0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

สังคมไทย ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและรับมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อใช้ในการทำงาน การเรียน การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียน การดำเนินชีวิตของเด็กและปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นตามมา วัยรุ่นเป็นวัยสำคัญ ที่จะเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติ และครอบครัว เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามครรลองที่ควรจะเป็น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกม และแนวทางต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของเด็กติดเกม ผลการวิจัยเกี่ยวกับเด็กติดเกม บทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม บทบาทของผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม บทบาทของรัฐบาลในการป้องกันเด็กติดเกม บทบาทของโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม และ การใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และผู้สนใจในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อให้เด็กที่ถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีอนาคตที่สดใส และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 54 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.69 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว