0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 220.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือการภาษีอากร 2 (บัญชีภาษี) ได้รวบรวมเนื้อหาของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในด้านหลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การยื่นแบบภาษี การลงบัญชี และใช้เป็นพื้นฐานการวางแผนภาษี เพื่อความรู้กับแก่นิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นักบัญชี และผู้ที่สนใจเรื่องภาษีอากรธุรกิจ เนื้อหาของหนังสือการภาษีอากร 2 (บัญชีภาษี) ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาหลายประการ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เน้นหลักการการปฏิบัติ งานจริง ตลอดจนการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากการเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี การวางระบบบัญชีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และนักบัญชีนำไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 385 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 33.62 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ รุ่งนภา สันติธรรมา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup