0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 114.00 ฿

เกี่ยวกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงร่วมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและวิธีปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและองค์ความรู้ในระดับของตน นอกจากนี้ในหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้สอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดการวางแผนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและภูมิอากาศกับการดำรงชีวิต สมดุลพลังงานของโลก ปรากฏการณ์เรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกับปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ หน่วยที่ 2 ผลกระทบและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหาร การเกษตร สุขอนามัย โรคระบาด เศรษฐกิจและสังคม ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเตรียมการลดผลกระทบและการรับมือต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หน่วยที่ 3 ร่วมมือกันเพื่อโลกที่ยั่งยืน กิจกรรมเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมมือกันระดมความคิด ประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเพื่อออกแบบรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสาร คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูและเอกสารกิจกรรมสำหรับผู้เรียน ที่พัฒนาขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งแผนแม่บท รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ในการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในส่วนของการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในการจัดทำหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครูผู้สอน ที่ร่วมกันพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้สนใจจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้หนังสือกิจกรรมนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 232 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 194.00 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Intereducation

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup