0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) รหัสวิชา 30202-2002 มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและทฤษพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบท้ายบท

รายละเอียด

ISBN : 9786160847266

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 226 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.64 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup