0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 600.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ตัวอย่างสำนวนการสอบสวนคดีอาญา เล่ม 5/6 คำแนะนำการสอบสวนคดีอาญา และตัวอย่างวิธีทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาแต่ละคดี เล่ม 1 ประกอบด้วย คำแนะนำการสอบสวนคดีอาญา, ตัวอย่างวิธีการสอบสวนคดีอาญา, แนวคำพิพากษาศาลฎีกาท้ายสำนวน โดย พลตำรวจตรี ธวัชชัย พิทักษ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 สารบัญ คดีที่ การสอบสวนคดี พ.ร.บ. เรื่อง .- 64 การสอบสวนคดีกระทำผิดในเวลาวิกลจริต สำนวนการสอบสวนคดี ""ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา"" คำพิพากษาฎีกา กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเพื่อน 65 การสอบสวนคดีลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป หรือวัตถุในทางศาสนาในที่บูชาสาธารณะ อันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน สำนวนการสอบสวนคดี ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป ในที่บูชาสาธารณะ เวลากลางคืน โดยทำอันดรายสิ่งกีดกั้น สำหรับคุ้มครอง ทรัพย์ และใช้รถยนต์เป็นพาหนะ เพื่อสะดวกในการพาทรัพย์ไปหรือรับของโจร คำพิพากษาฎีกา ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป หรือวัตถุในทางศาสนาในที่บูชาสาธารณะอันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการเจาะและขุดพระเจดีย์ เพื่อลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปและการลักทรัพย์ในสถานที่บูชาทางศาสนา 66 การสอบสวนคดีความผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา ทำให้ผู้ถูกควบคุมหลุดพ้นไป สำนวนการสอบสวนคดีความผิดเป็นเจ้าพนักงานให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลหลุดฟันไป พนักงานเห็นการสั่งฟ้องผู้ต้องหา คำพิพากษาฎีกา เป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องบัง ตามอำนาจของศาล ของพนักงานสอบสวน ของเจ้าพนักงานผู้มี อำนาจสืบสวนคดีอาญา กระทำโดยประมาทให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพันไป - เป็นเจ้าพนักงานเป็นใจช่วยหรือปล่อยผู้ต้องขังหนีไป - เป็นเจ้าพนักงานมีความประมาทละเลยให้ผู้ต้องขังหนีไป 67 การสอบสวนคดีความผิดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนดดีอาญา สำนวนการสอบสวนคดีร่วมกันแหกที่คุมบังระหว่างที่ถูกคุมบัง ตามอำนาจของพนักงานสอบสวน แล้วหลบหนีไป คำพิพากษาฎีกา ความผิดฐานหลบหนีไประหว่างถูกคุมบัง ตามอำนาจของศาลของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา 68 การสอบสวนคดี มีไว้เพื่อประสงค์แห่งการค้า เพื่อจำหน่ายทำให้แพร่หลาย ซึ่งแถบบันทึกภาพและหนังสือลามกอนาจาร สำนวนการสอบสวนคดี มีไว้เพื่อประสงค์แห่งการค้า เพื่อจำหน่าย ทำให้แพร่หลาย ซึ่งแถบบันทึกภาพ (วีดีโอ) และหนังสือลามกอนาจาร คำพิพากษาฎีกา ความผิดฐานมีไว้เพื่อประสงค์แห่งการค้า เพื่อจำหน่าย ทำให้แพร่หลาย ซึ่งแถบบันทึกภาพและหนังสือลามกอนาจาร 69. การสอบสวนคดีทำการประกอบโรคศิลปะไม่รับใบอนุญาต สำนวนการสอบสวน ทำการประกอบโรคศิลปะ เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต คำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร .บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 70 การสอบสวนดดีความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 สำนวนการสอบสวน ร่วมกันฆ่ากระบือจำหน่ายเนื้อ โดยมิได้รับใบอนุญาต ไม่นำกระบือไปจดทะเบียนทำตั้วรูปพรรณ ซื้อขายกระบือ ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คำพิพากษาฎีกา ความผิดตาม w. ร...ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502 ซึ่งถูกยกเลิกแต่ได้เทียบเคียงไว้กับ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 บางมาตรา ความผิดตาม พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 71 การสอบสวนคดีขับรถยนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย มีผู้อื่นได้รับอันตรายถึงตาย และได้รับอันตรายสาหัส เป็นเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ไม่จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย โดยประกันภัยกับบริษัท สำนวนการสอบสวนดดีขับรถยนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย มีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย และได้รับอันตราย สาหัส เป็นเจ้าของไม่ประกันภัยความเสียหาย สำหรับผู้ประกันภัยกับบริษัท คำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับความผิดฐานกระทำโดยประมาท (เกี่ยวกับรถยนต์) 72 การสอบสวนคดีขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ สำนวนการสอบสวนคดีบับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ คำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยนต์ 73 การสอบสวนคดี ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน สำนวนการสอบสวนร่วมกันเล่นการพนันปีอก พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต คำพิพากษาฎีกา ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 74 การสอบสวนคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือ เพราะได้กระทำการตามหน้าที่ สำนวนการสอบสวนคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ คำพิพากษาฎีกา ความผิดเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้ ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน ความผิด ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือ เพราะได้กระทำการตามหน้าที่ 75 การสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ ""ถูกสัตว์ทำร้ายตาย"" สำนวนการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ ""ถูกสัตว์ทำร้ายตาย"" ความตายผิดมิได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญา คำพิพากษาฎีกา ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจนำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ความรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับสัตว์ 76 การสอบสวนคดีเอาตัวเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ สำนวนการสอบสวนเอาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ คำพิพากษาฎีกา ความผิดต่อเสรีภาพ. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, ความผิดต่อร่างกาย 77 การสอบสวนคดีทำให้หญิงแท้งลูก สำนวนการสอบสวนคดีความผิดทำให้หญิงแท้งลูก โดยหญิงยินยอมเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส คำพิพากษาฎีกา - ความผิดฐานทำให้แท้งลูก 78 การสอบสวนดดีบุกรุกเคหสถานของผู้อื่น โดยมีอาวุธและโดยใช้กำลังประทุษร้าย สำนวนการสอบสวนคดีบุกรุกเคหสถานของผู้อื่น โดยมีอาวุธและโดยใช้กำลังประทุษร้าย คำพิพากษาฎีกา - ความผิดฐานบุกรุก - ความผิดต่อร่างกาย"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 1490 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 387.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup