0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หลักกฎหมายสำคัญในการดำเนินคดี - ตัวอย่างคำฟ้อง 26 ข้อหา - พร้อมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อกำหนดคดีแรงงาน (เหมาะสำหรับปฏิบัติงาน) โดย วินัย หนูโท เลขานุการศาลแรงงานภาค 9 และผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 สารบัญ บทที่ ๑ ศาลแรงงานและคดีแรงงาน ๑. ศาลแรงงาน ๒. คดีแรงงาน ๓. การปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดี ๔. ค่าฤชาธรรมเนียม ๕. ศาลที่รับฟ้อง บทที่ ๒ คำฟ้อง คำให้การ บัญชีระบุพยาน ๑. คำฟ้อง ๒. คำให้การ ๓. การยื่นบัญชีระบุพยาน บทที่ ๓ การสืบพยานและพิจารณาคดีโดยขาดนัด ๑. การสืบพยาน ๒. กรณีที่คู่ความไม่มาศาล ๓. การขอพิจารณาคดีใหม่ บทที่ ๔ สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และอายุความในการฟ้องคดี ๑. การยื่นคำร้อง ๒. การพิจารณาคำร้อง ๓. การนำคดีไปสู่ศาล ๔. อายุความ บทที่ ๕ คำฟ้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑. ข้อหา ค่าจ้างค้างจ่าย (คนงานเหมาค่าแรง) ๒. ข้อหา ค่าจ้างค้างจ่าย (ลูกจ้างรายเดือน) ๓. ข้อหา ค่าจ้างค้างจ่าย (ลูกจ้างรายเดือน) ๔. ข้อหา นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่าผิดสัญญาจ้างแรงงาน ๕. ข้อหา ลูกจ้างละเมิด หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๖. ข้อหา เกษียณอายุเรียกค่าชดเชย หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗. ข้อหา เรียกค่าจ้างระหว่างลาคลอด หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๘. ข้อหา ขอใบผ่านงาน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๙. ข้อหา นายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือน ไม่จ่ายโบนัส ๑๐. ข้อหา สหภาพแรงงานฟ้องนายจ้างให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๑. ข้อหา ค่าล่วงเวลา (ในวันทำงาน) ๑๒. ข้อหา ค่าล่วงเวลา (ในวันหยุด) หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๓. ข้อหา เพิกถอนคำสั่งของนายจ้างที่ลงโทษ กรรมการลูกจ้างโดยไม่ขออนุญาตจากศาล ๑๔. ข้อหา นายจ้างขออนุญาตศาลเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๕. ข้อหา เพิกถอนคำสั่งนายจ้าง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๖. ข้อหา ลูกจ้างฟ้องขอให้นายจ้างรับกลับเข้าทำงาน หรือเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๗. ข้อหา ลูกจ้างเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๘. ข้อหา ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทจัดหางาน ซึ่งเป็นตัวแทนนายจ้างซึ่งเป็นตัวการอยู่ต่างประเทศและ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๙. ข้อหา ลูกจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๐. ข้อหา ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เลิกจ้างไม่เป็นธรรม หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๑. ข้อหา เรียกค่าจ้างในวันลาป่วย หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๒.ข้อหา เรียกค่าจ้างระหว่างพักงาน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๓. ข้อหา เรียกค่าตอบแทนหรือค่านายหน้าในการขาย (คอมมิชชั่น) หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๔. ข้อหา นายจ้างฟ้องไล่เบี้ยลูกจ้างและฟ้องผู้ค้ำประกันให้รับผิด หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๕. ข้อหา ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๖. ข้อหา การฟ้องคดีตามกฎหมายเงินทดแทน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดศาลแรงงาน"

รายละเอียด

ISBN : 9789745207271

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 237 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 36.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup