0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 418.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือการประมวลผลภาพด้วยแมตแล็บเล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา ITCS 476 การประมวลผลภาพเบื้องต้น (Introduction to digital image processing) ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้ที่สนใจในเทคนิคการประมวลผลภาพทั่วไป ผู้เขียนได้นำความรู้ความสามารถที่สั่งสมมากว่า 25 ปีในการเรียนการสอน ตลอดจนการทำงานวิจัยในศาสตร์วิชาการประมวลภาพ (image processing) ทั้งที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในหนังสือการประมวลผลภาพด้วยแมตแล็บเล่มนี้ผู้เขียนพยายามยกตัวอย่างภาพก่อนและหลังการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรมแมตแล็บ และใช้สมการทางคณิตศาตร์มาช่วยอธิบายถึงทฤษฎีของการประมวลผลภาพ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเทคนิคการประมวลผลภาพง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เพิ่มหัวเรื่องกรณีศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทมาช่วยให้ผู้อ่านมีแนวทางการทำงานวิจัยในอนาคต ส่วนสุดท้ายของแต่ละบทผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกการแก้ปัญหาการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรมแมตแล็บ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนื้อหาในแต่ละบทได้อย่างถ่องแท้

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-684-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 613 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 190.54 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup