0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 136.80 ฿

เกี่ยวกับ

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้บริษัทโตโยต้าก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกด้านการบริหารการผลิต ปัจจุบันระบบการผลิตแบบโตโยต้าถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือผลิตบริการ โดยอาจถูกเรียกขานในชื่ออื่น เช่น การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือการผลิตแบบลีน จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นหนึ่งในปรัชญาและระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลก ที่ยังคงมีการต่อยอดพัฒนาแนวคิด เทคนิค ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามีความร่วมสมัยอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการศึกษาและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ ซึ่งจบการศึกษาตรงตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในสาขาวิชาด้านการบริหารการผลิต ประสบการณ์การทำงานตรงด้านการผลิตและปฏิบัติการในบริษัทระดับโลก ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ จำนวนมาก ประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตแบบโตโยต้า จนได้รับรางวัลด้านวิชาการและด้านวิชาชีพในระดับนานาชาติและระดับชาติจำนวนหนึ่ง เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 18 บท แบ่งได้เป็น 5 ส่วน โดยส่วนแรก (บทที่ 1 ถึงบทที่ 3) กล่าวถึงที่มาและแนวคิดพื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ส่วนที่ 2 (บทที่ 4 ถึงบทที่ 7) กล่าวถึงเทคนิคหรือเครื่องมือสำคัญในการผลิตแบบทันเวลาพอดี ซึ่งเป็นเสาหลักต้นที่หนึ่งของระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่เน้นด้านประสิทธิภาพการผลิต ส่วนที่ 3 (บทที่ 8 ถึงบทที่ 10) กล่าวถึงเทคนิคหรือเครื่องมือสำคัญของหลักการ Jidoka ซึ่งเป็นเสาหลักต้นที่สองของระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่เน้นด้านการประกันคุณภาพการผลิต ส่วนที่ 4 (บทที่ 11 ถึงบทที่ 17) กล่าวถึงแบบปฏิบัติสำหรับการผลิตที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตแบบโตโยต้า และส่วนสุดท้าย (บทที่ 18) กล่าวถึงวิถีแห่งโตโยต้าซึ่งเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมสำคัญที่จะส่งเสริมให้ระบบการผลิตแบบโตโยต้าถูกประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-574-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 235 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 86.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup