0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

มาตรฐานสนามบิน ตามข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๗ ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน มาตรฐานสนามบิน ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2565 – 2566) สารบัญ - นิยาม : ศัพท์ จำกัดความ : หน้า หมวด 1 ทั่วไป 6 ส่วนที่ 1 ระบบอ้างอิง 1 ระบบอ้างอิงแนวราบ 8 2 ระบบอ้างอิงแนวดิ่ง 9 3 ระบบอ้างอิงเชิงเวลา 10 ส่วนที่ 2 การรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 1 การตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 11 2 ความรับผิดชอบร่วมกันและการประสานงาน 12 3 การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 14 4 การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 15 5 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ การติดตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง 17 6 การเพิ่มการกำกับดูแล 19 7 การรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย 20 ส่วนที่ 3 แผนแม่บทสนามบินและการออกแบบสนามบิน 21 ส่วนที่ 4 รหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Code) 23 ส่วนที่ 5 วิธีปฏิบัติเฉพาะสำหรับการดำเนินงานของสนามบิน 26 หมวด 2 ข้อมูลสนามบิน (Aerodrome Data) 28 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการบิน (Aeronautical Data) 29 ส่วนที่ 2 จุดอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Point) 33 ส่วนที่ 3 ระดับความสูงของสนามบินและทางวิ่ง 36 ส่วนที่ 4 อุณหภูมิอ้างอิงของสนามบิน (Aerodrome Reference Temperature) 39 ส่วนที่ 5 มิติต่าง ๆ ของสนามบินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 41 ส่วนที่ 6 ความแข็งแรงของผิวพื้นจราจร 44 ส่วนที่ 7 จุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน (Pre-Flight Altimeter Check Location) 64 ส่วนที่ 8 ระยะทางที่ประกาศ (Declared Distances) 67 ส่วนที่ 9 สภาพของพื้นที่เคลื่อนไหวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 76 ส่วนที่ 10 การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง 84 ส่วนที่ 11 ดับเพลิงและกู้ภัย 86 ส่วนที่ 12 ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา (Visual Approach Slope Indicate Systems) 89 ส่วนที่ 13 การประสานงานกับหน่วยงานให้บริการข่าวสารการบิน ฯ 90 หมวด 3 ลักษณะทางกายภาพของสนามบิน ส่วนที่ 1 ทางวิ่ง 94 1 จำนวนและทิศทางของทางวิ่ง 94 2 ตำแหน่งของหัวทางวิ่ง (Threshold) 100 3 ความยาวของทางวิ่ง 102 4 ความกว้างของทางวิ่ง 106 5 ระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างทางวิ่งขนานกัน 107 6 ความลาดชันของทางวิ่ง 109 7 ความแข็งแรงของทางวิ่ง 119 8 พื้นผิวของทางวิ่ง 120 ส่วนที่ 2 ไหล่ทางวิ่ง (Runway Shoulder) 126 1 บททั่วไป 126 2 ความกว้างของไหล่ทางวิ่ง 127 3 ความลาดชันของไหล่ทางวิ่ง 128 4 ความแข็งแรงของไหล่ทางวิ่ง 129 5 พื้นผิวของไหล่ทางวิ่ง 130 ส่วนที่ 3 ลานกลับลำ (Runway Turn Pade) 1 บททั่วไป 132 2 ความลาดชันของลานกลับลำ 138 3 ความแข็งแรงของลานกลับลำ 139 4 พื้นผิวของลานกลับลำ 140 5 ไหล่ลานกลับลำ 142 ส่วนที่ 4 พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strips) 1 บททั่วไป 144 2 ขนาดของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 145 3 วัตถุในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 148 4 การปรับระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 152 5 ความลาดชันของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 157 6 ความแข็งแรงของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 162 ส่วนที่ 5 พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Areas) 1 บททั่วไป 164 2 ขนาดของพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 165 3 วัตถุในพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 167 4 การปรับระดับและการทำให้พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งปราศจากสิ่งกีดขวาง 168 5 ความลาดชันของพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 169 6 ความแข็งแรงของพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 172 ส่วนที่ 6 พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง (Clearways) 1 ตำแหน่งและขนาดของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 173 2 ความลาดชันของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 176 3 วัตถุในพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 178 ส่วนที่ 7 ทางหยุด (Stopways) 1 ความกว้างของทางหยุด 179 2 ความลาดชันของทางหยุด 180 3 ความแข็งแรงของทางหยุด 181 4 พื้นผิวของทางหยุด 182 ส่วนที่ 8 พื้นที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ 1 บททั่วไป 183 2 ขนาดของพื้นที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ 184 3 การเปลี่ยนความลาดชันตามยาว 186 ส่วนที่ 9 ทางขับ (Taxiways) 187 1 บททั่วไป 188 2 ความกว้างของทางขับ 191 3 ความโค้งของทางขับ 192 4 จุดเชื่อมต่อและจุดตัด 194 5 ระยะห่างน้อยที่สุดจากทางขับ 195 6 ความลาดชันของทางขับ 197 7 ความแข็งแรงของทางขับ 201 8 พื้นผิวของทางขับ 202 9 ทางขับออกด่วน 204 ส่วนที่ 10 ไหล่ทางขับ (Taxiways Shoulders) 212 ส่วนที่ 11 พื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ (Taxiways Strips) 1 บททั่วไป 214 2 ความกว้างของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 215 3 วัตถุในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 216 4 การปรับระดับความลาดชันของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 220 5 ความลาดชันของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 221 ส่วนที่ 12 ลานหยุดคอย ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ และตำแหน่งหยุดคอยบนถนนน 1 บททั่วไป 225 2 ตำแหน่ง 230 ส่วนที่ 13 ลานจอดอากาศยาน 1 บททั่วไป 234 2 ขนาดของลานจอดอากาศยาน 235 3 ความแข็งแรงของลานจอดอากาศยาน 236 4 ความลาดชันของลานจอดอากาศยาน 237 5 ระยะห่างในหลุมจอดอากาศยาน 239 ส่วนที่ 14 ลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา 241 ส่วนที่ 15 พื้นที่ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ 243 ส่วนที่ 16 พื้นที่ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน 244 หมวด 4 สิ่งกีดขวาง (Obstacles) 245 ส่วนที่ 1 พื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 248 1 พื้นผิวรูปกรวย 249 2 พื้นผิวแนวระดับชั้นใน 250 3 พื้นผิวแนวร่อน 251 4 พื้นผิวแนวร่อนชั้นใน 252 5 พื้นผิวลาดเอียง 253 6 พื้นผิวลาดเอียงชั้นใน 255 7 พื้นผิวบาล์คแลนดิ้ง 257 8 พื้นผิวไต่ระดับ 259 ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดการจำกัดสิ่งกีดขวางสำหรับสนามบิน 1 ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน 262 2 ทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น 268 3 ทางวิ่งแบบพรีซีชั่น 273 4 ทางวิ่งเพื่อการวิ่งขึ้นของอากาศยาน 280 ส่วนที่ 3 วัตถุภายนอกพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 287 ส่วนที่ 4 วัตถุอื่น ๆ 289 หมวด 5 สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ส่วนที่ 1 เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย 1 อุปกรณ์บอกทิศทางและอุปกรณ์ให้สัญญาณ 291 2 เครื่องหมาย 306 3 ไฟสนามบิน 422 4 ป้ายสัญลักษณ์ 728 5 วัตถุทีใช้เป็นเครื่องหมาย 815 ส่วนที่ 2 เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย สำหรับแสดงสิ่งกีดขวาง 1 วัตถุที่ต้องมีการทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาด 838 ส่วนที่ 3 เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย สำหรับแสดงพื้นที่จำกัดการใช้งาน 1 การปิดทางวิ่งและทางขับ หรือพื้นที่บางส่วนของทางวิ่งและทางขับ 915 2 พื้นผิวที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ 923 3 พื้นที่ก่อนถึงหัวทางวิ่ง 927 4 พื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 930 ส่วนที่ 4 ระบบไฟฟ้า 1 ระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ 938 2 การออกแบบระบบ 948 3 การติดตามตรวจสอบ 951 หมวด 6 บริการสนามบิน ส่วนที่ 1 การวางแผนฉุกเฉินของสนามบิน 955 1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ 962 2 ระบบการสื่อสาร 966 3 การซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบิน 967 4 เหตุฉุกเฉินในสถาพแวดล้อมที่ยากลำบาก 969 ส่วนที่ 2 ดับเพลิงและกู้ภัย 972 1 บททั่วไป 973 2 การนำไปใช้ 974 3 ระดับการป้องกันด้านนดับเพลิงและกู้ภัย 976 4 สารดับเพลิง 980 5 อุปกรณ์กู้ภัย 999 6 เวลาตอบสนอง 1000 7 เส้นทางการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ 1005 8 สถานีดับเพลิง 1008 9 ระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือน 1011 10 จำนวนและคุณสมบัติของรถดับเพลิงอากาศยาน 1014 11 บุคลากร 1016 ส่วนที่ 3 การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง 1022 ส่วนที่ 4 การลดอันตรายจากอากาศยานขนสัตว์ 1024 ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน 1029 ส่วนที่ 6 การบริการภาคพื้นสำหรับอากาศยาน 1036 ส่วนที่ 7 การขับเคลื่อนยานพาหนะของสนามบิน 1038 ส่วนที่ 8 ระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและ ยานพาหนะภาคพื้นที่ 1045 ส่วนที่ 9 ตำแหน่งของอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งบนพื้นที่ปฏิบัติงาน 1051 ส่วนที่ 10 การล้อมรั้วและระบบไฟเพื่อรักษาความปลอดภัย 1057 ส่วนที่ 11 ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติ 1062 ส่วนที่ 12 การบำรุงรักษาสนามบิน 1 บททั่วไป 1065 2 ผิวพื้นจราจร 1067 3 การกำจัดสิ่งปนเปื้อน 1077 4 การเสริมผิวทางวิ่ง 1081 5 เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย 1087 ภาคผนวก 1 สีของไฟภาคพื้นสำหรับการบิน เครื่องหมาย ป้ายสัญลักษณ์ และแผงให้สัญญาณ 1 บททั่วไป 2 สีของไฟภาคพื้นสำหรับการบิน 3 สีของเครื่องหมาย ป้ายสัญลักษณ์ และแผงให้สัญญาณ ภาคผนวกแนบท้าย 2 ลักษณะของไฟภาคพื้นสำหรับการบิน ภาคผนวกแนบท้าย 3 เครื่องหมายประเภทบังคับ และเครื่องหมายเพื่อบอกข้อมูล ภาคผนวกแนบท้าย 4 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบป้ายสำหรับนำร่องการขับเคลื่อนบนทางขับ ภาคผนวกแนบท้าย 5 ตำแหน่งของไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ภาคผนวกแนบท้าย 6 ระบบไฟฟ้านำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 315 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 29.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup