0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 55.00 ฿

เกี่ยวกับ

มวีฒันธรรมทางความเชอื่ทสี่บืทอดกนัมานานในสงัคมไทยวา่ ชอื่ของ เราแตล่ะคนนนั้มอีทิธพิลตอ่ชะตาชวีติเปน็อยา่งมาก ชอื่ทดี่ ีตงั้ไดถ้กูโฉลก จะ ส่งผลให้ชะตาชีวิตพบแต่สิ่งดีๆ มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับ ชอ่ืทไ่ีมด่ ีตง้ัไมถ่กูโฉลกจะสง่ผลใหช้ะตาชวีติพบแตอ่ปุสรรคและความโชครา้ย การตงั้ชอื่จงึเปรยีบไดก้บัดาบสองคม มทีงั้ใหค้ณุและใหโ้ทษ กลา่วคอื ถ้าตั้งชื่อได้ถูกโฉลกก็เป็นคุณ ถ้าตั้งชื่อไม่ถูกโฉลกก็เป็นโทษ แล้วจะทำา อย่างไรถึงจะได้ชื่อที่ถูกโฉลก มีพ่อแม่จำานวนไม่น้อยที่มีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งชื่อให้แก่บุตรที่ เกิดใหม่ของตน และมีคนอีกจำานวนไม่น้อยเช่นกัน ที่มีความสงสัยและ อยากทราบวา่ชอื่ของตวัเองนนั้ถกูโฉลกหรอืไม ่และกม็บีางสว่นทตี่อ้งการจะ เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ก็สองจิตสองใจ หรืออยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออย่างไร หนังสือ ตั้งชื่อถูกโฉลก เสริมโชคเปลี่ยนชะตา เล่มนี้ ผู้เขียนได้ แนะนำาหลักการและวิธีการตั้งชื่อที่ถูกโฉลกเอาไว้ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำาไป ตงั้ชอื่ใหแ้กบ่ตุรหลานดว้ยตวัของทา่นเองได ้นอกจากนย้ีงัสามารถตรวจสอบ ชื่อของตัวเองว่า ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ถูกโฉลกกับตนเองหรือไม่ ควรที่ จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนอย่างไร และในตอนท้ายเล่ม ของหนงัสอืยงัไดร้วบรวมชอื่ตวัอยา่งมากกวา่ ๔๐๐ ชอื่ใหท้า่นเลอืก ซงึ่แตล่ะ ชื่อจะมีคำาอ่าน ความหมาย และบอกเลขคุณภาพของชื่อเอาไว้อย่าง พร้อมสรรพ สะดวกและง่ายในการใช้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จักเป็นประโยชน์แก่ท่านในการตั้ง และคัดเลือกชื่อที่ดี ถูกโฉลกแก่ตนเอง บุตรหลาน และคนที่รู้จักต่อไป

รายละเอียด

ISBN : ISBN : 978-616-268-110-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 161 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 131.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17