0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 150.00 ฿

เกี่ยวกับ

คำนำ พิมพ์ครั้งที่ 2 วิชาการเขียนหนังสือราชการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาลได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบเลื่อนฐานะของข้าราชการ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในการ เขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และรายงานการประชุม กับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานภายในหน่วยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสอบเลื่อนฐานะ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และรายงานการประชุม นาวาเอก ปรีชา พันธเสน สารบัญ บทที่ ๑ การเขียนหนังสือราชการ รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ ความหมายของส่วนราชการ คณะกรรมการ หนังสือราชการ หนังสือภายนอก การออกเลขที่ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ การลงที่ตั้ง การลงวันเดือนปี การตั้งชื่อเรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อความ ตำแหน่ง โทรศัพท์ แบบพิมพ์หนังสือภายนอก ตัวอย่างการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ. หนังสือภายใน. แบบพิมพ์หนังสือภายใน. หนังสือประทับตรา. แบบพิมพ์หนังสือประทับตรา. คำสั่ง แบบพิมพ์คำสั่ง การสั่งการและลงนามในคำสั่ง. ตัวอย่างบันทึก เสนอ ทร. ตัวอย่างการออกคำสั่ง โดยรับคำสั่ง ผบ.ทร. ตัวอย่างการออกคำสั่ง โดยอนุมัติ ผบ.ทร. ระเบียบ แบบพิมพ์ระเบียบ. ข้อบังคับ. แบบพิมพ์ข้อบังคับ. ประกาศ แบบพิมพ์ประกาศ แถลงการณ์. แบบพิมพ์แถลงการณ์. ข่าว. แบบพิมพ์ข่าว. หนังสือรับรอง แบบพิมพ์หนังสือรับรอง ตัวอย่างหนังสือรับรอง ภาคผนวก ๑ การกำหนดเลขที่หนังสือออก. ภาคผนวก ๒ คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ภาคผนวก ๓ การลงชื่อและตำแหน่ง การพิมพ์คำนำนาม นาย นาง และนางสาว การพิมพ์คำนำนาม กรณีมียศ การพิมพ์คำนำนาม กรณีมียศและบรรดาศักดิ์. การพิมพ์คำนำนาม กรณีมียศและฐานันดรศักดิ์. การพิมพ์คำนำนาม คุณหญิง การพิมพ์คำนำนาม ท่านผู้หญิง การพิมพ์คำนำนาม คุณ ตำแหน่งทางวิชาการ การรักษาราชการ การรักษาราชการแทน การทำการแทน ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย หนังสือติดต่อราชการในกระทรวงกลาโหม หนังสือภายใน บันทึก ความหมายของหนังสือภายใน. ความหมายของบันทึก การใช้คำว่า “ร.น.” การเขียนวันเดือนปี. การใช้กระดาษบันทึกข้อความ การใช้คำขึ้นต้น. การใช้สรรพนาม. การลงชื่อ แบบพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ แบบพิมพ์บันทึกที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ การใช้กระดาษตราครุฑ การลงสถานที่ของส่วนราชการ การใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้าย. เรื่องที่มีความสำคัญและเป็นพิธีการ หมายเลขหนังสือประจำส่วนราชการ. แบบพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษตราครุฑ หลักในการเขียนหนังสือราชการ. ลักษณะการเขียนหนังสือราชการ. การเขียนหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ. การเขียนหนังสือประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงาน. ตัวอย่างการเขียนรายงาน ตัวอย่างบันทึกรายงาน แบบบันทึกรายงานผลการประชุม ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการประชุม. ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการประชุม. แบบบันทึกสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง การเขียนหนังสือโต้ตอบ ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ. ภาคเหตุ แบบที่ยกเหตุขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกับผู้รับ หนังสือมาก่อน. แบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ตัวอย่างแบบที่ยกเหตุขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อ กับผู้รับหนังสือมาก่อน. ตัวอย่างแบบที่ยกเหตุขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อ กับผู้รับหนังสือมาก่อน. ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน การลงชื่อรับรองกำกับผนวก ใบแทรก และรายการประกอบเรื่อง. ตัวอย่างการลงชื่อรับรองกำกับผนวก. การใช้คำบุพบท. การอ้างถึงหนังสือราชการ. การอ้างถึงหนังสือภายนอก การอ้างถึงหนังสือภายใน. การอ้างถึงหนังสือประทับตรา. การอ้างถึงคำสั่ง. การอ้างถึงประกาศ. การอ้างถึงบันทึก การอ้างถึงรายงานการประชุม การอ้างถึงข่าวราชนาวี. การอ้างถึงอนุมัติท้ายบันทึกหรือท้ายข่าวราชนาวี การใช้ ที่ต่อ การอ้างถึงหนังสือที่กำหนดชั้นความลับและชั้นความเร็ว. การเขียนวัน เดือน ปี และเวลาในหนังสือภายนอก ตัวอย่างการเขียนวัน เดือนปี และเวลาในหนังสือภายนอก แนวข้อสอบวิชาการร่างหนังสือราชการ แนวข้อสอบวิชาชีพสายงานสารบรรณ บทที่ ๒ วิธีการเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ รูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ ตัวอย่างการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ. บงการ ตัวอย่างการตอบบันทึก แบบที่ ๑ ตัวอย่างการตอบบันทึก แบบที่ ๒ . การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อหารือและการขอทำความตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี บทที่ ๓ การประชุม การจดรายงานการะประชุม หลักการจดรายงานการประชุม. มารยาทในการประชุม ความหมายของรายงานการประชุม แบบพิมพ์รายงานการประชุม. การระชื่อบุคคลในหัวข้อผู้มาประชุม ฯ แนวทางปฏิบัติการดำเนินการประชุมของเลขานุการ. การรับรองรายงานการประชุม ตัวอย่างการจัดทำรายงานการประชุม. กรณีรายงานการประชุมจะต้องผ่านผู้ตรวจหลายตำแหน่ง ตัวอย่างบันทึก ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินดี บทที่ ๔ บทเบ็ดเตล็ด การใช้ลักษณนามของทหาร การพิมพ์ผนวก และสิ่งที่ส่งมาด้วย การใช้คำว่า ข่าวราชนาวี การใช้ถ้อยคำภาษาไทยของคำว่า “โรฮิงจา และเมียนมา” การอ่านเลขหนังสือราชการ การเรียกทหาร การใช้คำเกี่ยวกับยศทหาร การเขียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ. เครื่องหมายไปยาลน้อย ( ฯ ) เครื่องหมายไม้ยมก ( ๆ ) เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) การใช้คำย่อ การใช้คำย่อ “รรก. และ รรท.” คำย่อที่ควรทราบ

รายละเอียด

ISBN : 9786164746398

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 191 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 24.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup