0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 180.00 ฿

เกี่ยวกับ

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตร จำกัด ได้ถูกเปิดสอนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจำวิชาในระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554 รายวิชานี้เป็นเพียงรายวิชาหัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 ซึ่งผู้เขียนได้ขอเปิดทำการสอนตั้งแต่ได้เริ่มต้นย้ายมาสอนที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขณะนั้นผู้เขียนได้พบว่าหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตร จำกัด มีน้อยมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยผู้เขียนได้ทำการสอนและปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตโดยได้เพิ่มรายวิชาพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตร จำกัด และเริ่มต้นทำการสอนต่อมาใน พ.ศ. 2555 จนกระทั่งถึงปัจจุบันผู้เขียนเริ่มตระหนักถึงวิธีการอธิบายพื้นฐานของการคำนวณด้วยวิธีปริมาตร จำกัด ซึ่งยังขาดเนื้อหาการอธิบายขั้นตอนการคำนวณในแต่ละวิธีการของวิธีปริมาตร จำกัด เพื่อหาผลเฉลยของปัญหาการไหลด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้เกิดความคิดที่จะเขียนหนังสือที่มีรายละเอียดพื้นฐานของวิธีการคำนวณด้วยวิธีปริมาตร จำกัด กับปัญหาการไหลผู้เขียนได้เริ่มต้นเรียบเรียงเนื้อหาวิธีปริมาตร จำกัด จากหนังสือและวารสารวิชาการทั้งในและนอกประเทศเพื่อเขียนเป็นหนังสือฉบับนี้เนื้อหาของหนังสือฉบับนี้จะประกอบไปด้วยพื้นฐานการแปลงสมการการไหลเป็นสมการไม่ต่อเนื่องด้วยวิธีต่างๆโดยใช้รูปภาพและคำอธิบายซึ่งผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเองทั้งหมด

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-102-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 568 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 178.56 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup