0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 15.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 15.00 บาท

กด *410501557380068

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หลายชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ลืมตามาดูโลก จนถึงวันสุดท้ายที่ ต้องจากโลกนี้ไป มีสักวันไหมที่ไม่เจอทุกข์ ? ทุกข์ที่พูดถึงก็คือ ความยากล�ำ บากสารพัดในการด�ำ รงชีวิต บางช่วงบางตอนของชีวิตเจอทุกข์หนักเบาไม่เท่ากัน ที่แย่ที่สุดคือ ต้องตายไปพร้อมกับทุกข์ เพราะอะไร ? แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิดจะมีไหม ? พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไว้ว่า มนุษย์จะพ้นทุกข์ได้ เพราะ ความเพียร ข้อส�ำ คัญจึงอยู่ที่เราจะเลือกทุกข์หรือเลือกธรรม ส�ำ นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้น�ำ พระธรรม- เทศนาของพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ที่ได้ แสดงไว้มาจัดพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งได้คงเนื้อหาไว้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ ท�ำ หัวข้อ ย่อหน้า เน้นค�ำ และวาดภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ เนื้อหาได้ง่าย รวดเร็ว และลึกซึ้งยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ทางพ้นทุกข์ เล่มนี้จักเอื้อประโยชน์ ให้ผู้อ่านเข้าถึงวิธีการอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์ เพื่อการด�ำ รงชีวิต อยู่ในโลกอย่างมีความสุข ตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพาน

รายละเอียด

ISBN : 9786162682513

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 48 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 63.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว