0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 500.00 ฿

เกี่ยวกับ

คำแปลชยะมงัคลอฏัฐกะคาถา (บทถวายพรพระ หรอืคาถาพาหงุ) ๑. มารเนรมติแขนจำานวนเปน็พนั ถอือาวธุตา่งๆ กนั นง่ัอยบู่นชา้งครเีมขละ มาพร้อมด้วยกองทัพมาร ส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้อง พระจอมมุนี (=พระ พุทธเจ้า) ทรงชนะด้วยธรรมวิธี (การระลึกถึงพระบารมีทั้งหลาย) เช่น ทานบารมี เป็นต้น ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ๒. อาฬวกยกัษผ์ลู้บหล ู่หยาบกระดา้ง ฉนุเฉยีวงา่ย คกุคามจะทำารา้ยตลอด คนืยงัรงุ่ ยง่ิกวา่มาร (มารคกุคามในคาถาท ่ี๑ นน้ั คกุคามในเวลาเยน็ถงึ พลบคำา่เท่านั้น) พระจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีใช้พระขันติที่ทรงฝึกอย่างดี แล้ว ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ๓. ช้างหลวง ชื่อ นาฬาคิรี ถูกมอมเมา (ด้วยสุรา) อย่างหนัก จนดุร้าย วิ่งรี่ เข้าหาประดุจดังไฟไหม้ป่า หรือดุจดังจักราวุธ หรือดุจดังสายฟ้าผ่า พระ จอมมนุทีรงชนะดว้ยวธิรีดนำา้พระเมตตาลง ดว้ยพระเดชนนั้ ขอชยัมงคล ทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ๔. องคลุมิาล (ผมู้พีวงนว้ิมอื) ผโู้หดรา้ย เงอ้ืดาบวง่ิไลต่ดิตาม (ฆา่พระพทุธเจา้) ไปเป็นระยะทาง ๓ โยชน์ พระจอมมุนีทรงชนะด้วยการใช้พระทัยทำา อิทธีภิสังขาร ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ๕. นางจิญจาใช้ผ้าผูกไม้กลมทำาเหมือนดั่งหญิงมีครรภ์ (ใกล้คลอด) กล่าว ใส่ร้ายในท่ามกลางหมู่คน (ว่าตั้งครรภ์กับพระพุทธเจ้า) พระจอมมุนีทรง ชนะด้วยวิธีมีพระทัยสงบงาม ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จง มีแก่ท่าน ๖. สัจจกนิคันถบุตรละทิ้งความจริง ชูความเห็นของตนว่าถูกต้องเด่นดุจธง เปน็ผมู้ดืบอดยง่ินกั มใีจมงุ่มาโตว้าทะ พระจอมมนุทีรงชนะดว้ยพระปญัญา รงุ่เรอืงดจุดวงประทปี ดว้ยพระเดชนน้ั ขอชยัมงคลทงั้หลาย จงมแีกท่า่น ๗. นนัโทปนนัทนาคราชผรู้ผู้ดิ (เขา้ใจวา่ตนเอง) มฤีทธมิ์าก พระจอมมนุทีรง ชนะดว้ยวธิใีหพ้ระเถระผเู้ปน็บตุร แสดงอทิธฤิทธเิ์ปน็นาคราช ปราบเสยี นิ่งสนิท ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ๘. พรหมชอื่พกะ ผมู้คีวามบรสิทุธ ิ์รงุ่เรอืงสวา่งไสว มฤีทธ ิ์มมีอืถกูงพูษิ คอื มิจฉาทิฏฐิกัดเอาแล้ว พระจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีให้โอสถพิเศษ คือ เทศนาญาณ ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน. ๙. ผู้ใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกถึงก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน ผู้นั้นพึงขจัดอุปัทวะทั้งหลายเป็นอันมากได้ ถึง ซึ่งโมกขะ (พระนิพพาน) อันเป็นสุข

รายละเอียด

ISBN : 9786160309924

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 349 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 249.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมสภา (Thammasapa)

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup