0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีธนาคารฟ้อง เล่ม 2 : และอีกหลายร้อยคดีที่เกิดขึ้นจริง ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับธนาคาร สารบัญ คำนำ คำปรารภ คดีธนาคาร ทศวรรษที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐ คดีที่ ๑๐๙ ฟ้องให้ธนาคารรับผิดชอบ ฎ. ๑๔๐๔/๒๔๙๔ ธนาคารละเมิดลูกค้า เรียกทรัพย์คืน คดีธนาคาร ทศวรรษที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ คดีที่ ๑๑๐ ไม่บำบัดปัดป้องบรรเทาความเสียหาย ฎ. ๑๗๒๕ - ๑๗๒๖/๒๕๐๖ หน้าที่โจทก์ต้องนำสืบ คดีที่ ๑๑๑ ประเพณีธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้น ฎ. ๑๙๕๑/๒๕๐๖ สัญญากู้และค้ำประกัน คดีที่ ๑๑๒ ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน ฎ. ๒๕๔/๒๕๐๗ ขอรับชำระหนี้ คดีที่ ๑๑๓ เจ้าหนี้ผู้ประกันคดีล้มละลาย ฎ.๗๔๗/๒๕๐๗ ดอกทบต้นประเพณีธนาคาร คดีที่ ๑๑๔ ฟ้องธนาคารทำเช็คสูญหาย ฎ.๘๖๕/๒๕๐๘ ให้ธนาคารชดใช้ คดีที่ ๑๑๕ ธนาคารขอรับชำระหนี้ล้มละลาย ฎ.๙๔๖/๒๕๐๙ ผู้รับมอบอำนาจ คดีที่ ๑๑๖ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ฎ.๑๕๖๑/๑๕๖๔/๒๕๐๙ สิทธิอุทธรณ์ คดีที่ ๑๑๗ ฟ้องธนาคารเรียกโฉนดคืน ฎ.๑๓๖๙/๒๕๑๐ สินบริคณห์ คดีธนาคาร ทศวรรษที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๑๑ - ๒๕๒๐ คดีที่ ๑๑๘ ประกอบการธนาคารโดยมิได้รับอนุญาต ฎ.๑๑๒๔/๒๕๑๒ นิติกรรมโมฆะ คดีที่ ๑๑๙ ผู้ถือหุ้นหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่ล้มละลาย ฎ.๗๐๑/๒๕๑๓ (ประชุมใหญ่) หักหนี้ค่าหุ้น คดีที่ ๑๒๐ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องเสียภาษี ฎ.๒๖๔๖ - ๒๖๔๙/๒๕๑๖ เงินสังกมะทรัพย์ คดีที่ ๑๒๑ ยกเลิกขายฝากกลับคืนสู่ฐานะเดิม ฎ.๑๓๓๖/๒๕๑๗ กู้โดยเบิกเงินเกินบัญชี คดีที่ ๑๒๒ สมุดเช็คสั่งเข้าจากต่างประเทศต้องภาษี ฎ.๑๖๑๗/๒๕๑๗ ภาษีการค้าสำหรับสมุดเช็ค คดีที่ ๑๒๓ ประทับตราลงบนอากรแสตมป์ที่ปิด ฎ.๒๕๔๖/๒๕๑๗ ขีดฆ่าอากรแสตมป์ คดีที่ ๑๒๔ ใช้สิทธิบังคับคดี ฎ.๒๐๙๓/๒๕๑๗ อำนาจฟ้อง คดีที่ ๑๒๕ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ฎ.๒๗๒๘/๒๕๑๗ ดอกเบี้ยทบต้น คดีที่ ๑๒๖ เบิกเงินเกินบัญชี ฎ.๒๖๖๒/๒๕๑๗ สืบพยาน คดีที่ ๑๒๗ ส่งคำคู่ความ ฎ.๔๒๓/๒๕๑๘ ล้มละลาย คดีธนาคาร ทศวรรษที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐ คดีที่ ๑๒๘ อุทธรณ์ฎีกา ทุเลาการบังคับ ฎ.๗๕๙/๒๕๒๑ ล้มละลาย คดีที่ ๑๒๙ คดีต่างลูกหนี้ ศาลจำหน่ายคดี ฎ.๑๓๑๓/๒๕๒๑ ล้มละลาย คดีที่ ๑๓๐ เช่าทรัพย์ เช่นบังคับคดี จำนอง ฎ.๒๙๓๓/๒๕๒๒ ล้มละลาย คดีที่ ๑๓๑ จ่ายเงินโดยสุจริตก็ขอรับชำระหนี้มิได้ ฎ.๒๙๖๘/๒๕๒๒ ล้มละลาย คดีที่ ๑๓๒ กู้ยืมเงิน บัญชีเดินสะพัด ฎ.๑๐๕๔/๒๕๒๖ ดอกเบี้ยทบต้น คดีที่ ๑๓๓ ลูกจ้างธนาคารออมสิน ฎ.๑๓๐๗/๒๕๒๖ นิติกรรม คดีที่ ๑๓๔ หนี้ค่าจ้างคนงานเป็นบุริมสิทธิ ฎ.๒๕๑๑/๒๕๓๘ บุริมสิทธิ คดีที่ ๑๓๕ ยึดเฉลี่ยทรัพย์ ฎ.๓๘๐๘/๒๕๒๖ บังคับคดี คดีที่ ๑๓๖ สิทธิต่างตอบแทน ฎ.๙๔๒/๒๕๒๗ สิทธิติดตาม คดีที่ ๑๓๗ ตั๋วเงินเปลี่ยนมือไม่ได้ ฎ.๑๗๐๕/๒๕๒๗ ฟ้องธนาคารละเมิด คดีที่ ๑๓๘ จำนำสิทธิตามตราสาร ฎ.๑๔๗๔/๒๕๒๘ ล้มละลาย คดีที่ ๑๓๙ อายุความตั๋วเงิน ฎ.๑๖๐๗/๒๕๒๘ ล้มละลาย คดีที่ ๑๔๐ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ฎ.๑๖๐๘/๒๕๒๘ ล้มละลาย คดีที่ ๑๔๑ สัญญาจำนองเพื่อประกันหนี้ ฎ.๑๗๑๑/๒๕๒๘ ค้ำประกัน คดีที่ ๑๔๒ ฟ้องผู้จัดการธนาคารปล่อยสินเชื่อ ฎ.๑๘๕๘/๒๕๒๘ ยักยอก คดีที่ ๑๔๓ ฟ้องธนาคารออมสิน ฎ.๒๑๙๑ - ๒๒๐๖/๒๕๒๘ ค่าชดเชย คดีที่ ๑๔๔ ตั๋วเงินเช็คขีดคร่อม ฎ.๒๕๐๓/๒๕๒๘ เช็คห้ามเปลี่ยนมือ คดีที่ ๑๔๕ แบ๊งค์กรุงเทพฟ้อง แบ๊งค์กสิกรขอรับชำระหนี้ ฎ.๒๖๔๕/๒๕๒๘ ล้มละลาย คดีที่ ๑๔๖ ทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ฎ.๓๐๙๔/๒๕๒๘ ยึดถือเพื่อตน คดีที่ ๑๔๗ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ฎ.๓๑๔๒/๒๕๒๘ ล้มละลาย คดีที่ ๑๔๘ เจ้าหนี้มีประกันขอรับชำระหนี้ ฎ.๓๔๙๑/๒๕๒๘ ล้มละลาย คดีที่ ๑๔๙ ค่าชดเชยและสินจ้าง ฎ.๕๐๔๑/๒๕๒๘ จ้างแรงงาน คดีที่ ๑๕๐ ศาลตัดสินคดีขายทอดตลาด ฎ.๑๒๑๙/๒๕๒๙ บังคับคดี คดีที่ ๑๕๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด ฎ.๑๗๓๔-๑๗๓๕/๒๕๒๙ บังคับคดี คดีที่ ๑๕๒ หักกลบลบหนี้ ฎ.๑๘๙๔/๒๕๒๙ สิทธิยึดหน่วง คดีที่ ๑๕๓ สิทธิได้รับเงินค่าชดเชย ฎ.๒๑๒๑/๒๕๒๙ สำเนาเอกสาร คดีที่ ๑๕๔ สิทธิของบุคคลภายนอก ฎ.๓๙๙/๒๕๓๐ ส่วนควบ คดีที่ ๑๕๕ จำเลยประวิงคดี ฎ.๑๓๕๖/๒๕๓๐ เลื่อนคดี คดีที่ ๑๕๖ ประเด็นที่จะนำสืบ ฎ.๑๓๖๓/๒๕๓๐ งดสืบพยาน คดีที่ ๑๕๗ ผ่อนเวลาค้ำประกัน ฎ.๑๔๘๐/๒๕๓๐ ค่าทนายความ คดีที่ ๑๕๘ ความรับผิดของธนาคาร ฎ.๑๕๓๙/๒๕๓๐ เช็คขีดคร่อม คดีที่ ๑๕๙ ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ไม่ครบองค์ประกอบ ฎ.๒๔๔๖/๒๕๓๐ บรรยายฟ้อง คดีธนาคาร ทศวรรษที่๕ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน คดีที่ ๑๖๐ ข้อกฎหมายไม่เป็นสาระ ฎ.๖๗/๒๕๓๑ ค้ำประกัน คดีที่ ๑๖๑ ยกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎ.๘๙/๒๕๓๑ ยักยอก คดีที่ ๑๖๒ งดสืบพยานคดีแรงงาน ฎ.๘๗๑/๒๕๓๑ ย้อนสำนวน คดีที่ ๑๖๓ ความรับผิดเรื่องดอกเบี้ย ฎ.๑๓๐๒ - ๑๓๐๓/๒๕๓๑ จำนอง คดีที่ ๑๖๔ ค้ำประกันหนี้ ฎ.๑๕๐๐/๒๕๓๑ โมฆะกรรม คดีที่ ๑๖๕ บังคับคดีอายุความ ฎ.๑๗๖๕/๒๕๓๑ ล้มละลาย คดีที่ ๑๖๖ เหตุร้องขอให้เพิกถอน ฎ.๑๘๒๔/๒๕๓๑ ขายทอดตลาด คดีที่ ๑๖๗ นิติบุคคล ผู้แทน ฎ.๒๑๐๙/๒๕๓๑ ค้ำประกัน คดีที่ ๑๖๘ คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา ฎ.๒๑๓๓/๒๕๓๑ อายุความ ค่าจ้าง คดีที่ ๑๖๙ ความสงบเรียบร้อย ฎ.๒๖๔๖/๒๕๓๑ ล้มละลาย คดีที่ ๑๗๐ พยานหลักฐาน งดสืบพยาน ฎ.๒๗๔๗/๒๕๓๑ ยึดทรัพย์ คดีที่ ๑๗๑ งดไต่สวน ฎ.๒๙๒๔/๒๕๓๑ ขาดนัดพิจารณา คดีที่ ๑๗๒ เพิกถอนการโอนทรัพย์สิน ฎ.๓๑๖๙/๒๕๓๑ ล้มละลาย คดีที่ ๑๗๓ ส่งมอบ ฎ.๓๑๘๗/๒๕๓๑ คืนทรัพย์ที่รับฝาก คดีที่ ๑๗๔ ให้ศาลเดินเผชิญสืบ ฎ.๓๙๒๐/๒๕๓๑ คำท้า คดีที่ ๑๗๕ ชำระหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท ฎ.๔๖๐๔/๒๕๓๑ แก้ไขคำฟ้อง คดีที่ ๑๗๖ ต้องห้ามนำสืบ ฎ.๕๓๑๒/๒๕๓๑ บัญชีระบุพยาน คดีที่ ๑๗๗ วิธีการบังคับคดี ฎ.๖๓๘๒/๒๕๓๑ บังคับคดี คดีที่ ๑๗๘ อาวัล ตั๋ว สัญญาใช้เงิน ฎ.๑๗๑/๒๕๓๒ อำนาจฟ้อง คดีที่ ๑๗๙ ข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ฎ.๒๓๐/๒๕๓๒ ลูกหนี้ผิดนัด คดีที่ ๑๘๐ อายุความลาภมิควรได้ ฎ.๕๔๕ /๒๕๓๒ ชำระหนี้พ้นวิสัย คดีที่ ๑๘๑ เพิกเฉยมิได้แถลงต่อศาลภายในกำหนด ฎ.๕๕๘/๒๕๓๒ ทิ้งฎีกา คดีที่ ๑๘๒ จำนองประกันหนี้ ฎ.๖๘๐/๒๕๓๒ เขตอำนาจศาล คดีที่ ๑๘๓ ปัญหาที่มิได้ยกขึ้นกล่าวในศาลอุทธรณ์ ฎ.๗๑๗/๒๕๓๒ บังคับคดี คดีที่ ๑๘๔ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ ฎ.๙๐๐/๒๕๓๒ หลายกระทง คดีที่ ๑๘๕ งดการสืบพยานหลักฐาน ฎ.๙๙๒/๒๕๓๒ ขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คดีที่ ๑๘๖ ล้มละลาย ฎ.๑๒๓๗/๒๕๓๒ แก้ฟ้อง คดีที่ ๑๘๗ บรรยายฟ้อง ฎ.๑๓๑๕/๒๕๓๒ แปลงหนี้ คดีที่ ๑๘๘ หน้าที่นำสืบ ฎ.๑๙๒๗/๒๕๓๒ เลื่อนคดี คดีที่ ๑๘๙ เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ฎ.๒๑๐๓/๒๕๓๒ หนี้ต่างประเทศ คดีที่ ๑๙๐ ความรับผิดของตัวการ ฎ.๒๗๐๓/๒๕๓๒ ตัวแทนเช็ค คดีที่ ๑๙๑ ผู้เสียหายมีส่วนผิด ฎ.๒๗๖๒/๒๕๓๒ ตัวแทนทำนอกอำนาจ คดีที่ ๑๙๒ เจตนาเบิกเงินเกินบัญชี ฎ.๒๙๐๐/๒๕๓๒ โกงเจ้าหนี้ คดีที่ ๑๙๓ อำนาจเฉพาะของศาล ฎ.๔๔/๒๕๓๓ ทุเลาการบังคับ คดีที่ ๑๙๔ โต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้าม ฎ.๓๘๘/๒๕๓๓ อุทธรณ์ข้อเท็จจริง คดีที่ ๑๙๕ ขาดนัดยื่นคำให้การ ฎ.๑๐๖๕/๒๕๓๓ จำหน่ายคดี คดีที่ ๑๙๖ ร้องขัดทรัพย์ ฎ.๓๕๙๓/๒๕๓๓ ส่วนควบ คดีที่ ๑๙๗ คุ้มครองประโยชน์ ฎ.๓๗๕๒/๒๕๓๓ ทุเลาการบังคับคดี คดีที่ ๑๙๘ รับเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงิน ฎ.๔๖๕๕/๒๕๓๓ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา คดีที่ ๑๙๙ เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ฎ.๕๕๙ - ๕๖๓/๒๕๓๔ ค่าชดเชย คดีที่ ๒๐๐ รับช่วงสิทธิ ใช้สิทธิไล่เบี้ย ฎ.๖๘๒/๒๕๓๔ ขอรับชำระหนี้ คดีที่ ๒๐๑ สิทธินำจำนวนเงินที่จ่ายตามเช็คเป็นลูกหนี้ ฎ.๒๒๗๒/๒๕๓๔ ลายมือชื่อปลอม คดีที่ ๒๐๒ สิทธิจำนำระงับ ฎ.๒๕๑๗/๒๕๓๔ ขอกันส่วน คดีที่ ๒๐๓ บัญชีเดินสะพัด ฎ.๓๖๕๘/๒๕๓๔ อายุความ คดีที่ ๒๐๔ สัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ฎ.๓๖๗๕/๒๕๓๔ จ่ายเงินตามเช็ค คดีที่ ๒๐๕ ขอคำสั่งทุเลาการบังคับไว้ก่อน ฎ.๒๑๓๖/๒๕๓๕ งดบังคับคดี คดีที่ ๒๐๖ พยานหลักฐาน จำนอง ฎ.๒๗๑๓/๒๕๓๕ สืบหักล้าง คดีที่ ๒๐๗ มิได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นห้ามอุทธรณ์ ฎ.๒๘๙๘/๒๕๓๕ คำสั่งระหว่างพิจารณา คดีที่ ๒๐๘ เปลี่ยนแปลงหรือออกคำสั่งใหม่ ฎ.๓๐๖๗/๒๕๓๕ คำสั่งสภาพการจ้าง คดีที่ ๒๐๙ ไขข่าวแพร่หลาย ฎ.๓๓๖๗/๒๕๓๕ ละเมิด คดีที่ ๒๑๐ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ฎ.๓๔๗๙/๒๕๓๕ หน้าที่นำสืบ คดีที่ ๒๑๑ ขาดนัด หน้าที่นำสืบ ฎ.๑๓๗/๒๕๓๖ ค้ำประกัน คดีที่ ๒๑๒ ปลอมตั๋วเงิน ฎ.๔๖๓๗/๒๕๓๖ อายุความ คดีที่ ๒๑๓ บังคับคดี ขายทอดตลาด ฎ.๔๘๔๘/๒๕๓๖ เพิกถอน คดีที่ ๒๑๔ พิพากษาไม่เกินคำขอ ฎ.๔๘๕๔/๒๕๓๖ บรรยายฟ้อง คดีที่ ๒๑๕ เพิกถอน การเวนคืน ฎ.๔๙๑๓/๒๕๓๖ บังคับคดี คดีที่ ๒๑๖ ละเมิด ใช้สิทธิไม่สุจริต ฎ.๕๓๙๕/๒๕๓๖ ละเมิด"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 393 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 129.40 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup