0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และองค์ความรู้ของเด็ก ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาควรเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก ทั้งนี้ ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยสอดคล้องกับความพร้อมวุฒิภาวะความสนใจ ความต้องการและความสามารถของเด็ก ที่เป็นการสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น อยากทำ อยากเล่น อยากค้นคว้าทดลอง มีอิสระในการคิด แสดงความรู้สึกความต้องการและเปิดเผยตนเองมากที่สุด

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 58 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.87 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว