0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีเช็คอาญา : ปลอมแปลง ไม่ระบุผู้รับ ความผิดซึ่งหน้า - เช็คเด้ง ไม่เด้งเพียงใดจึงเข้า คดีอาญา - ประเด็นที่จับได้ กรณีต้องติดคุก - ระงับคดี ยกเลิกความผิด ตัดสิทธิฟ้อง - สู้หัวชนฝา สู้ให้หลุด สู้อายุความ - ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค - อายุความ คดีเลิกกัน คำร้องทุกข์ ความผิดอันยอมความได้ - บรรยายฟ้อง เหตุบรรเทาโทษ ถอนฟ้อง ความผิดส่วนตัว ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับการเช็ค ความผิดอาญา สารบัญ 1.ธนาคารปฏิเสธว่าไม่มีเงินพอจ่าย 2.ออกเช็คโดยมีเงินในธนาคารไม่พอจ่าย 3.ออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค 4.ทุจริตออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค 5.สมคบกันออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงิน 6.การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต 7.เจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค 8.ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม 9.ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 10.คู่กรณีไม่มีเจตนาจะให้มีการใช้เงินตามเช็ค 11.ร่วมกันออกเช็คโดยเจตนาไม่ใช้เงิน 12.เช็คหาย อายัดเช็คต่อธนาคาร 13.มีความผิดฐานเป็นตัวการ 14.ออกเช็คเพื่อใช้แทนสัญญากู้ 15.ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คพิพาท 16.ออกเช็คให้ผู้เสียหายเพื่อเป็นหลักฐานการฝากเงิน 17.เงินพอจ่ายในวันออกเช็คแล้วต่อมาไม่มี 18.ออกเช็คพิพาทเพื่อนำไปกู้ยืมเงิน 19.ออกเช็คโดยไม่มีเงินชำระหนี้ตามเช็ค 20.ออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 21.ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 22.ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงิน 23.บัญชีของจำเลยมีเงินไม่พอจ่าย 24.ออกเช็คเป็นค่ารถให้แก่บริษัท คดีเลิกกัน 25.ออกเช็คเป็นประกันการชำระหนี้ 26.ออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยมีข้อตกลงบางประการ 27.นำเช็คมาสลักหลักแลกเงินไป 28.เช็คมิได้ลงวันออกเช็ค 29.ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด 30.นำเช็คดังกล่าวนั้นไปขึ้นเงินจากธนาคารและธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน 31.ออกเช็คตามเอกสาร จ.1 เป็นการชำระหนี้ 32.ออกเช็คสั่งจ่ายเงินแก่ผู้ถือให้โจทก์ 33.ออกเช็คล่วงหน้าแต่ธนาคารไม่จ่ายเงิน 34.ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ใช่เป็นการออกเช็ค 35.เช็คลงลายมือชื่อผู้อื่นสั่งจ่าย 36.นำเช็คไปขึ้นเงินก่อนออกเช็ค 37.สำรองการจ่ายเงิน 38.สั่งประทับฟ้องและออกหมายจับ ไต่สวนมูลฟ้อง 39.สั่งจ่ายเช็คพิพาทไปขายลด 40.ขอถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีมาฟ้องระงับ 41.ออกเช็คโดยไม่ลงวันที่เดือนปี 42.ออกเช็คล่วงหน้าชำระค่าซื้อรถแทรกเตอร์ 43.สัญญาประนีประนอม เบิกความเท็จ 44.นำเช็คพิพากษามาฟ้องคดีอาญา ผู้เสียหาย 45.นำเช็คพิพาทเข้าบัญชีเพื่อเก็บเงิน 46.เจตนาให้ผู้กระทำผิดรับโทษ 47.ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คพิพาท 48.จำเลยมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์รับเช็ค 49.เก็บเช็คได้แล้วเบียดบังเป็นของตน 50.ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ 51.ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยเหตุผลดังกล่าว 52.บัญชีไม่มีเงินหรือมีไม่พอจ่ายตามเช็ค บรรยายฟ้อง 53.ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้ใช้เงินตามเช็ค 54.เจตนามิให้มีการใช้เงินตามเช็ค 55.ออกเช็คโดยไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรม 56.ออกเช็คไว้เพื่อประกันหนี้ 57.บีบบังคับเพื่อให้จำเลยชำระหนี้ 58.ทำเงินตามจำนวนในเช็คมาวางต่อศาล สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ 59.โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม 60.กู้เงินผู้เสียหายและเช็คที่มีแต่ลายมือชื่อโดยมิได้ลงจำนวนเงินและวันที่มามอบให้ 61.ออกเช็คพิพาท โดยไม่ลงวันเดือนปีที่ออกเช็ค 62.ออกเช็คโดยมิได้ลงวันที่ในเช็ค 63.นำเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้ ฉ้อโกง 64.ออกเช็คพิพาทชำระค่าดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องเกินอัตรา 65.ออกเช็คพิพาทลงวันที่ล่วงหน้า 66.รับเช็คพิพาทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ 67.จำเลยออกเช็คตามฟ้องให้แก่บริษัท ความผิดหลายกรรม 68.ออกเช็คตามฟ้องให้แก่บริษัท 69.ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ รับสารภาพ 70.ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 71.ออกเช็คให้เมื่อขึ้นเงินหรือเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ นับโทษต่อ แก้ฎีกา 72.ถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป 73.เปลี่ยนเช็คพิพาท ไม่สามารถใช้เงินตามเช็คได้ 74.ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน การยอมความ 75.สั่งจ่ายเช็คโดยเจตนาไม่ให้นำเช็คไปขึ้นเงิน 76.ขอยืมเช็คจากจำเลยมาเพื่อนำเข้าบัญชีแทนเงินที่ขาดบัญชี 77.สั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อนำเข้าบัญชีแทนเงินที่ขาดบัญชี การรับฟังพยานหลักฐาน 78.ไม่มีสิทธิถอนคำร้องทุกข์ รอการลงโทษ 79.นำเช็คพิพาทไปขายลดให้ธนาคาร 80.ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท ปลอมเอกสารสิทธิ 81.นำเช็คไปขึ้นเงิน มาครอบครองแล้วเบียดบังเอกเงินนั้นเป็นของตน พิพากษาไม่เกินคำฟ้อง 82.ปลอมหนังสือเดินทางและเช็คเดินทาง ใช้เอกสารปลอม 83.ออกเช็คพิพาทเพื่อประกันการจำหน่ายหายพ่วงรถเทรลเลอร์และดอกเบี้ย 84.รับเช็คของกลางเป็นทรัพย์ที่ถูกลักมาลักเป็นความผิดฐานรับของโจร 85.ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน 86.ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 87.ออกเช็คเพื่อชำระหนี้และบังคับได้ตามกฎหมาย 88.ออกเช็คแลกเงินสด 89.ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง 90.กำหนดสั่งจ่ายแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน สิทธิทำคดีอาญามาฟ้องระงับ 91.จำเลยสั่งจ่ายพิพาท 92.โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระราคาตามเช็ค 93.ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงิน 94.มิได้ทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ 95.จำเลยให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์ 96.ส่งตัวจำเลยไปคุมขังยังเรือนจำ 97.ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ 98.ออกเช็คเพื่อแลกเป็นเงินสด กฎหมายย้อนหลัง 99.จำเลยมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย 100.ออกเช็คให้โจทก์เป็นมัดจำ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ 101.เรียกเก็บเงินตามเช็คแล้วเบิกเงินไปเป็นของตน 102.ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ บรรยายฟ้อง 103.บัญชีเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่าย 104.ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ 105.เช็คถึงกำหนดแต่เรียกเก็บไม่ได้ บรรยายฟ้อง 106.ออกเช็คพิพาทชำระหนี้ให้แก่ผู้มีชื่อเท่านั้น 107.กฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำผิด 108.จ่ายเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืม"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 321 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 94.71 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup