0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 220.00 ฿

เกี่ยวกับ

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ มีการบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 54 โดยกำหนดว่า ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดไว้เป็นจำนวนมากถึง 121 ฉบับ 388 มาตรา ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 201 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.10 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว