0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 74.00 ฿

เกี่ยวกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ร่วมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและองค์ความร้ใู นระดับของตน นอกจากนี้ ในหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้สอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดการวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ระบบโลก กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ บนโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งมีชีวิต) รู้จักลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ รวมทั้งปัจจัยภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศ และสาเหตุ ที่อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลง และกูรูแก๊สเรือนกระจก หน่วยที่ 3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ สถานการณ์โลกกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก หน่วยที่ 4 การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กิจกรรมเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้ร่วมมือกันระดมความคิดและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน เพื่อออกแบบและสร้างผังเมืองน่าอยู่ พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเอกสาร คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูและเอกสารกิจกรรมส􀄞ำหรับผู้เรียน ที่พัฒนาขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ในการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในส่วนของการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในการจัดทำหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ได้รับ ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครูผู้สอน ที่ร่วมกันพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือกิจกรรม ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้สนใจจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้หนังสือกิจกรรมนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 152 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 59.48 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Intereducation

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup