 68.รถยนต์บรรทุกที่ทำละเมิดต้องพิจารณาพยานอื่นประกอบด้วย 69.โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งคืนเครื่องวีดีโอที่เช่าซื้อคืนโจทก์ 70.ได้จดทะเบียนที่ดินแปลงพิพาทตกเป็นภาระจำยอม 71.เจตนาเลียนแบบเครื่องหมายการค้า 72.ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม 73.การนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข 74.นำพยานบุคคลมาสืบว่าจำเลยที่ 1 กระทำในฐานะส่วนตัว 75.ต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานจะต้องปิดอากรแสตมป์ 76.การเบิกความโดยนำคำพยานคนก่อนเบิกความ 77.การรับนำพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสิทธิ์ได้ 78.นำสืบและส่งเอกสารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศเป็นพยาน 79.ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ 80.นำพยานบุคคลมาสืบถึงจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ 81.ศาลมีคำสั่งอนุญาตและสั่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง 82.การที่กู้ยืมเงินและค้ำประกันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 83.พยานเอกสารซึ่งศาลมีคำสั่งเรียกเป็นเพียงใบสำคัญคู่จ่าย 84.สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 85.สำเนาเอกสารเป็นเพียงพยานหลักฐานประกอบกับพยานอื่น 86.จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน 87.การรับสภาพหนี้ไม่มีกฎหมายบังคับต้องมีพยานเอกสารมาแสดง 88.จำเลยผิดนัดไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ 89.บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อท้าย 90.ขายฝากที่ดินโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวม 91.มอบอำนาจที่ดินแก่โจทก์เพื่อประกันหนี้ที่โจทก์ออกหนังสือค้ำประกัน 92.โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้ง 5 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ; ลูกหนี้ร่วม 93.โจทก์ติดต่อขายที่ดินให้จำเลยไม่จดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญา 94.จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดในฐานะผู้สลักหลังเช็คพิพาท 95.จำเลยขอส่งประเด็นไปสืบพยาน 96.สัญญากู้เงินเป็นสัญญากู้ปลอม 97.เอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารเกี่ยวกับประเด็นตามฟ้อง 98.โจทก์จัดทำเอกสารยอดหนี้ที่ถูกต้องมาเสนอความ 99.หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอม 100.กรณีมีกฎหมายบังคับต้องมีพยานเอกสารมาแสดง 101.ศาลชั้นต้นเกษียณสั่งในใบมอบฉันทะ 102.โจทก์ตั้งตัวแทนไปทำสัญญากับจำเลยที่ 1 ไม่เป็นการนำสืบนอกฟ้อง 103.สัญญาค้ำประกันใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 104.พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าจำเลยก็รับฟังได้ 105.โจทก์ประสงค์จะรับโอนที่ดินพิพาท 106.จำเลยให้การว่าโจทก์และบุคคลอื่นได้โอนเช็คโดยการสมคบกันฉ้อฉล 107.จำเลยได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน 108.การนำสืบนอกคำให้การ ; พยานนอกประเด็น"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 376 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 109.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup