0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

ยางพาราและผลิตผลจากยางพารามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกอย่างมาก การปฏิรูประบบการบริหารจัดการยางพารา วิจัยและพัฒนา ราคายาง และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแล สารบัญ ๑. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (จับประเด็น) - สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย - อุเทศ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย - ประวัติความเป็นมาในกระบวนการตรากฎหมายการยาง - บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมาย - ข้อสังเกต - สรุปผลการดำเนินงานและแผนภูมิ ๒. กฎกระทรวง กำหนดตราเครื่องหมายของการยางแห่งประเทศไทย ๓. ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ๓.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ๓.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการปฏิบัติงานและงบแสดงฐานะการเงินของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปีสงเคราะห์ 2557 ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การสำรวจตรวจสอบในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. 2558 ๓.๔ ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แบบและวิธีการยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ๓.๕ ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ๓.๖ ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ๓.๗ ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ฯ - ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2559 ๔. มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับยาง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙) - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยาง - การหาปริมาณโลหะ / ทองแดง - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยาง – การหาปริมาณโลหะโดยเครื่องอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี การหาปริมาณแมงกานีส - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยาง – ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัดความคงรูปของยาง - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยาง ท่อพลาสติกและท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ – การทดสอบแรงดล ด้วยความดันไฮดรอลิกโดยไม่โค้งงอ - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก – วิธีทดสอบการติดไฟ - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ – ข้อแนะนำการคัดเลือก การจัดเก็บ การใช้งาน และการบำรุงรักษา - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยาง – การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการไทเทรต - ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ – การหาโปรตีนสกัดด้วยน้ำด้วยวิธีโลวรีดัดแปร - ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางรัดของ ยางปูพื้นรถยนต์ - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงนิ้วยาง - กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางชะลอความเร็ว ยางปัดน้ำฝน ยางโอริง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 343 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 149.62 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup