0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 255.00 ฿

เกี่ยวกับ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ตำราเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ เนื้อหาประกอบด้วยสาระหลักสำคัญ 4 ตอน ประกอบด้วย 12 บท ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและทางเลือกในการป้องกัน กล่าวถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนวทางป้องกัน ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย แนวคิดทุนชีวิต ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แบบจำลองการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ และทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีระดับระหว่างบุคคลในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม แบบจำลอง PRECEDE – PROCEED การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฎีระดับสังคมในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ประกอบด้วย ทฤษฎีเพศภาวะและอำนาจ การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และพยาบาลชุมชนกับการจัดการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วยบทนำ เนื้อหา การประยุกต์ การวิเคราะห์โปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และบทสรุป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-835-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 354 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup